Организация рационального питания школьников современное состояние, проблемы и пути улучшения

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 97

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 6

1.1. Питання організації раціонального харчування школярів у науковій літературі 6

1.2. Нормативно-правова основа раціонального харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 14

1.3. Фізіолого-гігієнічні основи організації раціонального харчування школярів 15

1.4. Вікові особливості харчування сучасних школярів 20

РОЗДІЛ ІІ. ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ 27

2.1. Раціональне харчування, харчові добавки і біостимулятори 27

2.2. Важкі метали у продуктах харчування та їх вплив на здоров’я школярів 34

2.3. Організація раціонального харчування в умовах радіаційного фактора 39

2.4. Соціально-психологічні особливості вибору харчової поведінки 44

РОЗДІЛ III. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ОРГАНЗАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ 46

3.1. Визначення індексу маси тіла як інтегрального показника збалансованості харчування 46

3.2. Аналіз раціону харчування школярів 52

3.3. Оцінка харчової поведінки та культури школярів за суб’єктивними показниками 62

3.4. Рекомендації щодо організації раціонального харчування школярів у межах ЗОШ та сім’ї 77

ВИСНОВКИ 81

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 85

ДОДАТКИ 93

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема забезпечення потреб людини у високоякісних, біологічно-повноцінних харчових продуктах – одна з найважливіших у повсякденному житті. Особливо це стосується школярів, оскільки раціональне харчування забезпечує нормальний ріст і розвиток організму, а також є однією з ознак здорового способу життя.

Високі темпи фізичного і психічного розвитку дітей шкільного віку в поєднанні зі значним нервово-психічним навантаженням у школі, що обумовлено інтенсивним процесом навчання, вимагає постійного надходження з їжею комплексу усіх незамінних і замінних харчових речовин.

Повноцінне, збалансоване харчування є однією з умов нормального функціонування дитячого організму. Раціональне харчування зумовлює належний розвиток усіх життєво важливих органів, сприяє зміцненню захисних функцій організму.

На жаль, на сьогодні якість харчування українських школярів часто не відповідає навіть мінімально допустимими нормативним орієнтирам з точки зору розвитку дитячого організму та відтворення його життєвої активності під час навчання.

Таким чином, значущість проблеми та її недостатнє вивчення зумовило вибір теми дипломної роботи «Організація раціонального харчування школярів: сучасний стан, проблеми та шляхи поліпшення».

Джерельна база дослідження. Вивченням раціонального харчування школярів займалися такі науковці: Л. Герасименко [11], А. І. Довгань [17], А. М. Сердюк [52], Л. П. Товкун [59], М. І. Хижняк [63], О. В. Макарова [36], М. П. Гуліч [48], Н. С. Полька [48], Ю. Д. Бойчук [7], Н. І. Коцур [42], Т. А. Головкова [14], І. С. Сагайдак [22], О. М.Ващенко [9] та ін. У своїх дослідженнях вченізазначають, що харчування школярів потребує особливої уваги тому, що сучасне навчання вимагає високого розумового та фізичного навантаження й супроводжується значними енерговитратами.

Мета дослідження – теоретично дослідити особливості організації раціонального харчування школярів, як важливого чинника здоров’язбереження.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань:

проаналізувати літературу щодо питань організації раціонального харчування дітей шкільного віку;

висвітлити фізіолого-гігієнічні основи та вікові особливості харчування сучасних школярів;

розкрити еколого-гігієнічні проблеми сучасного харчування школярів.

Об’єкт дослідження – раціональне харчування сучасних школярів.

Предмет дослідження – фізіолого-гігієнічні та екологічні аспекти організації раціонального харчування школярів.

Методи та організація дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувався теоретичний метод дослідження: аналіз наукової літератури щодо даної теми дослідження та узагальнення отриманої інформації.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані при викладанні таких дисциплін у ВНЗ як, «Вікова фізіологія», «Валеологія», «Педіатрія», а також у навчально-виховному процесі шкіл при викладанні предметів «Біологія», «Основи здоров’я».

Практичне значення дослідження полягає в тому, що основні положення та висновки дипломної роботи можуть застосовуватися педагогами та батьками під час організації раціонального харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах і домашніх умовах.

Апробація результатів дослідження. Дослідження виконано в рамках наукової тематики кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології «Формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді: медико-педагогічні аспекти». Матеріали дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Закрыть

Организация рационального питания школьников современное состояние, проблемы и пути улучшения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.