Инструментальные музыкальные импровизации на элементарных музыкальных инструментах как средство развития творческого воображения учащихся 4 классов

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 77

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 6

1.1 Сутність поняття «музична імпровізація» 6

1.2 Вікові особливості учнів 4 класів 15

1.3 Особливості інструментальних музичних імпровізацій на елементарних музичних інструментах в контексті розвитку творчої уяви учнів 4 класів 19

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ УЯВИ УЧНІВ 4 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МУЗИЧНИХ ІМПРОВІЗАЦІЙ НА ЕЛЕМЕНТАРНИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ 34

2.1 Діагностика рівнів сформованості творчої уяви учнів 4 класів 34

2.2 Педагогічні умови ефективного розвитку творчої уяви учнів 4 класів 43

2.3 Хід та результати експерименту 51

ВИСНОВКИ 65

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 69

ДОДАТКИ 76

ВСТУП

Актуальність теми. Формування освіченої, творчої особистості є одним з першочергових завдань модернізації освіти в Україні. Провідну роль у формуванні естетичної культури особистості відіграє мистецтво, зокрема музика як засіб виховання духовних цінностей, творчого потенціалу людини, що сприяє розвитку емоційно-почуттєвої сфери, духовному збагаченню особистості.

У загальному процесі естетичного виховання молодого покоління провідну роль відіграє мистецтво, зокрема музичне — завдяки своїй емоційній насиченості і різноманітності, безпосереднього звертання до внутрішнього світу людини, її найінтимніших сподівань, очікувань, багатства своїх проявів у житті тощо. Звичайно, музику не можна вважати єдиним засобом залучення особистості до надбань духовної культури. Ситуацію спілкування з художніми цінностями створюють i інші види мистецтва.

Проте саме музика завдяки процесуально-звуковій природі, здатності моделювати емоції і як найактивніше безпосередньо впливати на емоційну сферу людини, її інтелектуальні сторони, розвиток творчих здібностей, орієнтує ціннісні ідеали, поведінку людини, отже виховує її.

Теоретичну основу дослідження склали роботи дослідників О. Я. Ростовського, С. М. Мальцева, Т. В. Дорошенка. Проблемами музичного розвитку також займались Т. Артем’єва, В. Бєлобородова, В. Ветлугіна, Н. Лейтес, С. Науменко, К. Тарасова, Ю. Цагареллі та ін.

Над проблемою формування імпровізаційних та творчих навиків працювали також Л. Баренбойм, А. Баташов, К. Берендт, Н. Ветлугіна, М. Картавцева, Д. Коллієр, В. Конен, Є. Месснер, Г. Нейгауз, Є. Овчинніков, У. Сурджент та ін. Вагомий внесок в історію імпровізації зробили І. Бриль, Л. Івенс, Д. Крамер, Д. Мехеган, М. Шмітц, Ю. Чугунов та ін.

Питанню техніки імпровізації присвячено праці Г. Гельфгата, Д. Кабалевського, С. Мальцева, В. Озерова, В. Подвали, В. Ражникова, І. Розанова, Е. Феранда та ін.

Мета дослідження полягає у визначенні сутності та особливостей інструментальних музичних імпровізацій на елементарних музичних інструментах як засобу розвитку творчої уяви учнів 4 класів, зокрема в контексті експериментального дослідження.

Для досягнення цієї мети визначено наступні завдання:

— визначити сутність поняття «музична імпровізація»;

— виявити вікові особливості учнів 4 класів;

— дослідити особливості інструментальних музичних імпровізацій на елементарних музичних інструментах в контексті розвитку творчої уяви учнів 4 класів;

— здійснити діагностику рівнів сформованості творчої уяви учнів 4 класів;

— з'ясувати педагогічні умови ефективного розвитку творчої уяви учнів 4 класів;

— здійснити експериментальне дослідження проблеми розвитку творчої уяви учнів 4 класів засобами інструментальних музичних імпровізацій на елементарних музичних інструментах.

Об’єктом дослідження є творча уява учнів 4 класів на уроках музики під час інструментальних музичних імпровізацій.

Предметом дослідження є використання інструментальних музичних імпровізацій на елементарних музичних інструментах як засобу розвитку творчої уяви учнів 4 класів.

Методи дослідження. В ході написання роботи були використані методи добору, систематизації та класифікації зібраного матеріалу, описовий і порівняльно-типологічний методи, метод аналізу процесу та продуктів діяльності, методи конкретизації, систематизації і узагальнення.

Наукова новизна дипломної роботи полягає у здійсненні експериментального дослідження проблеми розвитку творчої уяви учнів 4 класів засобами інструментальних музичних імпровізацій на елементарних музичних інструментах, аналізу результатів дослідження та виявлення педагогічних умов ефективного розвитку творчої уяви учнів 4 класів.

Практичне значення роботи полягає у можливості практичного впровадження та використання результатів експериментальне дослідження проблеми розвитку творчої уяви учнів 4 класів засобами інструментальних музичних імпровізацій на елементарних музичних інструментах.

Матеріали дипломного дослідження можуть застосовуватися в удосконаленні курсів «Методика викладання музичної грамоти», «Методика музичного виховання» для навчання учнів та підготовки студентів музично-педагогічних і мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів.

Структура дипломної роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, шістьох підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Инструментальные музыкальные импровизации на элементарных музыкальных инструментах как средство развития творческого воображения учащихся 4 классов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.