Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 116

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 7

1.1. Проблема розумового розвитку дошкільників у психолого-педагогічній літературі 7

1.2. Особливості розумового розвитку дітей дошкільного віку 16

Висновки до 1 розділу 22

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 24

2.1. Дидактичні ігри як засіб пізнавального розвитку дітей дошкільного віку 24

2.2. Класифікація дидактичних ігор для дошкільників 30

2.3. Використання цікавого дидактичного матеріалу для розвитку логічного мислення в дошкільників 33

Висновки до 2 розділу 42

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 44

3.1. Визначення рівня розумового розвитку дошкільників на початку експерименту 44

3.2. Ефективність застосування дидактичних матеріалів для розвитку інтелектуальних здібностей дошкільнят 53

3.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 90

Висновки до 3 розділу 94

ВИСНОВКИ 96

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100

ДОДАТКИ 106

ВСТУП

Актуальність дослідження. Виховання нових поколінь починається з дошкільного дитинства — важливого етапу становлення людини, коли формуються уміння мислити, усвідомлення сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьми. Роль дошкільного виховання та навчання в процесі формування інтелектуального потенціалу суспільства є надзвичайно важливою.

Формування у дітей певного обсягу знань про навколишні предмети і явища та способів мислительної діяльності — уміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити прості узагальнення, складають зміст розумового виховання.

Важливими напрямами розумового виховання, крім розвитку ерудиції, формування світогляду, оволодіння системою наукових і прикладних знань, досвіду пізнавальної діяльності, здатності до прийняття нетрадиційних рішень, що загалом характеризують інтелект людини, є формування емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до себе, а також розвиток пізнавальних інтересів, потреби у самоосвіті. Основи цих важливих складових особистісного й інтелектуального розвитку закладаються у дошкільному віці.

Психолого-педагогічні дослідження, що проводилися неодноразово, показали, що у дитини можуть бути сформовані досить складні форми аналізу і синтезу властивостей сприймаються об’єктів, зіставлення і узагальнення спостережуваних явищ, розуміння найпростіших зв’язків та їх взаємозалежностей. Джерелом пізнання дошкільника є чуттєвий та інтелектуальний досвід. Але слід зазначити, що такий досвід може бути об’ємним, але не впорядкованим, неорганізованим. Направити його в потрібне русло покликаний педагог, який не тільки знає, чому вчити дитину, але і як навчати, щоб навчання було розвиваючим. Тому потреби нинішнього часу вимагають від вихователя перебудови в змісті і формах роботи з дітьми, творчих зусиль, пошуку нових підходів до кожної дитини з урахуванням його рівня розвитку, особливості нервової системи та здібності до засвоєння знань, активного використання наукових досягнень у галузі педагогіки і психології.

Особистісні якості дитини формуються в активній діяльності, і перш за все в тій, що на кожному віковому етапі є провідною, визначає його інтереси, ставлення до дійсності, особливості взаємин з оточуючими людьми. У дошкільному віці такою провідною діяльністю є гра. Знання дітей у ході гри перетворюються, вдосконалюються, набувають нового рівня засвоєння й усвідомлення. У середньому і старшому дошкільному віці дидактичні ігри розвивають увагу, кмітливість, винахідливість, уточнюють знання про навколишнє, систематизують і узагальнюють їх.

Використання дидактичних ігор в роботі з дошкільниками сприяє розвитку логічного мислення та формує здатність до розумової праці. Інтелектуальна діяльність ґрунтується на активному мисленні, пошукові різних способів виконання певного завдання і вже в дошкільному віці за певних умов вона може стати звичною для дитини.

Проблемою розумового виховання дошкільників займалися багато зарубіжних та вітчизняних вчених. Наукові проблеми розумового виховання дітей дошкільного віку є темою досліджень таких вчених, як: Г.Леушина, В.Логінова, Л.Парамонова, М.Подьяков, Т.Турунтаєва, В.Ядешко; виховання дітей у дидактичній грі висвітлені у працях: Л.Артемової, Р.Жуковської, Д.Менджерицької, Н.Михайленко, С.Новосьолової, А.Сорокіної та ін.

Поряд з цим, слід констатувати недостатню розробленість окремих проблем використання дидактичних засобів у розвитку дошкільників, а також незадовільний стан впровадження у практику роботи дошкільних закладів науково-методичних досягнень. Тому темою нашого дослідження ми обрали: «Використання дидактичних матеріалів в розвитку дошкільників».

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати психологічні особливості розумового розвитку дітей дошкільного віку та експериментально перевіритипедагогічні умови використання дидактичних матеріалів у розвитку дошкільників.

Завдання дослідження:

- проаналізувати стан досліджуваної проблеми в сучасній психологічній, педагогічній та методичній літературі;

- розкрити особливості розумового розвитку дітей дошкільного віку;

- визначити місце дидактичних матеріалів у розумовому розвитку дошкільників;

- провести діагностику розумового розвитку дошкільників;

- розробити та апробувати методику використання дидактичних матеріалів у розвитку інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку;

- оцінити ефективність розробленої методики та зробити відповідні висновки.

Об’єкт дослідження розумовий розвиток дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження педагогічні умови використання дидактичних матеріалів для розвитку дітей дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження: розумовий розвиток дошкільників буде ефективним за таких умов: врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей; створення належного середовища та наявності цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу з боку вихователя; систематичного використання дидактичних матеріалів (ігор, вправ, казок, дидактичних розробок, тощо).

Для вирішення зазначених завдань і перевірки гіпотези використано відповідні методи дослідження: теоретичні – аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, нормативних і програмних документів, методи порівняння, систематизації, класифікації й узагальнення здобутих теоретичних даних; емпіричні – діагностичні (анкетування, бесіда, вивчення та аналіз продуктів дитячої діяльності); педагогічний експеримент; методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних.

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) №332 «Світлячок» м. Київ. Робота проводилась з дітьми середньої групи №2 «Вишенька» у кількості 30 чоловік, яка була визначена як експериментальна, та дітьми середньої групи №3 «Дзвіночок» у кількості 33 чоловік – контрольна група. Вік досліджуваних дітей становив 5 років.

Теоретичне значення дослідження: уточнено зміст понять «розумовий розвиток», «розумове виховання», розкрито особливості розумового розвитку дітей дошкільного віку; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови розумового розвитку дошкільників засобами дидактичних ігор.

Практичне значення дослідження: полягає у розробці та апробації авторської програми використання дидактичних матеріалів для розумового розвитку дошкільників, яка може бути використана студентами-практикантами та вихователями ДНЗ; надано методичні рекомендації щодо використання дидактичних ігор у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку.

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 116 сторінок.

Закрыть

Использование дидактических материалов в развитии дошкольников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.