Использование сказки в развитии творческого воображения детей младшего школьного возраста средствами танца

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 133

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. Казка в  розвитку творчої уяви дітей молодшого шкільного віку на заняттях танцем: теоретична постановка питання. 9

1.1. Розвиток творчої уяви дітей як предмет наукових досліджень. 9

1.2. Дитячий танець у стимулюванні розвитку творчої уяви дітей. 20

1.3. Вплив казки на розвиток творчої уяви дітей на заняттях танцем. 26

1.4. Музикальність як необхідна складова танцю у контексті розвитку творчої уяви дітей молодшого шкільного віку. 30

Висновки до першого розділу. 39

РОЗДІЛ ІІ. Заняття танцем дітей молодшого шкільного віку в умовах шкільного закладу  41

2.1. Танець як засіб розвитку творчої уяви  молодших школярів. 41

2.2. Розвиток творчої уяви  дітей молодшого шкільного віку в процесі танцювання  51

2.3. Аналіз результатів дослідження та авторські пропозиції 69

Висновки до другого розділу. 84

РОЗДІЛ ІІІ. Сутність і зміст безпеки життєдіяльності у вітчизняному просторі 86

3.1. Збереження рівноваги у природі та задоволення вимог життя. 86

ВИСНОВКИ.. 100

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 102

ДОДАТКИ.. 111 

ВСТУП

Актуальність дослідження. За останні десятиліття в педагогічній науці значно зріс інтерес до художнього виховання дітей (Державний стандарт початкової освіти, закон України про позашкільну освіту, Державна національна програма „Освіта” („Україна ХХ1 століття”) та інші).

У психолого-педагогічній літературі художнє виховання трактується як засіб виховання художнього смаку та здібностей, який здійснюється у відповідності до вікових й психологічних особливостей дітей [65, с.82]. Засобами художнього виховання є театр, кіно, музика тощо. Одним із ефективних засобів виступає хореографія.

На сучасному етапі розвитку освіти багато уваги приділяється пошуку перспективних підходів до вирішення проблем виховання, стимулювання пізнавальної активності учнів, накопиченню досвіду їхньої творчої діяльності. У реалізації цього складного процесу важлива роль належить танцю, що допомагає дітям глибше пізнати себе, свій внутрішній світ, спонукає до творчої уяви.

Мистецтво танцю з його унікальними можливостями цілісного впливу на особистість виступає не тільки джерелом естетичного виховання, а й універсальним засобом творчого розвитку дитини. Викликані ним естетичні почуття мають цілющу перетворювальну силу, бо вони постають у результаті вільної творчої фантазії.

Отже, всебічний, повноцінний і грамотний розвиток суспільства можливий лише за умови присутності в його процесах культурно-мистецького аспекту [4, с. 24].

Танець з його силою емоційного впливу на свідомість і підсвідомість дитини має розглядатися не тільки як джерело художнього виховання, формування емоційно-естетичної культури, що є надзвичайно важливим, а також і як універсальний механізм розвитку творчої уяви і творчих здібностей дитини.

Одним із найважливіших завдань сучасної школи є формування мислячої особистості. Головною метою школи, як зазначено в Концепції загальної середньої освіти, є створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу та таких індивідуальних здібностей особистості, які забезпечать їй досягнення життєвого успіху [57, с. 8]. Тому зараз все більше уваги приділяється питанням творчого розвитку дітей, де головним завданням виступає розвиток їх творчих здібностей засобами мистецтва, зокрема танцю та музики.

Основна форма організації мистецького виховання у школі - заняттятанцю і музики. Серед предметів естетичного циклу саме ці уроки стимулюють до творчої діяльності, сприяють формуванню пізнавальних та емоційно-мотиваційних функцій, розвитку творчої уяви та творчого мислення, здібностей, а також позитивних якостей характеру(систематичності, працьовитості, наполегливості у досягненні мети).

В. Сухомлинський писав, що пізнання світу почуттів неможливе без розуміння і переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати її й діставати насолоду від неї. Без музики важко переконати людину, яка вступає у світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури[101, с. 553].

Танець і музика є мовою серця, найніжніших почуттів, світу емоцій людини. Вони дають поштовх для внутрішнього переживання і уяви. Це внутрішнє відчуття та переживання викликає бажання передавати музику в дії, міміці, жестах, рухах, співі, грі, створювати нові образи. Такі образи допомагає моделювати казка. Саме тому темою маністерського дослідження є «Використання казки як засобу розвиткутворчої уяви дітей молодшого шкільного віку засобамитанцю».

Стан наукової досліджуваності теми.

Психолого-педагогічні аспекти формування творчої уяви розглядаються в дослідженнях вітчизняних учених: Б. Ананьєва, В. Андрєєва, Ю. Бабанського, І. Беха, Д. Богоявленської, В. Загв’язінського, Н. Кузьміної, Г.Сіліної, С.Сисоєвої, Н. Лейтес та в роботах зарубіжних учених: Г. Айзенка, Дж. Гілфорда, А. Маслоу, А. Олпорта, К. Роджерса, Д. Шеренберга та ін.

Психологічні основи творчості, відтак, механізм творчого мислення - уява, фантазія, інтуїція, неусвідомлена психічна активність, співвідношення чуттєвого та раціонального у творчому процесі - розкриваються у працях відомих психологів Л. Виготського, О. Леонтьєва, В. Моляко, В.Рибалка, С. Рубінштейна та ін.

У наукових працях В. Біблера, Л.Виготського, Л.Масол, А. Матюшкіна, Б. Неменського, Г. Падалки, Л. Руденко, О. Рудницької та ін. підкреслюється, що мистецтво збагачує свідомість учнів прикладами високого гуманізму, формує стійку систему цінностей у процесі творчої діяльності і породжує прагнення до творчої самореалізації.

Аспекти формування творчої уяви досліджував В. Павлов (1973р.). Також великий вклад у розвиток науки про творчі здібності внесли вчені Б. Тєплов, Л.Виготський, І. Лернер, С.Сисоєва, які стверджували, що навчити творчості можна практично всіх дітей, завдяки вихованню інтересу до знань та формування у них уяви.

З погляду вчених-мистецтвознавців В.Верховинця, Л.Когана, З. Жовчак уява здатна формувати творчі здібності й розвивати можливості імпровізувати, створювати щось нове.

У молодшому шкільному віці важлива роль належить самовираженню дітей через власну художньо-творчу діяльність. Враховуючи психофізіологічні особливості школярів цього віку – необхідно залучати їх до творчої діяльності в музичному, танцювальному, образотворчому, театральному та інших видах мистецтва.

Об’єкт дослідження – розвиток творчої уяви дітей на заняттях хореографією.

Предмет дослідження – використання казки як засобу розвитку творчої уяви дітей

Мета – обґрунтувати важливість використання казки як засобу розвитку творчої уяви дітей молодшого шкільного віку на заняттях танцем.

Завдання:

1. Проаналізувати розвиток творчої уяви дітей як педагогічну проблему.

2. З’ясувати роль дитячого танцю в стимулюванні розвитку творчої уяви у дітей.

3. Охарактеризувати вплив казки на розвиток творчої уяви дітей на заняттях танцем.

4. Описати музикальність як необхідну складовутанцю у контексті розвитку творчої уяви дітей молодшого шкільного віку.

5.Висвітлити зв'язок танцю з розвитком творчої уяви молодших школярів.

6.Розкрити проблеми розвитку творчої уяви дітей молодшого шкільного віку в процесі танцювання.

7. Аналіз результативності та ефективності дослідження.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувався комплекс методів.

Теоретичні: аналіз, класифікація і систематизація науково-теоретичного матеріалу в межах проблеми, що досліджується.

Емпіричні: спостереження, опитування з метою досліджування факторів, що безпосередньо впливають на розвиток творчої уяви дітей; індивідуальні і колективні бесіди з батьками з метою збору емпіричного матеріалу; педагогічний експеримент з метою перевірки вірогідності прогнозованих подій.

Таким чином, ми передбачаємо, що уява як форма активізації та механізм розвитку творчих здібностей засобами танцю у процес навчально-виховного процесу суттєво впливатиме на підвищення рівня творчого розвитку та естетичної культури дітей молодшого шкільного віку, що допоможе задовольнити їх творчі потреби і заповнити їх дозвілля цікавою художньо-творчою діяльністю.

Виходячи з того, що казка має специфічні можливості впливу на розвиток творчої уяви дитини, музично-виховна робота з молодшими школярами повинна ґрунтуватися на широкому використанні різних елементів мистецтва в тісному поєднанні танцю з музичною діяльністю

Відповідно до завдань дослідження здійснювалися його основні етапи:

І етап (констатувальний) – дослідження творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку першокласників Любарської школи мистецтв Житомирської області.

ІІ етап – формувальний експеримент:

а) експериментальна перевірка ефективності проведення цілеспрямованої виховної роботи з першокласниками при використанні різних форм на уроках музики і танцю;

б) вивчення процесу розвитку творчої уяви у дітей експериментальної групи.

ІІІ етап дослідження – підсумковий – вивчення, аналіз та узагальнення остаточних результатів експериментальної роботи.

Науково-практична значущість даної роботи полягає в тому, що одержані результати розкривають специфіку розвитку творчої уяви дітей молодшого шкільного віку і вказують шляхи здійснення індивідуального підходу до дітей в процесі занять танцем. Матеріали дослідження можуть бути використані при підготовці до читання спецдисциплін мистецтвознавчого спрямування для студентів спеціальності «хореографія».

Апробація результатів дослідження.

Основні положення і висновки дослідження магістрантом оприлюднені у виступах на: Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

1. Презентація казкових образів у дитячому хореографічному колективі// «Культурна динаміка України в світовому просторі». VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція.- РДГУ.-2012р.;

2. Вплив казки на розвиток творчої уяви дітей в танцювальному колективі //Звітна наукова конференція викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Рівненського державного гуманітарного університету за 2012 рік (21-22 лютого 2013 року);

3. Українська народна казка як чинник розвитку творчої уяви дітей на заняттях в танцювальному колективі // Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих». 14-15 травня 2013р. - РДГУ;

4.Народні казки як модель виховання дітей у танцювальному колективі// Всеукраїнська науково-практична конференція «Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи». – 19 вересня 2013р. - Бердянський державний педагогічний університет.

Структура магістерського дослідження побудована у відповідності до вимог щодо підготовки до захисту дипломних робіт до захисту на випускних іспитах. Загальна кількість сторінок – 133. Список використаної літератури налічує 114 позицій. Додатки – 24 стор.

Закрыть

Использование сказки в развитии творческого воображения детей младшего школьного возраста средствами танца

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.