Активизация учебной деятельности учащихся начальных классов при использовании игровых форм работы на уроках изобразительного искусства

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 105

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ФОРМ РОБОТИ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА.. 7

1.1. Психолого-педагогічні засади ігрової діяльності у навчально-виховному процесі 7

1.2. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва  17

1.3 Використання ігрових форм роботи  на уроках образотворчого мистецтва, як засобу активізації навчальної діяльності молодших школярів. 25

Висновки до першого розділу. 38

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГОР НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА.. 40

2.1 Організація і зміст експериментального дослідження (констатувальний експеримент) 40

2.2. Методика використання ігрових форм роботи на уроках образотворчого мистецтва. 44

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментального впровадження ігор на уроках образотворчого мистецтва. 67

Висновки до другого розділу. 72

РОЗДІЛ ІІІ. ОХОРОНА  ПРАЦІ 74

Вступ. 74

3.1. Перелік документів з охорони праці Любахівської  ЗОШ 1-3 ступенів. 76

3.2. Інструкція з охорони праці для вчителя початкових класів у загальноосвітній школі 79

3.3. Основні елементи режиму дня молодшого школяра. 82

Список використаних джерел. 88

ВИСНОВКИ.. 89

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 92

ДОДАТКИ.. 97 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Мета уроків образотворчого мистецтва учити дітей до спостереження за навколишньою дійсністю, розвивати найважливіше для художньої творчості – уміння бачити життя очима художника. Формування спостережливості, уваги до навколишньої дійсності освоєння художніх матеріалів – основні завдання цього уроку навчання.

Уроки образотворчого мистецтва повинні бути цікавими для дітей. На кожному уроці вчитель повинен вишукувати неординарні засоби і методи їх проведення.

Швидкий розвиток науки, зростання обсягів нової інформації потребують від школи підготовки активних, самостійних людей з розвиненими творчими здібностями.

Практичний досвід переконує нас у недостатній ефективності традиційного уроку для розв’язання проблем, тому науковці і педагоги – практики беруть за мету створення нових форм і методів навчання.

Очевидно, одним із можливих варіантів розв’язання проблеми може стати використання ігрових форм роботи на уроках образотворчого мистецтва.

Педагогічні та психологічні дослідження засвідчують, що «зміст і способи активізації навчальної діяльності в процесі використання ігрових технологій дедалі більше цікавлять науково-педагогічних працівників» [20, 18]. Дидактичні ігри відповідають природним потребам молодших школярів, оскільки поєднують у собі елементи навчання, прикладної, репродуктивної та творчої діяльності, що дає змогу розвивати емоційну сферу дитини, її пізнавальні інтереси, інтелектуальні та духовні потреби.

Уміле використання ігор підвищує навчальну активність учнів, інтенсивність мислення, пам’яті та уяви. Значна кількість досліджень пов’язана з різними аспектами поліпшення ефективності навчання за допомогою окремих видів ігор або їх комплексів (Л. Артемова, А. Вербицький, П.Підкасистий, О. Янковська). Так, Л. Артемовою виділені різні способи організації відношень, які зумовлюються різною структурою ігор, їх зв’язок з вирішенням ігрового завдання. Дидактичні ігри стали предметом особливої уваги в працях А. Макаренка, В. Сухомлинського, Л. Виготського, О. Леонтьєва, О. Усової, Л. Артемової, Л. Венгер, Д. Ельконіна, Г. Щукіної, С. Шамової, Д. Ельконіна та ін.

Потреба в підвищенні рівня підготовки учнів на всіх етапах навчання робить актуальним дослідження у галузі початкової освіти. Спеціальні праці, у яких питання активізації навчальної діяльності молодших школярів з використанням дидактичних ігор на уроках розглядалися б системно, в Україні ще недостатньо розроблені.

Молодший шкільний вік – дуже короткий відрізок в житті дитини. Але він має вирішальне значення для розвитку особистості. Із зовсім безпорадної істоти дитина перетворюється у відносно самостійну, активну особистість. Розвиваються всі сторони психіки дитини, закладається фундамент для діагностики та корекції рівня розвитку, для подальшого шкільного навчання і виховання. Важливу роль у цьому відіграє гра, яка у дошкільному віці була провідною діяльністю, а в цей період все ще продовжує займати значне місце у житті дитини.

У різні періоди розвитку та становлення шкільництва дослідники висували неоднакові теорії і відстоювали відповідні їм погляди на гру. На основі проведених досліджень теоретично обґрунтовано, що рольова гра є соціальною за своїм походженням та змістом; досліджено умови виникнення цієї форми гри в онтогенезі, виділено основну одиницю гри і доведено, що гра виникає не спонтанно, а формується під впливом виховання.

У дослідженнях науковців розкрито внутрішню психологічну структуру гри, простежено динаміку її розвитку та розпаду. Виявлено, що основним мотивом гри є людина, її діяльність. Відповідно встановлено, що ігрова техніка – перенос значень з одного предмета на інший, скороченість і узагальненість ігрових дій є важливою умовою проникнення дитини в сферу соціальних відносин та доведено – реальні відносини дітей в процесі гри є практикою їх колективних дій. Як наслідок, обґрунтовано функції гри у психічному розвитку дітей молодшого шкільного віку.

Сучасна психологія визнає, що гра охоплює всі періоди життя людини. Це – важлива форма її життєдіяльності, а не вікова ознака. З грою людина не розлучається все життя, змінюються лише її мотиви, форми проведення, ступінь вияву почуттів та емоцій. Розробкою теорії дитячих ігор, з'ясуванням ролі, структури і значення гри для виховання і навчання дітей займалися психологи Ж.Піаже, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін та ін.

А.С. Макаренко вважав дитячі рольові ігри такими ж важливими для розвитку дитини, як для дорослого справжню працю. Однак, зазначав він, тільки та гра є педагогічно цінною, в якій дитина активно діє, мислить, будує, комбінує, моделює людські взаємини. За цих умов вона може виконувати в грі різні ролі – бути командиром, виконавцем, творцем, знаходити умови для виявлення своїх здібностей та життєвої активності.

Суперечність між необхідністю приділяти дидактичній грі у сучасній початковій школі достатньо часу і зусиль з боку вчителів і недостатня увага до їх використання на уроках образотворчого мистецтва як з кількісного, так і якісного боків зумовлює актуальність проблеми і вибір теми дипломної роботи.

Об’єкт дослідження – феномен дидактичної гри образотворчого змісту.

Предмет дослідження – методика використання ігрових форм роботи на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі.

Мета дослідження – обґрунтувати особливості методики використання ігрових форм роботи на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах, як засобу активізації навчальної діяльності учнів.

Гіпотеза дослідження: результативність уроків образотворчого мистецтва значно підвищується за умов включення в образотворчу діяльність молодших школярів дидактичних ігор і цікавих вправ.

Завдання дослідження:

- розкрити психолого-педагогічні засади ігрової діяльності у навчально-виховному процесі;

- описати прийоми та методи активізації навчальної діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах;

- обґрунтувати методику використання ігрових форм роботи у процесі образотворчої діяльності молодших школярів;

- визначити вплив експериментальної методики на результативність образотворчої діяльності учнів.

Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано такі методи дослідження: теоретичніаналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду; емпіричні спостереження, бесіди, педагогічний експеримент, аналіз результатів експерименту.

Практична значущість дослідження полягає у розкритті системи роботи вчителя щодо оптимізації процесу формування навичок образотворчої діяльності молодших школярів засобами дидактичних ігор та цікавих вправ на уроках образотворчого мистецтва.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Активизация учебной деятельности учащихся начальных классов при использовании игровых форм работы на уроках изобразительного искусства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.