Методика изучения младшими школьниками биологических понятий на уроках естествознания в 3-м классе

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 102

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.. 9

1.1.Проблема формування та розвитку природничих понять. 9

1.2. Характеристика основних видів природничих знань, що формуються в початковій школі 17

1.3. Особливості вивчення природознавства у 3  класі 28

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ.. 33

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У 3 КЛАСІ 35

2.1. Організація і зміст експериментального дослідження (констатувальний експеримент) 35

2.2. Технологія формування  біологічних понять на уроках природознавства у 3 класі 39

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи при вивченні біологічних понять на уроках природознавства. 52

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ.. 58

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ 59

3.1. Перелік документів з охорони праці Тинненської ЗОШ 1-3 ступенів. 61

3.2. Інструкція з охорони праці для вчителя початкових класів у загальноосвітній школі 64

3.3. Основні елементи режиму дня молодшого школяра. 67

ВИСНОВКИ.. 74

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 78

ДОДАТКИ.. 83 

ВСТУП

Актуальність і доцільність дослідження.

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки у нашій країні однією з найбільш актуальних являється проблема використання, біологічних понять для формування і розвитку в теорії і практиці навчання. Тому вивчення біологічних та природничих понять є важливим напрямом педагогічного дослідження.

Освітня галузь «Природознавства». Метою освітньої галузі природознавства є формування природознавчої компетентності учнів, шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способом навчально – пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.

У сучасній початковій школі навчальний предмет "Природознавство" вивчається у 1-4 класах. Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений відповідно до можливостей дітей молодшого шкільного віку і передбачає всебічний розвиток та виховних особливостей через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних, мовленнєвих, читальних, обчислювальних умінь і навичок здорового способу життя. Поряд із функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатньо особистого досвіду культури спілкування і співпраці у різних випадках діяльності у творчих видах завдань.

Як навчальний предмет природознавство має свої дидактичні особливості, які відрізняють його від інших шкільних предметів. Ці особливості зумовлені тим, що це інтегрований курс, який представлений системою узагальнених знань про природу.

Проблема формування і розвитку біологічних понять в теорії і практиці навчання є однією із найактуальніших і складних. Саме тому протягом тривалої історії розвитку початкової природничо-наукової освіти ця проблема була в центрі уваги багатьох вчених. Зокрема, їй присвячені дослідження педагогів М.М. Скаткіна, І.Д. Звєрєва, О.Я. Савченко, Т.М. Байбари, О.А. Біди, О.М. Варакути, В.П. Горощенка, Л.К. Нарочної, К.П. Ягодовського та інших. Розглядали дану проблему і психологи – Д.М. Богоявленський, П.Я. Гальперін, Н.О. Менчинська, Н.Ф. Тализіна, Л.В. Занков, Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов та інші.

Як стверджують психологи П.Гальперін, Н.Тализіна, Д. Ельконін, В.Давидов, О. Скрипченко та педагоги О. Герд, К. Ушинський, К.Ягодовський та інші, діти молодшого шкільного віку сприймають світ як єдине ціле, не поділяючи його прояви на біологічні, фізичні, хімічні явища. Інтеграція природничо-наукових знань на початковому етапі навчання дозволяє сформувати правильне цілісне уявлення про явища природи, створює базу для подальшого диференційованого вивчення наук про природу.

Кожний навчальний предмет – це система наукових знань, адаптованих до вікових особливостей розумового розвитку дітей кожної вікової групи і загальних цілей навчання. Система, стверджує Т. Байбара – це не проста сума понять, а обов’язково ієрархія, яка має ступеневу організацію і нові в порівнянні з окремими поняттями, функції.

С.А.Павлович багато уваги приділяв обладнанню уроків природознавства необхідними наочними посібниками, а також виготовленню цих посібників самими учнями. Його основні праці - «Практика викладання природознавства у початковій школі», «Про систему наочності у шкільному природознавстві», «Кабінет природознавства» та ін.

П.О.Завітаєв, як і К.П.Ягодовський, виступав за необхідність виділення природознавства в початкових класах в окремий предмет. Його основні праці: «Екскурсії та предметні уроки в 1-4 класах», «Навчально-дослідна ділянка 1-4 класів», «Спостереження й досліди з природознавства в початковій школі», «Обладнання занять по вивченню природи в 1-4 класах» та ін. Ряд своїх праць він присвятив питанням методики формування у молодших школярів природних уявлень і понять. Великого значення П.О.Завітаєв надавав безпосередньому спілкуванню дітей з природою під час екскурсій, спостережень, а також праці на навчально-дослідній ділянці.

Проведений теоретичний аналіз психолого-педагогічних джерел та практики навчання підтвердив актуальність досліджувальної проблеми “Методика вивчення біологічних понять з природознавства у 3 класі”.

Мета дослідження полягає в розробці методики вивчення молодшими школярами біологічних понять на уроках природознавства у 3 класі.

Завдання дослідження:

1) проаналізувати педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

2) розкрити етапи роботи завдань на уроках природознавства;

3) визначити рівні сформованості умінь учнів на уроці природознавства;

4) розробити методику вивчення молодшими школярами біологічних понять на уроках природознавства у 3 класі та експериментально перевірити її ефективність.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес з природознавства у початковій школі.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи вивчення молодшими школярами біологічних понять на уроках природознавства у 3 класі.

Гіпотеза дослідження – вивчення молодшими школярами біологічних понять буде здійснюватися ефективніше за умови впровадження методики навчання, яка передбачає цілеспрямоване, систематичне використання спостереження, дослідів, практичних робіт на уроках природознавства.

Теоретичною основою дослідження стали: психологічні та педагогічні праці та дослідження вчених біологічних та природничих понять, методами та засобами використання форм організації навчання (П.Гальперін, Д. Ельконін, В. Давидов, О. Скрипченко, О. Герд, К. Ушинський, К. Ягодовський ); методика викладання природознавства у початкових класах (Т.Байбара, С. Павлович, П. Завітаєв, Н. Бібік).

У дослідженні ми орієнтувалися на основні положення Конституції України, закону України “ Про освіту” , Державної національної програми “Освіта” (Україна ХХI століття).

Методи дослідження. У процесі дослідження використано комплекс теоретичних та емпіричних методів педагогічного дослідження, що відповідають меті та завданням проблеми, а саме:

- теоретичні: аналіз психолого – педагогічної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; системно-структурний аналіз використаний для уточнення базових понять дослідження; емпіричні: досліди, практичні роботи та спостереження за навчальною діяльністю вчителів та учнів початкових класів, педагогічною діяльністю вчителів початкової школи;

- експериментальні: педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) з метою перевірки ефективності запропонованої методики вивчення біологічних понять на уроках природознавства у 3 класі.

Організація дослідження. Дослідження проводилося з 2011 по 2013 рр. у три етапи.

На першому етапі (квітень-вересень 2011р.) вивчався стан досліджуваної проблеми в її теоретичному та практичному аспектах, визначалися підходи до розв’язання поставлених завдань, формувалася гіпотеза дослідження, вивчався педагогічний досвід, проводився констатувальний експеримент.

На другому етапі (жовтень 2011 р. – березень 2012 р.) продовжувалися теоретичні пошуки шляхів розв’язання обраної проблеми дослідження, проводився формувальний експеримент, у ході якого розроблялася, вводилася у роботу початкової школи і коригувалася експериментальна методика, яка наповнювала зміст уроків природознавства системою завдань, перевірялася її ефективність.

На третьому етапі (березень 2012 р. – квітень 2013 р.) продовжувалася дослідно – експериментальна робота, за результатами якої проведено якісну і кількісну оцінку отриманих експериментальних матеріалів, розроблено методичні рекомендації відносно їх впровадження у практику роботи початкової школи, сформовано загальні висновки до роботи та здійснено її літературне оформлення.

Практична значущість бакалаврської роботи обумовлюється актуальними завданнями удосконалення навчально-виховного процесу у початковій школі біологічних та природничих понять. Матеріали дослідження можуть бути використані вчителями початкових класів для активізації навчальної діяльності учнів на уроках природознавства, а також студентами педагогічного факультету у процесі вивчення дисципліни «Методика викладання природознавства».

Експериментальна база. Дослідження проводилося у Тинненській ЗОШ 1-3 ступенів, Сарненського району, Рівненської області. Експериментом було охоплено 50 молодших школярів, 4 педагоги початкової ланки освіти.

Загальний обсяг бакалаврського дослідження: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до трьох розділів і загального висновку, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 104 сторінки. Дослідження містить 3 таблиці, 3 рисунка.

Обсяг вступу звичайно не перевищує 5-7 % обсягу рукопису.  

Закрыть

Методика изучения младшими школьниками биологических понятий на уроках естествознания в 3-м классе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.