Особенности становления самосознания детей младшего школьного возраста в процессе учебной деятельности

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 107

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми становлення самосвідомостіу дітей молодшого шкільного віку. 7

1.1. Особливості розвитку самосвідомості в онтогенезі. 7

1.2. Аналіз самооцінки як складової Я-концепції особистості. 19

1.3. Загальна характеристика особливостей розвитку дітей молодшого шкільного віку. 27

1.4. Особливості становлення самооцінки в молодшому шкільному віці. 32

1.5. Адаптація першокласників як психологічна проблема. 38

1.6. Самооцінка як чинник адаптації дитини до навчальної діяльності 46

Розділ 2. Експериментальне дослідження самооцінки як чинника адаптації до навчальної діяльності. 51

2.1. Методика та організація дослідження. 51

2.2. Аналіз результатів дослідження. 54

Розділ 3. Корекційна програма оптимізації процесу адаптації першокласників. 61

3.1. Обґрунтування змісту та процедури корекційної програми. 61

3.2. Оцінка ефективності впровадження корекційної програми. 64

Розділ 4. Охорона праці і техніку безпеки. 67

4.1. Техніка безпеки дітей молодшого віку на фізкультурі. 67

4.2. Гігієнічні норми навчання і виховання учнів. 68

Висновок. 72

Список використаної літератури. 77

Додатки. 81

Вступ

Сучасний світ – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер. Освіта XXI століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем. [36, 49]

Входження України у світовий освітній простір, зумовлює зміну вітчизняних освітніх стандартів, зокрема щодо тривалості здобуття загальної середньої освіти, у відповідності до норм світового співтовариства (не менше 12 років). Загальна середня освіта має забезпечити умови для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру як найвищі цінності, та незамінні чинники соціального прогресу.

В процесі модернiзацiї освіти України, важливе мicцe займає проблема формування Я-концепції молодших школярів, а саме вплив сучасної школи на динаміку її розвитку.

Становлення Я-концепцiї, будучи обумовлене широким соціально культурним контекстом, виникає в процесі суспільних відносин i дiяльностi з людьми, коли суб'єкт формує, уточнює, коригує образи свого Я, через призму думок, суджень, уявлень інших людей. [36, 50]

В останні десятиріччя все більше увага дослідників звертається до проблеми пошуку механізмів та закономірностей становлення самосвідомості особистості. Загальна проблематика самосвідомості особистості посіла значне місце у теорії психології завдяки працям Р.Бернса, У.Джемса, І.С.Кона, К.Роджерса, С.Л.Рубінштейна, В.В.Століна, І.І.Чеснокової, Т.Шибутані, К.Юнга, В.О.Ядова та інших. Існує декілька підходів до визначення сутності та структури самосвідомості, а окремі її компоненти були предметом численних досліджень, як у зарубіжній, так і у вітчизняній психології. У працях вітчизняних і зарубіжних психологів (Н.Є.Анкудінова, В.Г.Асєєв, А.А.Бодальов, Л.І.Божович, Є.А.Бондаренко, В.П.Левкович, Г.І.Ліпкіна, П.Р.Чамата, Р.Бернс, К.Блага, М.Шебек, А.Валлон) представлені теоретичні положення про співвідношення та взаємодію внутрішніх і зовнішніх чинників становлення свідомості і самосвідомості особистості, генезис самосвідомості, її складових.

Самосвідомість – це усвідомлення людиною себе як особистості: своєї діяльності, стосунків з іншими людьми, власних дій та вчинків, їх мотивів, цілей, розумових, моральних, фізичних якостей тощо.

Особливе місце в дослiдженнi розвитку Я-концепцiї молодших школярів, займає виявлення змін caмооцінки, самосвiдомостi, свiдомостi під впливом методів, технологій та iнновацiй сучасної школи. В ранньому дитинстві провідну роль в розвитку Я-концепцiї вiдiграють батьки. З часом в цей процес включається школа, i її вплив стає дуже вагомим. [38, 22]

З початком навчання у школівідбувається перебудова всієї системи відносин дитини до дійсності. Молодший школяр зберігає багато дитячих якостей – легковажність, безпосередність, погляд на дорослого “знизу вверх”. Проте в цей період у дитини з’являється інша логіка мислення. Вона починає усвідомлювати, що виконує суспільно важливу діяльність — вчиться — і значущість цієї діяльності оцінюють люди, які оточують її. Навчання для неї – значуща діяльність. В школі вона здобуває не лише знання і вміння, але й певний соціальний статус. Змінюються інтереси, цінності, життєвий устрій дитини. [1, 218]

У дитини виникає усвідомлення можливості власних дій, вона починає розуміти, що не все може (початок самооцінки). Молодший школяр усвідомлює свої особисті якості (добрий, уважний, слухняний, чесний тощо). Перш за все, діти усвідомлюють ті якості і особливості поведінки, які найчастіше оцінюють навколишні. Саме в цей період виникає внутрішня, особистісна свідомість, починає формуватися Я-концепція маленької людини.

Дитина відкриває для себе нову соціальну позицію – позицію школяра. Також в цей період формується соціальне Я дитини. З’являється нова сфера відносин – “дитина-вчитель”, яка починає впливати на відносини дитини з батьками та товаришами. [33, 23]

Проте, поступивши до школу, дитина стає школярем далеко не відразу. Це становлення, входження, в шкільне життя відбувається впродовж початкової школи, і поєднання рис дошкільного дитинства з особливостями школяра характеризуватиме важливий період молодшого шкільного віку – період адаптації до навчальної діяльності. Всі діти, на початку навчання в школі, стикаються з тими або іншими труднощами, і успішність адаптації багато в чому залежить від наявності у дітей адекватної самооцінки.

Не дивлячись на велику кількість теоретичних і експериментальних досліджень проблеми взаємозв’язку самооцінки та адаптації учнів молодших класів, вона потребує подальшого дослідження і уточнення. Зважаючи на актуальність даної проблеми темою нашої дипломної роботи є: Проблема становлення самосвідомості у дітей молодшого шкільного віку в контексті адаптації до навчальної діяльності”.

Об’єктом дослідження є: самооцінка та рівень адаптації дітей молодшого шкільного віку.

Предметом дослідження є: співвідношення самооцінки зрівнем адаптації до навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку.

Мета дослідження: охарактеризувати особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку та розвиток їх самооцінки. Експериментально дослідити взаємозв’язок рівня самооцінки молодших школярів та рівня адаптації до навчальної діяльності.

Гіпотеза дослідження: ми припускаємо, що існує взаємозв’язок між високим рівнем самооцінки молодшого школяра та високим рівнем адаптації до навчальної діяльності.

Завдання нашої роботи:

1) здійснити теоретичний аналіз даної проблеми;

2) дати загальну характеристику ситуації розвитку молодшого школяра;

3) дослідити самооцінку молодшого школяра;

4) визначити рівень адаптації до навчальної діяльності молодшого школяра;

5) визначити взаємозв’язок між рівнем самооцінки молодшого школяра та рівнем адаптації до навчальної діяльності;

6) впровадження корекційної програми оптимізації процесу адаптації першокласників;

7) оцінка ефективності впровадження корекційної програми;

Закрыть

Особенности становления самосознания детей младшего школьного возраста в процессе учебной деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.