Пути активизации учебной деятельности учащихся начальных классов на уроках родного языка при изучении морфологии

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 97

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Шляхи активізації навчальної діяльності учнів початкових класів на уроках рідної мови за різними навчальними технологіями при вивченні морфології

 

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні основи особливостей вивчення морфології на уроках рідної мови у початкових класах. 8

1.1 Аналіз педагогічної та методичної літератури. 8

1.2. Опанування основ морфології – передумова формування знань, умінь та навичок з рідної мови. 18

1.3. Основні стандартні вимоги до вивчення морфології в молодших класах  37

Розділ ІІ. Шляхи активізації навчальної діяльності учнів початкових класів на уроках рідної мови за різними навчальними технологіями при вивченні морфології. 48

2.1. Моделювання уроків вивчення морфології за різними навчальними технологіями. 48

2.2. Апробація дослідно-експериментальних моделей різних навчальних технологій при вивченні частин мови молодшими школярами. 63

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи педагогів школи по особливостей вивчення морфології у початкових класах. 74

Висновки. 80

Список використаних джерел. 82

Додатки. 87

Вступ

Актуальність теми. Сьогодні українська мова набула статусу державної. Вона є обов’язковим предметом вивчення у всіх навчальних закладах України. У зв’язку з цим виникла необхідність розробки змісту і методів навчання української мови як у початкових, так і в середніх та старших класах школи, а також створення підручників та конкретних методик. У цьому плані робляться деякі кроки, та вони є ще не завжди вдалими. На сьогоднішній день проведено чимало наукових досліджень, що стосуються окремих проблем методики викладання мови зокрема в молодших класах, створено підручники, склався певний досвід.

Упродовж багатьох років незалежності Міністерством освіти і науки України проводилось вивчення стану навчання української мови у початкових класах, що дало можливість простежити за зростанням рівня викладання української мови і якістю знань, умінь і навичок, а також недоліками у навчальному процесі та з’ясувати їх причини.

Питання особливостей вивчення морфології на уроках рідної мови у початкових класах також не були ще предметно досліджені у вітчизняній педагогіці мови. Таким чином вибрана нами тема „Особливості вивчення морфології на уроках рідної мови у початкових класах” побудована на основі узагальнення результатів багаторічних досліджень, що стосуються зокрема вивченню морфології в початковій школі. Актуальність цієї проблеми зумовила вибір даної теми, визначення об’єкта дослідження, формування гіпотези, постановку мети і завдань наукового пошуку.

Виходячи з усього вищесказаного тему дипломної роботи ми обрали таку: „Особливості вивчення морфології на уроках рідної мови у початкових класах”.

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес на уроках рідної мови у початкових класах загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження: процес вивчення морфології у початкових класах за різними навчальними технологіями.

Мета дослідження: вивчити і теоретично обґрунтувати зміст, форми і методи особливостей вивчення морфології на уроках рідної мови у початкових класах за різними навчальними технологіями.

Гіпотеза дослідження: засвоєння морфологічних знань, умінь та навичок учнями молодших класів на уроках рідної мови буде здійснюватися ефективно, якщо в навчальний процес впроваджувати різні навчальні технології.

Завдання дослідження:

- розробити особливості вивчення морфології для активізації навчальної діяльності на уроках рідної мови молодшими школярами;

- впровадити в навчальний процес вивчення частин мови різні навчальні технології;

- з’ясувати рівень оволодіння теоретичними і практичними знаннями з морфології учнями молодшого шкільного віку на різних етапах дослідно-експериментальної роботи;

- експериментально перевірити педагогічну результативність запропонованих технологій щодо вивчення морфології на уроках рідної мови.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз джерел з досліджуваної проблеми шляхом вивчення філософської, історичної, психологічної, педагогічної та мовознавчої літератури; емпіричні: спостереження, індивідуальні та колективні бесіди, інтерв’ю, анкетування, вивчення шкільної документації, передового педагогічного досвіду; педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий); математично-статистична обробка експериментальних даних.

База дослідження: Шумбарський НВК І-ІІ ступенів Тернопільської області.

Джерельна база дослідження складається з документів та матеріалів державних органів, праць вітчизняних та зарубіжних вчених, педагогічної, мовознавчої, психологічної літератури.

Теоретичне значення дослідження полягає:

- в поглибленому обґрунтуванні морфологічних понять;

- у репрезентуванні нових навчальних технологій при вивченні частин мови у початковій школі;

- у визначенні змісту, структури особливостей вивчення морфології на уроках рідної мови.

Вперше на основі аналізу теоретичної спадщини вітчизняних та зарубіжних педагогів та інших історико-методичних джерел дослідження визначені соціально-історичні передумови становлення і розвитку методики навчання української мови в початкових класах, розкрито наукові і теоретичні засади змісту навчання методики рідної мови, а також її роль і значення на сучасному етапі навчання учнів.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що зміст роботи, основні висновки, рекомендації, сформульовані у дипломній роботі можуть бути використані:

- в навчально-виховному процесі при вивченні морфології на уроках рідної мови;

- при програмуванні навчально-виховної роботи шкіл та гімназій, у процесі складання навчальних планів, програм, календарного планування уроків рідної мови, дидактичних та методичних посібників;

- у використанні сучасних технологій при вивченні морфології на уроках рідної мови у початкових класах.

Матеріали дослідження можуть бути використані й іншими дослідниками з метою подальшого дослідження історичних аспектів розвитку методики навчання української мови у початкових класах, а також під час написання наукових статей та монографій.

Дослідження проводилось поетапно.

На І етапі виконання роботи у навчальному році нами було розроблено план-проет дипломної роботи: структуру та вихідні положення наукового пошуку. Виходячи із поставлених завдань наукового пошуку на цьому етапі виконання дипломної роботи ми здійснили теоретичний аналіз джерел з досліджуваної проблеми шляхом вивчення філософської, психологічної, педагогічної та методичної літератури. Опрацьовувалися матеріали про історичний розвиток методики навчання морфології на уроках української мови у початкових класах, праці вчених та науковців. А також визначалися теоретичні засади розвитку на сучасному етапі. Накопичувалися і систематизувались матеріали дослідження.

Даний аналіз теоретичних джерел дав змогу зробити висновки про недостатність вивчення обраної теми у сучасній науковій педагогічній та психологічній літературі та визначити понятійний апарат дослідження, методи ведення дослідно-експериментальної роботи, розробити теоретичні моделі технологій формування мовленнєвих знань, умінь і навичок учнів молодших класів на уроках рідної мови.

Навесні навчального року було обрано базу дослідно-експериментальної роботи - початкові класи Шумбарського НВК І-ІІ ступенів. Реалізовуючи завдання констатуючого експерименту ми розробляли особливості вивчення морфології для активізації навчальної діяльності на уроках рідної мови у сучасній початковій школі шляхом аналізу документації початкової школи (програми української мови для 1-4 класів, календарного планування уроків рідної мови, т.ін.), проведення бесід, опитувань, тестування, анкетування учнів, виконання творчих практичних завдань, підготовчих вправ з морфології. Проведена робота дала змогу з’ясувати рівень знань у галузі «Українська мова» та визначити рівень сформованості усних та письмових мовленнєвих умінь та навичок при вивченні морфології в учнів 1-4 класів на етапі констатуючого експерименту.

Восени навчального року на ІІ етапі формуючого експерименту було впроваджено апробацію дослідно-експериментальних моделей вивчення частин мови за різними навчальними технологіями. На цьому етапі ми працювали над реалізацією форм і методів, впровадженням нових технологій для формування мовленнєвих знань, умінь і навичок учнів молодших класів на уроках рідної мови.

На заключному ІІІ етапі (зима-весна навчального року) ми працювали над статистичною обробкою даних, отриманих у ході дослідно-екпериментальної роботи, яка дала змогу зробити висновки про результативність проведеної нами наукової роботи, про рівень підтвердження гіпотези та обсяг виконання поставлених завдань; виконували підбір матеріалів додатків, виготовляли навчально-методичні таблиці з морфології, формували список літератури, завершували оформлення дипломної роботи.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: в ньому здійснено цілісний аналіз історичних, педагогічних та теоретичних проблем діяльності вчених, які внесли вагомий внесок в методику української мови початкової школи; визначено основні цілі і засоби навчання української мови; охарактеризовано лінгвістичні та психолінгвістичні основи методики навчання української мови; визначено раціональні методи, принципи, технології вивчення морфології на уроках рідної мови на сучасному етапі.

Структура та обсяг дипломної роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури (73 джерела), 10 додатків, 2 схеми. Основний текст дипломної викладено на 75 сторінках, проілюстровано 5 таблицями. Повний обсяг роботи 97 сторінок машинопису.

Закрыть

Пути активизации учебной деятельности учащихся начальных классов на уроках родного языка при изучении морфологии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.