Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 67

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ І. Розвиток і формування особистості в молодшому шкільному віці. 7

1.1.Психологічні особливості молодшого школяра. 7

1.2.Формування особистості дитини в початкових класах. 10

1.3.Навчання і виховання - рушійні сили формування і розвитку особистості. 14

1.4.Роль вчителя у формуванні особистості молодшого школяра. 19

Розділ ІІ.  Місце природи в навчанні учнів початкових класів. 23

2.1. Великий учитель – природа. 23

2.2. Ідеї ноосферного виховання в педагогічні спадщині        В.О.Сухомлинського. 26

2.3. Науково-пізнавальні і художні книги про природу – важливий засіб здійснення... 32

2.4. Значення казки в екологічному вихованні учнів І – IV класів. 35

2.5. Природоохоронне виховання школярів.... 38

Висновки. 40

Література. 43

Додатки. 45

Вступ

Стан життя на планеті Земля у всіх його виявах - природному, соціально-економічному, духовному-викликає глибоку тривогу і занепокоєність. Людство упродовж ХХ століття все частіше переживає кризи, катастрофи, катаклізми, в тому числі екологічні. Головним джерелом нестабільності планетарної екосистеми виступає поглиблення конфлікту між Природою і Суспільством, Природою і Людиною.

Активний пошук шляхів виживання і стабільного розвитку цивілізації показав, що вирішальне значення мають ідеї гуманізму. Вони проголошують пріоритет сталої особистості, її духовної сфери, свідомості, ціннісного ставлення до навколишнього середовища, яке відповідає морально-етичним принципам. Формування такої особистості - актуальне завдання сучасної школи, суспільства.

Відродження й розвиток школи, системи освіти й педагогічної культури можливі лиш в умовах вільної України. Це аксіома. Будування незалежної Української держави в свою чергу вимагає адекватного її виховання юного покоління. Цю надзвичайно важливу педагогічну проблему не зможемо успішно розв`язати, як що не будемо мати й чітко бачити перед собою. Особистість, той провідний виховний ідеал, до якого маємо прагнути, який мусимо осягнути. Адже саме він по суті й зумовлює провідну мету виховання. Тому правильне визначення виховного ідеалу нині набрало особливої актуальності.

Ідеал у загальному його трактуванні означає первообраз, взірець досконалості, кінцеву, вершинну ціль людських устремлінь. Це найвища мета, до якої прагнуть люди і яка керує їхньою діяльністю. Звідси й під виховним ідеалом розуміємо еталон взірцевої особистості, що служить головним орієнтиром у вихованні молодого покоління.

Мета освіти в нашому суспільстві полягає в формуванні всесторонньо розвинутої, гармонічної особистості. Вперше положення про всесторонній розвиток особистості обґрунтували класики марксизму. Всесторонній розвиток К.Маркс. характеризує як поклик, назначення, завдання кожної людини. В суб`єктивному плані це завдання він розглядає як внутрішню необхідність. Всесторонність розвитку особистості означає розширення між людської свободи. наша держава створює всі умови для такого розвитку людини.

Звичайно, саме поняття “всесторонньо розвинута особистість”, зміст, вкладений в ньому, не залишаються незмінним, сталим. Це поняття безперервно збагачується і поглиблюється, відображаючи уявлення про якості особистості, що змінюються і задовольняють потреби суспільства не тільки теперішні, а й майбутні. Основні риси особливості, її інтереси, думки, почуття, весь її духовний світ визначаються суспільним середовищем. Формування особистості відбувається під впливом багатьох факторів. Основним з яких є школа, сім`я, вулиця, середовище в якому виховується дитина.

Важливе значення, значний вплив на формування особистості має і природа, її вічна і неперевершена краса. Природа є першоосновою матеріальних благ, джерелом ресурсів і здоров`я для людини, радості й натхнення. Людина-частина природи. Тож потяг до всього живого закладений у ній від народження.

Природа і Суспільство, Природа і Людина… Ці поняття, нероздільні. Первісна людина справляла на географічну оболонку незначний вплив. Вона стала віддалятися від природи після того, як перейшла від збирання і мисливства до землеробства й скотарства. Це змінило взаємовідносини людини і природи.

Поступово із зростанням населення, розвитком науки і техніки вплив людини на природу зростав.

Розглядаючи взаємовідносини людини з природою, можна виділити два основні напрямки: а) вплив природи на людину та її діяльність на природу ХХ століття гостро поставило проблему взаємодії природи і людини. Підприємницька діяльність людини призвела до глибоких змін в природі, до порушення її екологічної рівноваги, разом з тим, вона нерозривно зв`язана з нею. Фундаментальне марксистське положення про те, що природа і історія людського суспільства не два відособлені один від одного предмети, визначає принциповий підхід до розкриття взаємоз`язку природи і суспільства.

В сучасному світі складається новий тип відношення до природи. Він ґрунтується на призначенні унікальності природи як вмістилища всієї людської культури. Сама людина і все людство є частиною природи. Така оцінка природи потребує від людини почуття високої відповідальності за стан природи. Ідея абсолютного господарства людини над природою замінюється ідеєю партнерських відносин суспільства і природи. Вперше вона була висловлена В.Вернадським.

Слід підкреслити глибокий взаємовплив відносин людини до природи і відносин людини до людини, а також до суспільства в цілому. Ввійти в повноцінні відношення до інших людей, стати умовою людського існування для іншої людини, а це значить, людина з правильним відношенням до миру, до природи, до життя.

В наш час всезростаючого значення набуває соціальна екологія, яка досліджує відносини між людськими взаєминами і навколишнім середовищем, вплив людини на склад, властивості навколишнього середовища а також вплив на фізичний і психічний розвиток особистості.

Соціальна екологія ґрунтується на слідуючих основних положеннях. Єдність системи “природа – суспільство - людина”; людина - частина природи, і її розвиток є фактором зміни природи; людська історія - частина історії природи, і її перетворення складає основу самого людського життя, єдність, історії природи та історії суспільства проявляється в процесі праці; першість законів природи по відношенню до соціальних підпорядкування техніко-економічного прогресу необхідності збереження біологічних зв`язків розвиток нової екологічної культури, яка відображає високий рівень відповідальності особливості по відношенню до природи. Формування нової культури відношення до природи відповідає ідеям гуманізму. Гуманізм соціальної екології дуже близький до педагогіки. Школа покликана формувати у підростаючого покоління екологічну культуру, яка вимагає в людині певної суми знань, впевнень і моральних якостей і переконань, а також готовності до діяльності і практичних дій, які суміщаються з бережним ставленням до природи. Екологічна культура- один з показників соціальної активності і свідомості особистості нашого суспільства. У залежно від того, який вплив матимуть на формування особистості сім`я, школа, природа, суспільство, такою буде культура підростаючого покоління, таким буде наше майбутнє, таким буде майбутнє української нації.

Закрыть

Влияние природы на формирование личности младшего школьника

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.