Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 145

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні основи вивчення монографічної теми із застосуваням інтерактивних методів навчання на уроках української літератури. 9

1.1. Особливості вивчення монографічної теми на уроках літератури. 9

1.2. Застосування інтерактивних методів навчання у процесі вивчення монографічної теми. 16

1.3. Вивчення життя і творчості Дмитра Павличка в школі 27

Розділ ІІ. Експерементальна методика вивчення монографічної теми,,Житття та творчість Дмитра Павличка” у школі із застосуванням інтерактивних методів. 35

2.1 Констатувальний зріз. 35

2.2 Теоретичне обгрунтування формувального експерименту. 47

2.3 Проведення формувального експерименту та його результативність. 51

Висновки. 61

Список використаних джерел. 65

Додатки. 71

Вступ

Актуальність дослідження. Вивчення монографічної теми в школі є однією із найголовніших тем і вирішальних факторів ефективності викладання вчителями і вивчення учнями рідної літератури. Від того як буде побудована монографічна тема, яким буде її зміст і якою буде подання для учнів, залежить не тільки від їх літературної освіти, а й системи патріотичного, релігійного, морально-етичного,естетичного виховання.

Досить вагомою проблемою під час вивчення монографічної є незадіяність вчителем всього класу.Але саме завдяки застосуванню інтерактивних методів навчання ця проблема має вирішення.

Система освіти в нашій державі нині перебуває в стані структурної перебудови.Модернізуються зміст,методи,засоби та форми організації навчання.

У державній національній програмі ,,Освіта ’’ (,,Україна ХХI століття’’) [ 2;17] зазначається, що Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного й культурного розвитку суспільства.

Відповідно до цього у Національній доктрині розвитку освіти [ 2;17] головним напрямом державної політики є особистісна орієнтація освіти, постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; запровадження освітніх інновацій.

Як відомо, формування особистості не зводиться лише до накопичення нею знань,умінь навичок, а передбачає перебудову, систематизацію, узагальнення засвоєного індивідом.

Освіта має активно сприяти формуванню нової ціннісної системи суспільства – відкритої варіативної, духовної та культурно наповненої, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритетів прав особистості.

Вирішити ці завдання в межах традиційної системи можна лише за умови звернення до активних методів навчання(дослідження, рольова гра, дискусія, діалог, дебати, прес-конференція) та інтерактивних методів (робота в парах, малих групах, ротаційних трійках, ,,карусель’’, ,,акваріум’’, ,, броунівський рух’’, ,,ажурна пилка’’, ,,мікрофон’’, ,, незакінчене речення’’, ,, Прес’’ тощо). З усього розмаїття сучасних прийомів і засобів форми групової роботи учнів є досить ефективними, тому що вони не приглушують класно-урочної системи і водночас допомагає реалізувати принципи особистісно-зорієнтованого навчання.

Педагогічні технології, в яких домінують групові форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, максимально забезпечують не лише засвоєння матеріалу всіма школярами, але й сприяють інтелектуальному розвитку особистості, її самостійності, гуманності у ставленні до інших учнів, озброюють уміннями відповідально діяти в життєвих ситуаціях.

На жаль, цей вид не посідає належного місця на уроках української літератури, і вчителі лише епізодично вдаються до організації навчання школярів у групах. Ще Л. Виготський твердив, що в співпраці дитина може зробити більше, ніж самостійно.

До питання,, Застосування інтерактивних методів на уроках літератури’’ зверталися Сергієнко А., Пироженко Л., Пометун О., Рудницька О., Щербина Л., Скрипник М., Суворова Н., Сухомлинський В., Шаталов О. та ін.

Застосування групових методів навчання досліджували:Волкова К.,Виноградов М.,Дяченко В.,Нотов В., Первін І., Чередовий І., Головах Є., Паригін Б., Петровський А.,Шпалінський В., Коломінський Я.,Пометун О., Пироженко Л. та ін.

Над питанням ,,Інтерактивні форми роботи за відеофрагментами (міні-екранізаціями)працює Бабійчук Т. Над впровадженням інтерактивних методів навчання на уроках читання працює Карнаух, Т. Варзацька Л. та Кратасюк Л. працюють над темою: ,,Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади’’. Ці праці безпосередньо пов’язані з вивченням монографічної теми, якою займаються всі методисти, тому що вона є домінуючою у процесі вивчення української літератури. Ця тема висвітлюється в працях Волошиної Н.,Пасічника А.,Неділько В.,Кодлюка Я., Одинцова Г. та ін.

Застосування інтерактивних методів навчання в процесі вивчення монографічної теми ми відтворили на прикладі опрацювання в 11 класі життя і творчості Дмитра Павличка. Життя цього письменника є дуже цікавим і різнобічним. Використовуючи на уроці яскраві події з його життя,учні зацікавлюються його особистістю. А його життя і творчість послужать учням зразковим прикладом у майбутньому, у формуванні певних моральних якостей.

Життєвий і творчий шлях Д.Павличка досліджували Андросюк О., Дяченко О.,Жулинський М., Ільницький М., Іванчак С., Маковей Г., Равлів І.,Тихолоза Б.,Ткаченко Л., Драч І., Васильєва Л., Дзюба І., а також про письменника можна дізнатися з інтерв’ю Мушинки М. з Д. Павличком.

Критичний аналіз науково-методичної літератури дає підстави зробити висновок про відсутність відомостей про застосування інтерактивних методів навчання в процесі вивчення монографічної теми. Актуальність та недостатня методична розробленість проблеми зумовили вибір теми дослідження: ,,Застосування інтерактивних методів навчання в процесі вивчення монографічної теми, на прикладі життя і творчості Дмитра Павличка’’.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження пов’язана з програмою науководослідної роботи кафедри української мови та методик викладання з теми:, ,Нові підходи до вивчення особи письменника в школі’’.

Об’єктом дослідженняє процес вивчення монографічної теми з використанням інтерактивних методів навчання на прикладі творчості Дмитра Павличка.

Предметом дослідження є методика застосування інтерактивних методів на уроках літератури під час вивчення монографічної теми на прикладі творчості Д.Павличка.

Мета дослідження полягає в вивченні монографічної теми з використанням інтерактивних методів навчання та розробці науково-обгрунтованої методики.

Гіпотеза дослідження: вивчення монографічної теми з використанням інтерактивних методів навчання на прикладі творчості Д. Павличка буде ефективним якщо будуть дотримані правила організації інтерактивного навчання: залучення всіх учнів, певна їхня психологічна підготовка та відповідна підготовка приміщення, створення атмосфери довіри, природності, невимушеності.

Мета і гіпотеза дослідження обумовили розв’язання таких завдань:

- опрацювати і проаналізувати методичну літературу з теми дослідження;

- вивчити стан проблеми у шкільній практиці;

- розробити методику викладання монографічної теми із застосуванням інтерактивних методів навчання;

- перевірити на практиці ефективність цієї методики.

Методологічною основою дослідження є основні положення вітчизняних вчених про важливість монографічної теми у процесі вивчення літератури, а також доцільність використання інтерактивних методів навчання під час опрацювання теми ,,Життя і творчість Д. Павличка’’ в 11 класі.

Для розв’язання поставлених завдань використовувались методи наукового пошуку.

Теоретичні: аналіз літературознавчих, монографічних, методичних праць для вивчення стану теоретичної розробки проблеми, порівняльний аналіз навчальних програм, шкільних підручників, хрестоматій, узагальнення педагогічного досвіду для визначення теоретико-методичних засад дослідження; метод теоретичного моделювання застосовано для визначення предмета, об’єкта, гіпотези дослідження.

Емпіричні: діагностичні методи (анкетування, бесіди з учителями, учнями); обсерваторні методи (педагогічні спостереження, самоспостереження, аналіз уроків, аналіз усних і письмових відповідей реципієнтів для дослідження ефективності вивчення монографічної теми із застосуванням інтерактивних методів навчання); експериментальні методи( педагогічний констатувальний і формувальний експерименти) для з’ясування ефективності моделі та її впровадження.

Математичної статистики: для статистичної обробки експериментальних даних.

Експериментальна база дослідження. Експериментальне дослідження здійснювалося в Друхівській ЗОШ I – III ступенів, Поліській ЗОШ I – III ступенів Березнівського району Рівненської області та ЗОШ №20 м.Рівного. Експериментом було охоплено 64 учні 11-х класів.

Дослідження проводилося протягом трьох етапів.

На першому етапі опрацьовувалися літературознавча, методична література з досліджуваного питання, визначались об’єкт, предмет, мета, завдання, гіпотеза дослідження.

На другому етапі проводився констатувальний зріз та аналізувалася його результативність.

На третьому етапі проводилося експериментальне навчання з метою перевірки ефективності пропонованої методики роботи, а також кількісний та якісний аналіз результатів, здобутих у процесі навчання, формулювалися основні висновки і положення, оформлявся текст дипломної роботи.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає:

- у роботі вперше створено та експериментально перевірено методику вивчення монографічної теми в школі із застосуванням інтерактивних методів навчання;

- узагальнено і систематизовано на основі розрізнених джерел відомості про монографічну тему і інтерактивні методи;

- визначено показники і рівні сформованості знань і вмінь учнів під час вивчення монографічної теми із застосуванням інтерактивних методів навчання;

- удосконалено систему вивчення монографічної теми в 11 класі під час вивчення життя і творчості Дмитра Павличка, застосовуючи інтерактивні методи навчання.

Практичне значення дослідження полягає у підвищенні ефективності вивчення монографічної теми в школі, літературної освіти старшокласників за авторськими видами уроків і таблицями інтерактивними методами, прийомами, формами роботи, які забезпечують засвоєння необхідних знань, умінь і навичок в процесі вивчення монографічної теми.

Вірогідність висновків і результатів дослідження: забезпечує обґрунтованим методологічним підходом до розв’язання проблем, опорою на сучасні досягнення педагогічної та методичної думки, вивченням педагогічного досвіду, єдністю теоретичного і експериментального досліджень, використанням методів, адекватних предмету, меті, завданням дослідження;використанням статистичних методів обробки одержаних результатів.

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи 145 сторінки. Список використаних джерел складає 66 найменувань.

Закрыть

Изучение монографической темы в школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.