Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 100

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Евристична бесіда як метод формування творчої самостійної діяльності учнів у педагогічній науці 7

1.1. Проблема формування творчої самостійної діяльності учнів у педагогічній науці 7     

1.2. Дидактичні основи використання евристичної бесіди, її місце серед інших дидактичних методів 15

1.3. Психологічні передумови використання евристичноï бесіди 32

1.4. Технологічні умови модифікації евристичної бесіди за інтерактивним  і     розвивальним навчанням 34

Розділ 2. Методика застосування методу евристичної бесіди у процесі вивчення української мови у 3-му класі 41

2.1.  Характерні особливості евристичної бесіди серед інших її різновидів. Функції евристичної бесіди на уроках української мови у початкових класах 41

2.2. Специфіка  подачі матеріалу з української мови методом евристичної бесіди (Система вправ з методики застосування бесіди.)  50

2.3. Умови ефективного використання евристичної бесіди на уроках 71

Розділ 3. Організація експериментального навчання та перевірка його ефективності 77

3.1. Вихідні положення експериментальноï методики 77

3.2. Результати експериментального навчання 84

Висновки 92

Список  використаних джерел 95

Додатки

ВСТУП

Розвиток української держави зумовлює необхідність виховання нового типу особистості з високим рівнем духовності і культури, спроможної самостійно приймати нестандартні рішення, здійснювати вільний вибір, творчо мислити, гнучко реагувати на зміни обставин і самій їх творити. Цим параметрам відповідають творчі якості людини, які мають стати предметом цілеспрямованого виховання і розвитку. Якраз через це стратегічним завданням, визначеним Державною національною програмою “Освіта” (Україна XXI ст.), є створення умов для реалізації та самореалізації особистості в освітньому процесі. Це вимагає переходу від директивної до особистісно зорієнтованої моделі навчання й виховання, що націлює на пошук нових шляхів і засобів, які забезпечуватимуть розвиток внутрішніх можливостей учнів, їхніх потреб, інтересів, творчих здібностей. Однак виховання у школярів самостійності, критичності мислення, здатності до творчих пошуків у педагогічній науці не нове. Перші вимоги до учнів бути творцями, активними співучасниками процесу пізнання відомі ще за часів античності. Елементи евристичного навчання, які сприяли зацікавленому, активному, самостійному оволодінню учнями знаннями, використовували: Сократ, Архит, Аристоксен, Платон, Піфагор [48]. При цьому вони виходили у своїх міркуваннях із суджень, що розвиток мислення людини може успішно здійснюватися лише за умови самостійного пошуку, самостійної діяльності. Ж.-Ж. Руссо у власній теорії виховання радив не передавати вихованцеві знання в готовому вигляді, а зробити його дослідником, відкривачем істини: “… ставте доступні розумінню його (учня) запитання і надайте можливість йому вирішувати їх. Нехай він дізнається не тому, що ви сказали, а тому, що зрозумів” [51].

Самостійність, самостійна робота, самостійна творча діяльність були об’єктом наукового дослідження багатьох вчених: філософів, психологів, дидактів, методистів (П.В.Копнін, О.М.Коршунова, Б.Г.Богоявленська, Я.О.Пономарьов, В.І Андрєєв, Б.І. Коротяєв, І.Я.Лернер, І.С.Зоренко, С. Мірошник, В.О.Коринська, А.П.Ковальова, М. Медведєва, Г. Лемекіна та ін.). Педагоги, шукаючи засоби, які можна було б протиставити догматизму і схоластиці, що панували в школах, високо оцінювали евристичну бесіду.

У наш час евристичною бесідою як методом навчання займався Я.І. Бурлака [6], О.М. Бєляєв з точки зору її використання на уроках української мови [2], свої праці цьому питанню присвятила С.П. Лукач [25], розглядаючи специфіку викладу матеріалу методом евристичної бесіди, вивчаючи умови ефективного використання.Сучасна школа гостро ставить перед вчителем проблему вибору методів навчання, що також стосується і викладання української мови в початковій школі.

Метод евристичної бесіди, випробовуваний тисячоліттями, не втрачає своєї актуальності і сьогодні, оскільки орієнтація на здобуття учнем результатів власним розумом і власними зусиллями (хай і поставлених вчителем запитань, завдань і за його активної допомоги) завжди є ефективнішою, аніж пасивне засвоєння знань та їх відтворення без глибокого усвідомлення суті.

І досі в теоретиків дидактики та вчених, що займаються методами навчання та їх класифікацією немає однозначного погляду на місце евристичної бесіди серед них. По суті, жодна з існуючих класифікацій за певним критерієм не визначає окремого місця цьому методу. Найвідоміша класифікація Ю.К.Бабанського. Він за основу бере або джерело інформації (поділ методів на словесні, наочні і практичні), або характер інтелектуальної та пізнавальної діяльності учнів (репродуктивні, частково-пошукові методи) [24]. Таким чином, якщо розглядати евристичну бесіду як «бесіду, що передбачає евристичний хід думок», то вона є однією із форм методу бесіди, що належить до групи словесних методів, якщо ж розглядати її як евристичну (частково-пошукову) роботу учнів, що має форму бесіди, місце евристичної бесіди – форма частково-пошукового методу. З цього випливає, що евристична бесіда знаходить своє місце на перетині двох класифікацій.

Отже, дидактична суть евристичної бесіди як методу полягає в тому, що це є метод навчання, що передбачає розмову вчителя з учнями і організовується за допомогою продуманої системи запитань, а не прямого повідомлення знань учням, їх власне знаходження зв’язків із уже відомим і виведенням нових закономірностей [33,67].

Мета дослідження: виявити лінгводидактичні умови, що сприяють успішному формуванню мовленнєвих, граматичних умінь учнів 3-го класу в процесі проведення евристичної бесіди.

Предмет дослідження - способи організації евристичної бесіди як методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів 3-го класу.

Об’єкт дослідження - процес формування мовленнєвих та граматичних умінь методом евристичної бесіди на уроках української мови в 3-му класі.

Гіпотезою дослідження виступає положення, згідно з яким формування стійких мовленнєвих та граматичних навичок в учнів 3-го класу може бути ефективним за умови використання різних типів евристичних бесід для пояснення та усвідомлення навчального матеріалу.

Завдання дослідження

1. Проаналізувати шкільну програму, підручники, науково-методичну літературу в аспекті досліджуваної проблеми.

2. Вивчити практику роботи вчителя з учнями при використанні евристичної бесіди як методу навчання.

3. Проаналізувати прийоми і засоби, що забезпечать ефективність проведення евристичної бесіди.

4. Показати специфіку, умови ефективного використання методу евристичної бесіди на уроках української мови в 3-му класі.

5. розробити методику використання методу евристичноï бесіди на уроках української мови у 3-му класі та експериментально перевірити ïï ефективність.

Новизна дослідження полягає у розробці методики формування мовленнєвих та граматичних умінь методом евристичноï бесіди на уроках української мови в 3-му класі з навчально-пізнавальною та комунікативною метою. В основі цієї методики – вивчення граматичного матеріалу за комунікативно-діяльнісним, функціонально-стилістичним та системно-мовним підходами, зміст, форми, методи і прийоми, система вправ на формування мовленнєво-комунікативних умінь під час проведення евристичноï бесіди.

Практична значущість дослідження даноï теми полягає у можливому використанні запропонованоï і описаноï методики у практиці викладання рідноï мови у 3-му класі.

Основні положення дипломноï роботи обговорювались на студентській конференціï в Рівненському державному гуманітарному університеті, на засіданні круглого столу «Дитина – не порожня гама, яку треба наповнити, а факел, який треба запалити». (актуальні питання вивчення методики мови у початкових класах), висвітлені у статті «Застосування методу евристичноï бесіди у процесі вивчення української мови в 3-му класі.

Закрыть

Эвристическая беседа

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.