Опытно-экспериментальная работа над реализацией процесса дифференциации обучения на уроках математики в начальных классах

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 96

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

Вступ 3

Розділ 1. Проблема диференційованого навчання математики в початкових класах в педагогічній теорії і практиці 9

1.1. Диференційоване навчання математики і диференційований підхід  9

1.2. Підготовка вчителів початкових класів до здійснення диференціації 16

1.3. Види диференційованого навчання. 19

Розділ 2. Дослідно-експериментальна робота над реалізацією процесу диференціації навчання на уроках математики в початкових класах. 31

2.1. Прийоми диференціації на уроках математики через форми роботи, за ступенем самостійності 31

2.2. Апробація дослідно-експериментальної моделі диференціації на уроках математики в початковій школі 44

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. 46

Висновки.. 51

Список використаних джерел.. 55

Додатки.. 59

Вступ

Актуальність і доцільність дослідження. Початкова школа — перша ланка середньої загальноосвітньої школи. Вимоги, що стоять перед школою в цілому, визначають основні напрямки роботи її початкової ланки. Математика—один з обов'язкових предметів початкових класів. І це не випадково. Визнання математики обов'язковим навчальним предметом загальноосвітньої школи безпосередньо пов'язане з її роллю в науково-практичній діяльності людства. «Красунею» називали математику стародавні індуси, астародавні греки проголосили її «гімнастикою розуму».

Останнім часом математика здобула особливу популярність. Елементарні знання з математики, розуміння її можливостей стають так само необхідними елементами загальної культури, як знання власної історії і літератури.

Міцне і свідоме засвоєння матеріалу з математики можливе за правильної організації навчально-виховного процесу, коли кожен учень зайнятий розв'язуванням завдання, яке має певну складність, але посильне для нього. Саме за таких умов здійснюється розвиток пізнавальних можливостей та інтересу до навчання. [49, с. 61]

Ще В. Сухомлинський у своїх працях зазначав, що до кожного школяра треба мати підхід , бачити його труднощі, кожному необхідно дати тільки для нього призначене завдання. Ці положення лягли в основу розробки організаційних і методичних питань з диференційованого навчання математики у початкових класах. Творчі пошуки відомих психологів, методистів — Б. Ананьєва, Ю. Гільбуха, М. Богдановича, О. Пчолко, Р. Тягура та ін., вчителів-новаторів уже створили значний пласт інновацій, які збагатили практику роботи школи і теоретичну основу диференційованого підходу до навчання школярів математики.

Але у багатьох початкових класах введена система навчання математики нерідко призводить до поверхового і формального вивчення матеріалу, що не забезпечує міцного та свідомого засвоєння основного змісту навчальної програми. Дуже часто можна спостерігати перевагу фронтальних видів робіт, невміння діагностувати можливості учнів і вчасно вносити відповідні зміни у складність, темп, способи роботи на уроці. Це затримує розвиток пізнавальних інтересів школярів з високим рівнем інтелектуальних можливостей та перешкоджає оволодінню необхідним мінімумом програмового матеріалу групі учнів з низькими математичними здібностями.

Чимало класоводів диференціюють завдання епізодично. Це пов'язано з тим, що деякі з них не повною мірою розуміють організаційну і методичну системи диференційованого навчання. Для проведення такої роботи з учнями вони або однобічно використовують дворівневий підручник М. Богдановича (в основному завдання з підручника розв'язуються колективно), або працюють за спрощеною схемою: сильнішим учням дають більше за обсягом і складністю завдання, а слабшим — менше і простіше.

Крім того, вчителі зазнають великих труднощів під час складання диференційованих завдань для самостійної роботи школярів, бо не мають необхідного посібника до підручника з математики для груп учнів, які різняться між собою рівнем засвоєння навчального матеріалу. І як наслідок — одні школярі слабко засвоюють програмовий матеріал, інші, хоч і засвоюють його, але не отримують необхідного для них вищого розумового розвитку.

Вивчення психологічної, педагогіко-методичної літератури, аналіз досвіду вчителів-практиків з проблеми диференційованого підходу до учнів у процесі навчання математики підтверджують актуальність обраної нами теми дослідження, особливо в умовах переходу на нові програми і підручники. Вибір теми зумовлюється ще й тим, що на формування і розвиток умінь молодших школярів розв'язувати задачі відводиться 40-50% часу, передбаченого на вивчення математики у початкових класах.

Надії на успіхи освіти в Україні на початку XXIстоліття значною карою пов'язані з досягненнями у розв'язанні проблеми диференціації навчання. Без цього повноцінна гуманізація освіти неможлива.

Відкриття в Україні середніх навчальних закладів нового типу продемонструвало великі можливості педагогічних колективів самостійно створювати реальні умови для диференціації навчання. Але його масове втілення відповідно до закону «Про загальну середню освіту» потребує створення належних умов на державному рівні. Автори мають на увазі не тільки організаційно-правову складову проблеми диференціації навчання (хоч і тут зміни є необхідними), а й науково-методичну розробку цієї проблеми та її реалізацію в життя.

Існує чимало робіт, присвячених проблемі диференціації та індивідуалізації навчання математики. Але, незважаючи на це, цілісної загальновизнаної концепції диференційованого навчання поки що не сформовано. До того ж не існує чіткої програми впровадження диференційованого навчання в масову педагогічну практику. Створення такої програми є першочерговим завданням реформування освіти.

Складовими частинами цієї концепції і програми, зокрема, мають бути:

а) загальновизнана діагностична класифікація рівнів засвоєння навчального матеріалу;

б) стандарт шкільної математичної освіти, як засіб захисту інтересів особистості і суспільства, що має містити чітко сформульовані гарантії держави, діагностично задані вимоги до підготовки з предмета, вимірники рівнів математичної підготовки учнів;

в) теоретичне узагальнення практичного досвіду, набутого педагогічною громадськістю за час впровадження профільної та рівневої диференціації на емпіричному рівні.

Отже, важливість зазначеної проблеми, її недостатня теоретична розробка, а також потреба практики в удосконаленні навчально-виховного процесу з математики в початкових класах зумовили вибір теми дослідження: “Диференціація процесу навчання в умовах реформування початкової математичної освіти”.

Об’єкт дослідження - засвоєння математичних знань учнями початкових класів при вивченні нових тем.

Предмет дослідження - навчально-виховний процес з математики в початкових класах при здійсненні диференціації.

Мета дослідження - творчо обґрунтувати і експериментально перевірити ефективність технологій індивідуального підходу і внутрішньо класної диференціації процесу навчання математики в початкових класах.

Гіпотеза дослідження цілеспрямована методична система, яка максимально вичерпує правильне поєднання методів та засобів навчання при диференційованому навчанні учнів, підвищує ефективність засвоєння математичних знань і прискорює процес формування автоматичних навичок.

Відповідно до предмету, об’єкту та мети дослідження були визначені такі завдання:

1. Узагальнити і систематизувати наявні в методичній літературі положення, що стосуються диференціації навчання.

2. Обґрунтувати основні форми, прийоми та методи диференційованого навчання в початкових класах на уроках математики.

3. Розробити варіативно-експериментальну програму та нову технологію формування ефективності використання диференційованого підходу на уроках математики в початкових класах.

4. Експериментально перевірити педагогічну результативність запропонованих рекомендацій щодо диференційованого навчання на уроках математики в учнів молодшого шкільного віку.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз джерел з досліджуваної проблеми шляхом вивчення філософської, психологічної, педагогічної, методичної та історичної літератури; емпіричні: спостереження, індивідуальні та колективні бесіди, вивчення шкільної документації, вивчення, узагальнення і систематизація педагогічного досвіду; педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий, контрольний); математично-статистична обробка експериментальних даних.

База дослідження:загальноосвітні школи №1, №30 м.Рівного.

Джерельна база дослідження складається з документів та матеріалів державних органів, праць вітчизняних та зарубіжних вчених, спеціальної літератури з проблеми диференційованого навчання в початкових класах на уроках математики, історичної, психологічної, педагогічної, літератури.

Теоретичне значення дослідження полягає:

- в поглибленому обґрунтуванні поняття «диференційоване навчання»;

- у репрезентуванні нової технології диференційованого навчання в початкових класах на уроках математики;

- у визначенні змісту, структури, а також умов диференційованого навчання молодших школярів на уроках математики різними засобами.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його ідеї і висновки можуть використовуватися в процесі розбудови національної системи освіти, покращеннідиференційованого навчання в початкових класах на уроках математики; дослідний матеріал може бути використаний у практичній роботі вчителів початкових класів з метою удосконалення навчального процесу, у підготовці педагогічних кадрів (для розробки лекційних і практичних курсів), у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Дослідження проводилося у три етапи.

Виходячи із поставлених завдань наукового пошуку на І етапі виконання дипломної роботи (2004-2005 навчальний рік) ми здійснили теоретичний аналіз джерел з досліджуваної проблеми шляхом вивчення філософської, психологічної, педагогічної та методичної літератури. Даний аналіз теоретичних джерел дав змогу зробити висновки про недостатність вивчення обраної теми у сучасній науковій педагогічній літературі та визначити понятійний апарат дослідження, методи ведення дослідно-експериментальної роботи, розробити теоретичну модель формування диференційованого навчання в початкових класах на уроках математики та у позакласній виховній роботі.

Навесні 2004-2005 навчального року було обрано базу дослідно-експериментальної роботи - початкові класи ЗОШ №1. Реалізовуючи завдання констатуючого експерименту ми вивчали стан диференційованого навчання на уроках математики шляхом вивчення документації початкової школи, проведення бесід, опитувань, виконання творчих практичних завдань. Проведена робота дала змогу з’ясувати математичний рівень в учнів молодшого шкільного віку на етапі констатуючого експерименту.

Восени 2005-2006 навчального року на ІІ етапі - етапі формуючого експерименту було впроваджено апробацію дослідно-експериментальної моделі диференційованого навчання в початкових класах на уроках математики. На цьому етапі ми працювали над реалізацією форм і методів, впровадженням нових підходів формування диференційованого навчання в учнів молодших класів на уроках математики та в позакласній виховній діяльності.

На заключному ІІІ етапі роботи ми працювали над статистичною обробкою даних, отриманих у ході дослідно-експериментальної роботи, яка дала змогу зробити висновки про результативність проведеної нами наукової роботи, про рівень підтвердження гіпотези та обсяг виконання поставлених завдань; виконували підбір матеріалів додатків, формували список літератури, завершували оформлення дипломної роботи.

Структура дипломної роботи.

Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів: теоретико-аналітичного та дослідно-експериментального, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дипломної роботи становить 97 сторінок друкованого тексту. Список використаних джерел налічує 51 літературних видань. Додатки містять 1 схему, 5 малюнків, 8 таблиць.

Закрыть

Опытно-экспериментальная работа над реализацией процесса дифференциации обучения на уроках математики в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.