Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 84

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТEОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ УКРАЇНСЬКОГО ВЕСІЛЛЯ 6

1.1 Весілля в системі народної культури 6

1.2 Понятійно - категорійний дискурс весільної обрядовості 18

1.3 Історіографія висвітлення ролі весілля у розвитку духовної культури України 32

РОЗДІЛ 2. РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 42

2.1 Весілля в контексті сучасної обрядової культури України 42

2.2 Окремі аспекти сучасного весілля на теренах Рівненщини 51

2.3 Особливості проведення весіль на Івано-Франківщині 62

ВИСНОВКИ 73

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 75

ДОДАТКИ 81

ВСТУП

Актуальність теми. Останніми роками в Україні спостерігається підвищений інтерес вчених та дослідників до проблем розвитку і відтворення традицій і звичаїв українського народу як важливого засобу культурного розвитку суспільства та відновлення духовних джерел нашої нації.У цьому контексті все більше уваги звертаєтьсяна вивчення, збереження та популяризацію традиційних свят, обрядів, фольклору. Провідною формою їх функціонування є весільна обрядовість як один із найскладніших компонентів традиційно-побутової та духовної культури України. Весілля сьогодні розглядається як особливий сектор сучасної національної і регіональної культури, що є невід’ємною складовою духовної свідомості нації. Такий підхід до обрядовості українського весілля вимагає всебічних та фундаментальних досліджень різноманітних аспектів її історичних витоків та розвитку на сучасному етапі, зокрема слід приділити увагу відновленню духовної цінності шлюбу, як одного із елементів формування сім’ї – найважливішого соціального інституту держави.

На це звертають увагу як дослідники попередніх поколінь: А. Афанасьєв, З. Болтарович, О. Боряк, Г. Булашев, Х. Вовк, В. Горленко, Б. Грінченко, М. Довнар-Запольський, М. Драгоманов, С. Килимник, М. Костомаров, Й. Лозинський, О. Маркевич, В. Охрімович, О. Потебня,А.Свидницький, М. Сумцов, П. Чубинський та ін.; так і сучасники, серед яких О. Курочкін, В. Борисенко, В. Кушпет, І. Несен, Т. Пархоменко, О. Пех, Л. Половецька, Л. Прасюк, Ю.Рибак, Б. Столярчук, Т. Товстік, А. Українець, І. Федун, М. Хай, О. Шарая, О. Юзюк, В. Ярмола, М. Немиро, Л. Савчин та ін..

У працях цих та інших дослідників проаналізовано глибинні духовні орієнтири українського весілля в розрізі історичних епох, виявлено закономірності розвитку та походження тих чи інших обрядів та зроблені спроби пізнання філософії народного одруження.

Вчені відзначають, що у весільних обрядах переплелися морально-етичні, правові, релігійно-міфологічні та християнські погляди народу. Саме тому, весільна обрядовість є цінним джерелом для пізнання побуту культури народу у минулому, бо весільні ритуали і дійства завжди обумовлювались певною мірою суспільно-економічними відносинами.

Дослідники весільної обрядовості аналізуюють також набутки народної пісенної і хореографічної творчості, що збереглися у шлюбній традиції. В них втілилась кмітливість, гумор соціуму, глибока скорбота, викликана соціальною несправедливістю, і все це висвітлюється у процесі колективної діяльності навколо індивідуального комплексу обрядодій, пов’язаних із оформленням шлюбу. У традиції народного одруження простежується свідомість нашої нації, що гартувалася протягом багатьох століть у складні історичні періоди та суспільна психологія народних мас, яка сформувалася на основі кращих, найбільш сприятливих традиційних форм історично сформованих звичаїв.

Очевидно, що вивчення весільних обрядів є актуальним з точки зору розкриття мікросвіту української сім'ї, пізнавального аспекту всього розмаїття обрядової символіки, поетичної творчості, соціальної психології та сімейної педагогіки.

Незважаючи на таку комплексність та системність досліджень у весільно-обрядовому пласті, все ж не знайшли свого завершального висвітлення трансформаційні процеси сучасного світу у локальному аспекті українського весілля.

Саме тому, метою даної роботи є: виявлення та аналіз внутрішніх закономірностей системи обрядовості українського весілля з точки зору регіонального підходу (на прикладі Рівненської та Івано-Франківської областей).

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:

1) проаналізувати весілля в системі народної культури;

2) проаналізувати понятійно-категорійний апарат весільної обрядовості;

3) проаналізувати історіографію висвітлення ролі весілля у розвитку духовної культури;

4) проаналізувати окремі аспекти сучасного весілля на теренах Рівненщини;

5) проаналізувати особливості проведення весіль на Івано-Франківщині.

Об'єктом дослідження є – українська обрядова культура.

Предмет дослідження– сучасневесілля в контексті обрядової культури України.

Поставлені завдання зумовили формування наступної структури дослідження: вступу, де визначається актуальність теми, мета, предмет та об’єкт дослідження; основної частини, перший розділ якої присвячений теоретико-методологічним основам вивчення питань українського весілля та другого розділу, у якому аналізується регіональна специфіка весільної обрядовості на сучасному етапі на прикладі Рівненської та Івано-Франківської областей; заключної частини, що представлена загальними висновками про результати проведеного дослідження згідно історичного та регіонального принципів; та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи складає 84 сторінки, а джерельна база налічує 58 найменувань.

Таким чином, дослідження української весільної обрядовості – це важлива комплексна багатошарова система, що базується на сукупності стійких зв’язків пізнання психології українського села, покликана закріпити, відродити і утвердити духовні орієнтири традиційного весільного обряду в сучасних умовах.

Закрыть

Свадьба в духовной культуре украинского народа

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.