На іклах, латеральних, медіальних різцях насіч­ки на різальній поверхні не роблять. Глибиноміром на­носять орієнтири на присін- ковій поверхні та піднебін­ній або оральній на глибину 0,5—1 мм.

Третій (III) крок — фор­мування робочої площини.

Доцільно розділити етап окремо для бічної та фрон­тальної групи зубів. Препа­рують спочатку присінкову площину, а потім — оральну.

Для бічної групи застосо­вують циліндри з чорним та зеленим обідком для форму­вання площини (1) (cylinder­shaped (flat-end)), цилін­дричні редусери (2) (cylindercrown-cut). Жувальну по­верхню препарують оклю- зійними борами (3) (scooter) (мал. 131).

Формуючи площину, домагаються конусності 7—12°. Премоляри унаслі­док анатомічних особливос­тей форми та розміщення є найкращими щодо ретенцій- ної здатності конструкції, яка буде виготовлена. Тому важливим є щадне препарування й надання правильної форми куксі зуба. Фронтальна група ефективніше препарується редусером у ви­гляді конуса при достатньо вираженій формі клінічних коронок (crowncuttapers), конусом для створення площини (flatendtapers) із зеленим обідком або торнадо (striper). Рівномірне без надмірного тиску оброблювання згаданим бором препа­рованої площини створить необхідну (5—7°) конусність кукси (мал. 132), зпре- парування присінкової та оральної площини на потрібну товщину та кут робочу довжину кукси зуба (мал. 133).

Далі (IV) здійснюють кюретаж ясен борами у формі свічки з червоним обідком (flame-shaped) для відкриття уступу. У деяких випадках цей етап випадає, але різ­новид борів є незамінний при проведенні етапу припасування та корекції каркаса.

П’ятий (V) крок — формування уступу під кутом 135°. Застосовують бор “торпеда” або “гостроконічний циліндр (cylinder-shaped (bevelend)”; у прямо­му перекладі він на­зивається “кінцевий уступ”. Про доцільність формування саме цього виду уступу було зазна­чено вище. Ефективним на цьому етапі є бор із зеленим маркуван­ням або універсальний (мал. 134).

На VI кроці про­водять згладжування й округлення препарованих поверхонь конусами з червоним та жовтим маркуван­ням (roundendtapers). До уступу не торкаються (мал. 135)

Гладенька, відполірована поверхня кукси суттєво впливає на якість подвій­ного відбитка, а в подальшому — на якісні характеристики суцільнолитого кар­каса.

Сьомий (VII) крок потребує оброблення апроксимальних поверхонь гостро- конічними алмазними борами з червоним і жовтим обідком (interproximaltrim­mer) (мал. 136).

Перед завершальним, VIII кроком — кінцеве формування уступу, можна виконати ретракцію ясен. Уведення ретракційної нитки відкриє справжню кар­тину сформованого уступу. Проведення ретракції ясен залежить від клінічної ситуації та має свої критерії. Оформляють уступ бором (cylinder-shaped(bevel- end) із червоним обідком (мал. 137).

Для правильної експлуатації дорогих алмазних інструментів варто врахову­вати співвідношення довжини робочої частини бора та висоти клінічних коронок. Знімають робочі відбитки. Основний робочий відбиток знімають силіконовими масами у два етапи — основний та коригувальний, допоміжний відбиток зніма­ють альгінатними масами за методикою отримання повного анатомічного від­битка. За альгінатним відбитком доцільно залити модель гіпсом III класу в кліні­ці протягом 10—15 хв після його одержання, що пояснюється значною усадкою альгінатної маси. Фіксують прикус у положенні центрального співвідношення щелеп одним із відомих методів.

Алгоритм кроків та використання інструментів для препарування зубів під металокерамічні конструкції наведено в табл. 15.

Таблиця 15

Препарування зубів під металокерамічні конструкції

Крок Бори Кольорове маркування
І. Сепарація апроксимальних поверхонь із формуванням попереднього прямого уступу Сепараційні диски (для прямого наконечника): лі­вий, правий, двобічний
II. Нанесення орієнтира уступу на присінковій, ораль- ній поверхні та орієнтира глибини препарування Глибиноміри (wheel-shaped) Універсальний
III. Формування зпрепарова- ної площини: 1 ) фронтальна група зубів; 2) бічна група зубів а) конуси для створення площини (flat-endtapers); б) редусери у формі конуса (crown-cut tapers); в)“торнадо” (stripers)

а) циліндри cylinder-shaped (flat-end);

б) редусери (cylinder crown cut);

в) scooter (оклюзійні)

Чорний, зелений, універсальний
IV. Кюретаж ясен Бори у формі свічки (flame- shaped) Червоний
V. Формування уступу під кутом 135° Гостроконічні циліндри (cylinder-shaped (bevelend) “торпеда” Зелений, універсальний
VI. Згладжування та округ­лення препарованих повер­хонь Конуси (round end tapers) Червоний; у ділянках, відновлених композитни­ми пломбами — жовтий
VII. Упорядкування апрокси- мальних поверхонь Гостроконічні алмазні бори (interproximaltrimmers) Червоний, жовтий
VIII. Завершення уступу (доведення) Оформлюють уступ бором (cylinder-shaped (bevel-end) Червоний
Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Изготовление металлокерамических коронок

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.