Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ХВОРОБИ, ЇЇ СИМПТОМИ 5

1.1. Визначення нейрогенної дисфагії 5

1.2. Етіологія дисфагії 10

1.3. Клінічні симптоми 13

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ НЕЙРОГЕННІЙ ДИСФАГІЇ 19

2.1. Лікувальний масаж 19

2.2. Лікувальна фізична культура 24

2.3. Фізіотерапія при нейрогенній дисфагії 33

РОЗДІЛ 3. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗАХВОРЮВАННЯ 37

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

ВСТУП

Дисфагія (від гр. dys — префікс, який надає сло­ву протилежного значення, phagein — ковтати, поглинати) — це порушення фізіологічного акту ковтання. Нейрогенна дисфагія досить часто вини­кає після гострого порушення мозкового кровообі­гу і значно ускладнює клінічний перебіг основного захворювання. Зокрема на порушення ковтання в гострий період мозкового інсульту страждає від 22 до 65% госпіталізованих хворих. Дисфагія очікувано виявляється у понад половини пацієнтів у період реабілітації після інсульту, причому приб­лизно 11,6% з них потребують призначення зондового харчування. Нейрогенні розлади ковтан­ня негативно впливають на якість життя пацієнта після інсульту, призводять до появи ускладнень з боку респіраторної системи (аспіраційна пневмо­нія), зумовлюють нейрогуморальний імуносуп- ресивний вплив, що підвищує ймовірність інфек­ційних ускладнень. Крім того, нейрогенна дис­фагія призводить до зневоднення, порушення енергетичного обміну, патологічного схуднення та поглиблює ступінь інвалідизації.

Відомо, що акт ковтання забезпечується ком­плексною та координованою дією орального та глоткового нервово-м'язового апарату завдяки послідовній реалізації ланцюга рефлексів. По­чаткова рефлекторна реакція стає сигналом для наступного рефлексу, тому порушення однієї ланки акту ковтання не є ізольованим, а призво­дить до розладу функції ковтання в цілому.

Найчастіше нейрогенна дисфагія виникає піс­ля стовбурового інфаркту, зазвичай за умови двобічного ураження кірково-ядерних шляхів, які йдуть від ковтальних кіркових центрів до ядер нер­вів бульбарної групи. У такому разі виявляють також порушення фонації, артикуляції, іноді — на сильні плач та сміх (складові симптоми псевдо- бульбарного синдрому).

Вартим уваги є повідомлення деяких авторів про те, що тривале порушення ковтання (по­над 6 міс після інсульту) досить часто пов'язане із залученням до патологічного процесу правої тім'яної частки головного мозку. На жаль, автори не наводять патофізіологічного трактування роз­витку тривалих дисфагічних порушень у разі такої локалізації вогнища ураження.

Описано випадки ізольованих виявів дисфагії без ознак інших неврологічних порушень у разі ураження перфорованих артерій і розвитку лаку­нарних інфарктів у перивентрикулярній білій речо­вині півкуль великого мозку. Вважають, що такі по­рушення можуть виявлятися в разі виникнення повторних лакунарних інфарктів в обох півкулях головного мозку з подальшим формуванням лаку­нарного стану (status lacunaris) як виявом гіпертензивної енцефалопатії.

Порушення ковтання виникають також унас­лідок ураження інших відділів головного мозку: та­ламуса та мозочка; внутрішньої капсули; базальних гангліїв. Таким чином, нейрогенна дисфа­гія після мозкового інсульту може виникати при ураженні різних рівнів регуляції ковтального про­цесу.

Мета роботи — дослідити вплив реабілітаційних заходів, зокрема лікувального масажу, лікувальної фізичної культура, фізіотерапії на стан хворих з нейрогенною дисграфією.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити визначення хвороби, її етіологію та клінічні симптоми;

визначити особливості застосування фізичної реабілітації при нейрогенній дисфагії;

описати профілактичні заходи для запобігання та попередження захворювання.

Структура роботи. Курсова роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Физическая реабилитация при нейрогенной дисфагии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.