Становление и деятельность националистического молодежного движения в условиях Второй Речи Посполитой

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 4

Розділ І. До історії зародження та становлення українського націоналістичного руху в умовах польського режиму. 10

Розділ ІІ. Український націоналістичний рух молоді в контексті суспільно-політичного життя другої Речі Посполитої 16

Розділ ІІІ. Націоналістична ідея в творчості українських письменників. 26

Висновки. 39

Джерела та література. 42

Вступ

Актуальність дослідження. Проблема молодіжного руху є складовою національно-визвольних змагань на Україні. Питання місця і ролі молоді в суспільстві завжди хвилювали як мислителів, науковців, політичних і державних діячів, так і широку громадськість. Це пояснюється тим, що розвиток будь-якої держави значною мірою залежить від того, як вона використовує такий дієвий фактор суспільно-політичного функціонування, як молодь. Історія свідчить про те, що в усі часи кардинальних змін, які відбуваються в тому чи іншому суспільстві, молодь відігравала важливу роль

Для того, щоб осмислити той довгий і важкий шлях до незалежності України, ми звертаємося до її минулого. Це допомагає не тільки відтворити події історії, але і зрозуміти сучасність та натякнути на майбутнє.

Своєрідність сучасного етапу розвитку нашої країни полягає в тому, що в Україні на місці колишньої тоталітарної системи формуються основи демократичного суспільства і незалежної правової держави. Йдеться про державу, закони якої повністю узгоджувалися з принципами моралі, вимогами соціальної справедливості, гуманізму і демократії, співпадали із світовими стандартами країн. При будівництві нового демократичного ладу не менш уважно повинні враховувати історичні правові традиції українського народу і державності, національні ідеали, що їх висували і за них боролися в минулому кращі сини і дочки України.

Офіційна радянська історіографія спотворювала історичну пам’ять, що згубно позначилось на вивченні і оцінці націоналістичного руху молоді. І тільки зараз в умовах незалежної Української держави з’явилася можливість сказати всю правду про виникнення, розвиток, особливості націоналістичного молодіжного руху.

Український молодіжний рух пройшов складний шлях свого внутрішнього розвитку, що було пов’язано з тими змінами, які відбувалися в історії та політичному житті народу.

Як відомо, в основі усіх політичних рухів на Україні, в тому числі і молодіжних, є націоналістична ідея. Один із найвизначніших керівників Організації Українських Націоналістів поет Олег Ольжич стверджував: «Націоналізм означає світогляд, що в основу суспільно-політичного думання і чину кладе ідею нації…» [5; 57].

Сучасні історіографи умовно поділяють український молодіжний рух на чотири періоди:

- перший - зародження молодіжного руху на Україні( поява перших молодіжних об’єднань і до кінця ХІХ ст.);

- другий – становлення молодіжного руху України, що складався з багатьох молодіжних об’єднань, різноманітних за політичними та іншими уподобаннями (кінець ХІХ – середина 20-х років – територія Західної України, Буковини, - Закарпаття – до кінця 30-х років ХХ століття;

- третій – з кінця 20-х (на території Західної України, Буковини, Закарпаття -з початку 40-х) до середини 80-х років ХХ століття. На протязі цього періоду молодіжний рух Радянської України був представлений комсомольськими та піонерськими організаціями. Традиції українського молодіжного руху великою мірою продовжувалися в діаспорі;

- четвертий – з середини 80-х років і до сьогоднішнього дня. Це час відродження молодіжних організацій України, їхнє становлення як складного суспільного явища, різноманітного за політичними, структурними ознаками, формами роботи з молоддю.

Об’єктом даного дослідження є український націоналістичний рух молоді в умовах Другої Речі Посполитої та висвітлення його в літературі.

Хронологічні рамки дипломної роботи – це період молодіжного руху, який проходив з початку ХХ століття і до кінця 30-х років. Це був період, який охоплює час виникнення УВО (заснована в липні 1920 року), виникнення ОУН (1929) та об’єднання їх в одну організацію, і до падіння Польської держави в 1939 році. Визначальною рисою даного періоду було становлення і масовий розвиток різноманітних громадських структур українського молодіжного руху, що було характерним для всіх українських земель, незалежно від того, до складу якої держави вони входили.

Мета і завдання дослідження. Спираючись на вітчизняні і зарубіжні дослідження, публікації документів і архівних матеріалів з історіографії та літературознавства, ми поставили перед собою такі завдання:

- здійснити історичний аналіз складових українського національного молодіжного руху;

- сприяти висвітленню „білих плям” в історії українського молодіжного руху, однією з яких є вивчення його розвитку на території ІІ Речі Посполитої у зв'язку з діяльність ОУН;

- визначити вплив українських політичних партій та організацій на розвиток українського молодіжного руху та особливу роль в ньому УВО та ОУН;

- дослідити характер діяльності української молоді в „дорослих” громадських структурах;

- проаналізувати творчість Олега Ольжича, Олени Теліги та інших письменників, для яких націоналістична ідея стала основною.

Методологічну основу дипломної роботи складають принципи історизму, наукового та об’єктивного підходу до висвітлення теми при поєднанні з науково-історичними методами дослідження. Застосовані хронологічний та порівняльно-історичний методи аналізу, метод класифікації, періодизації, а також конкретних соціальних досліджень.

Джерельну базу дослідження становлять матеріали, опубліковані в збірниках, архівні документи, мемуарна література, матеріали тогочасної преси.

Характеризуючи стан наукового опрацювання досліджуваної проблеми, необхідно зазначити, необхідно зазначити, що ні в українській, ні в зарубіжній історіографії та літературознавстві немає спеціальних праць, які безпосередньо стосувалися б теми дипломної роботи. Проте це не означає, що вона не викликала інтересу. Однак національна спрямованість молодіжних формувань початку ХХ ст. привела до замовчування їхнього існування або до спотворення напрямків роботи націоналістичних організацій молоді радянською історичною та літературознавчою наукою.

В часи тоталітарного режиму, коли під поняття “молодіжний рух” було закладено однобічне розуміння – діяльність комсомолу, - не могло бути й мови про глибокий об’єктивний аналіз його витоків, форм, методів, особистостей. Тому й не дивно, що до цього часу в історіографії відсутні ґрунтовні дослідження з проблеми націоналістичного молодіжного руху, а Українська Радянська Енциклопедія взагалі замовчує факт існування націоналістичних молодіжних формувань на території Західної України. Історія ж Української РСР одним абзацом згадує про молодіжні організації Західної України, називаючи їх воєнізованими формуваннями, створеними українськими буржуазними націоналістами для допомоги урядові Австро-Угорщини в майбутній війні. До 90-х років ХХ ст. публікації з історії молодіжного руху в західній Україні з’явилися в основному за кордоном, проте ці роботи довгий час були недоступними українським читачам.

Щодо даної теми, то на сьогодні маємо деякі роботи, автори яких зверталися до дослідження націоналістичного молодіжного руху. Відомості про виникнення і діяльність молодіжних формувань на Західній Україні знаходимо в роботах І.Андрухіва “Західноукраїнські молодіжні товариства “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”, “Луг”, П.Андрухова “Волинська земля з глибини століть до сьогодення”. Сюди ж можна віднести і працю Т.Гунчака “Україна: перша половина ХХ століття”. Дуже важливу інформацію про історію створення, зародження, етапи розвитку молодіжного руху, класифікацію та характеристик дають автори книги “Український молодіжний рух: історія та сьогодення” В.Головенько і О.Корнієвський. вперше в українській історіографії робиться спроба комплексного вивчення історії молодіжного руху України на всіх етапах його розвитку. Дослідники дають власну оцінку молодіжній політиці загалом, з’ясовують причини становлення та діяльності молодіжних організацій, вказуючи на місце та роль молоді в житті суспільства та держави. Ця праця є найбільш переконливим і аргументованим дослідженням становлення українського молодіжного руху, що мав різнобарвне спрямування.

Відомості про роботу деяких молодіжних організацій можна знайти в збірці “Молодіжний рух України: історія та сучасність”, статтях В.Литвина, О.Климчука, Р.Пальчевського, І.Пилипіва та ін.

Унікальним виданням, що об’єднує дві яскраві постаті О.Ольжича та О.Теліги, - є книга “Дороговказ. Поезії О.Теліги та О.Ольжича” в ній відтворена безкомпромісна боротьба й геройська смерть двох молодих українських поетів, які водночас символізують величний і самобутній поетичний стиль та пожертовну самопосвяту в ім’я національної ідеї.

Другу категорію джерел дипломної роботи складає література української діаспори. Це роботи Д.Донцова “Націоналізм”, “Дві літератури нашої доби”, М.Гуцуляка “Про близьке здалека”, П.Мірчука “Нарис історії ОУН”, Дарії Ребет “Націоналістична молодь і молодечий націоналізм”, спогади учасників подій Є.Коновальця, О.Байдуника, В.Мартинця, З.Книша та ін. Крім того, автор дипломної роботи використав самостійно опрацьований матеріал рукописів інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Академії наук України, документи Центрального державного історичного архіву м. Львів, Рівненського обласного державного архіву.

В побудові роботи, компоновці і організації матеріалу велику допомогу надав навчально-довідковий посібник “Історія України. Хроніка. Події. Факти і анотації” професора В.Гайбонюка.

Отже, опрацьовані і вивчені наукові праці, статті, документи та інші джерела стали базою для дипломного дослідження.

Наукова новизна дипломної роботи полягає у спробі комплексного дослідження усіх складових Українського націоналістичного молодіжного руху на теренах ІІ Речі Посполитої та його проникнення в „дорослі” політичні структури.

Слід зазначити, що в часи тоталітарного режиму не могло бути й мови про глибокий об’єктивний аналіз зародження і розвитку національних молодіжних організацій, дослідженню особливостей, форм та методів їхньої діяльності і висвітленню націоналістичної ідеї в літературі. Цим і пояснюється фактично відсутність ґрунтовних досліджень як з історіографії, так і з літературознавства.

Структура дипломного дослідження відповідає вказаному змісту, побудована за проблемно-хронологічним принципом. Складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури.

Апробація основних положень дипломної роботи відбулася на звітній науково-практичній конференції РДГУ 22 квітня 2003 році.

Закрыть

Становление и деятельность националистического молодежного движения в условиях Второй Речи Посполитой

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.