План

1. Варшавський договір. Спільні бойові дії польських і українських військ проти Червоної Армії.

2. Ризький договір та його наслідки.

3. Відновлення радянської влади в Україні в 1919р. Селянсько-повстанський рух.

4. Перехід до нової економічної політики та її здійснення в Україні.

5. Утворення СРСР. Статус України в складі Радянського союзу.

3. Відновлення радянської влади в Україні в 1919р. Селянсько-повстанський рух.

1919 р. увійшов у історію України встановленням радянської форми державності. Першим кроком на цьому шляху стала відмова більшовиків від попередньої назви держави - Українська Народна Республіка. Згідно з декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду вона дістала назву «Українська Соціалістична Радянська Республіка» (УСРР), а сам уряд з пе­реїздом до Харкова зазнав значних змін (на чолі уряду, за рекомендацією В.Леніна, став Х.Раковський; український уряд, за російським шаблоном, став називатися Радою народних комісарів (РНК), а його підрозділи - на­родними комісаріатами; Тимчасовий уряд перетворився на постійний),

Ради існували переважно в губернських містах, а на місцевому рівні діяли військово-революційні комітети (ревкоми), які були опорними пункта­ми більшовизму і цементували диктаторський режим в Україні. Цю ж фун­кцію виконували і комітети незаможних селян (комнезами), які активно створювалися радянською державою на селі. Вони були покликані внести розкол у найчисленнішу верству суспільства - селянство, ізолювати замо­жних селян і цим сприяти реалізації більшовицьких планів.

Юридичне оформлення радянської державності на теренах України відбулося 10 березня 1919 р„ коли III Всеукраїнський з'їзд рад (Харків) прийняв першу Конституцію УСРР. Цей документ закріпив радянський лад в Україні, перемогу «диктатури пролетаріату». Центральним завданням ці­єї диктатури Основний Закон УСРР визначив здійснення переходу від бур­жуазного ладу до соціалізму, після чого диктатура, а слідом за нею держа­ва мали зійти з історичної арени, поступитися місцем вільним формам співжиття. Прокламувалися скасування приватної власності, влада робіт­ничого класу, свобода слова, зібрань і союзів тільки для трудового народу. Влада трудящих мала здійснюватися через систему рад робітничих, се­лянських та червоноармійських депутатів. Центральними органами визна­чено Всеукраїнський з'їзд Рад, Всеукраїнський Центральний Виконавчий

Комітет (ВУЦВК) та РНК, до компетенції яких входили всі загальнодержавні питання.

Політика більшовицької влади після повернення в Україну загалом за­лишилася без принципових змін, проте в методах її запровадження Москва вдається до іншої тактики: в резолюції ЦК РКП(б) «Про Радянську владу на Україні» ур, 29 листопада 1919 р. зазначалося, що «РКП стоїть на точці зо­ру визнання самостійності УСРР». Але на практиці, звісно, робилося все ДЛЯ того, щоб Україна не мала дійсної незалежності.

За російським шаблоном була скроєна не тільки перша Конституція УСРР, а й вся модель соціально-економічно'ї політики РНК України. Запро­ваджуваний економічний курс одержав назву «воєнного комунізму». 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

История Украины 24

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.