Постконфликтное восстановление Ирака. Тенденции и перспективы развития

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 102

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ. 3

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. ІРАКСЬКИЙ ФАКТОР У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ 7

1.1. Іракський конфлікт. Позиції держав-учасниць. 7

1.2. Сучасна ситуація навколо Іраку. 20

Висновки до першого розділу. 23

РОЗДІЛ 2. НАСЛІДКИ КОНФЛІКТУ В РЕГІОНІ 24

2.1. Економіка Іраку. 24

2.2. Етнічні та релігійні проблеми. 37

2.3. Постконфліктні міграційні процеси. 45

2.4. Екологічні наслідки війни в Іраку. 49

Висновки до другого розділу. 59

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ІРАКУ.. 60

3.1. Ситуація в регіоні після виведення військ коаліції 60

3.2. Політична система. 67

3.3. Соціальні проблеми та питання роззброєння. 70

3.4. Курдське питання. 75

3.5. Релігійна складова внутрішньої політики. 80

Висновки до третього розділу. 83

ВИСНОВКИ.. 84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.. 87

ДОДАТКИ.. 95

ВСТУП

Актуальність теми. Іракська криза стала індикатором тих політичних процесів, які відбуваються в системі міжнародних відносин. Вона підтвердила лідируючу роль США. У той же час інші центри політичного впливу також здійснювали вплив на розвиток ситуації навколо Іраку. Їхні можливості були обмежені, в силу того, що завдання забезпечення глобальної безпеки вимагали прийняття щодо Іраку кардинальних заходів, спрямованих на усунення загрози, яку він представляв для збереження глобальної та передусім регіональної стабільності.

Іракська криза - найбільша подія в міжнародному житті початку XXI століття, що викликало реакцію у всіх країнах і сферах життя сучасного світового співтовариства. Природно, що в рамках сучасного етапу глобалізації зрозумілий і об'єктивний той факт, що ситуація в і навколо Іраку не могла не відбитися на сучасній світовій політиці і послідуючих конфліктних ситуаціях.

Ситуація навколо Іраку - надзвичайно важливий в сучасній політичній історії момент, тому, що через нього видно ті різнопланові вузлові точки перетину різних проблем і суперечностей - політичних і економічних, фінансових і соціально-екологічних, етноконфесійних і навіть чисто особистісних, які й слід вважати складовими світового політичного процесу. Тому аналіз прояву іракського чинника в сучасній світовій політиці повинен бути багатоаспектний, що певною мірою ускладнює можливість з достатньою точністю визначити потенційні довгострокові його наслідки як у світовому так і у регіональному вимірах

Мета дослідження. Провести комплексний аналіз основних аспектів постконфліктного врегулювання суспільно-економічного та політичного життя в Іраку, визначити головні напрямки відновлення та розбудови держави.

Відповідно до мети, були поставлені наступні завдання:

- дати характеристику основним підходам до визначення позицій сторін іракського конфлікту;

- проаналізувати витоки іракської проблеми;

- визначити наслідки повалення режиму;

- розкрити основні фактори конфліктогенностіяк всередині країни, так і в регіоні;

- проаналізувати основні напрямки трансформації політичної, соціальної та економічної сфери;

- дати оцінку перспективам розвитку сучасного Іраку.

Об’єктом дослідженняє Республіка Ірак.

Предметом дослідження є тенденції та перспективи постконфліктного врегулювання в Іраку

Для досягнення мети, розв’язання визначених завдань дослідження були використані такі методи, як аналіз, синтез, історичний метод, методи порівняння, систематизації та узагальнення даних.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 1990 р. до сьогодення.

Територіальні рамки дослідження охоплюють територію Республіки Ірак у межах її державних кордонів.

Структура роботи визначається постановкою проблеми, мети і завдань дослідження. Вона складається зі вступу, трьох розділів, кожен з яких поділений на підрозділи, висновків, списку джерел та літератури, додатків. Загальний обсяг роботи– 104сторінки.

У вступі обґрунтована актуальність теми, вибір об’єкту та предмету дослідження, сформульована мета.

В першому розділі подано аналіз іракського фактору у міжнародній політиці, сучасний стан проблеми. В другому розділі висвітлено основні аспекти постконфліктного розвитку держави, проаналізовано проблеми, що постали перед новим урядом. Третій розділ присвячений основним векторам та перспективамреформування політичного, суспільного та економічного життя держави. У висновках наведено основні результати проведеного дослідження. Список використаних джерел та літератури містить 79 одиниць праць вітчизняних та зарубіжних авторів, електронні джерела інформації.

Джерельна база роботи. Серед праць, присвячених даній проблемі особливо актуальними є роботи Інституту Сходознавства Російської Академії Наук, Інституту Близького Сходу та Ізраїлю. Серед них особливо виділяються праці таких російських науковців, як Касаев Э.О., Задонский С.М., присвячені аналізу сучасного стану природно-ресурсного потенціалу країн Іраку, паливно-енергетичному комплесу, проблемам його ефективного функціонування. Детально розкриваються питання розвитку енергетики, як основної складової економіки Іраку. У ряді праць науковців чітко виокремлено проблему міжнародних відносин у регіоні. У працях Смоленського А.А. проаналізовано конфліктогенний потенціал іракської проблеми. В роботі російського науковця Григор’єва В.Т. висвітлюється актуальна проблема розвитку політичної системи Іраку. Питання міжетнічних відносин в країні широко висвітлюється у працях Азімова К.С., Жигаліна О.І., зокрема виокремлюється питання відносин між арабами та курдами. При написанні роботи було використано ряд збірників наукових праць Інституту Сходу РАН, зокрема “Близький Схід і сучасність”,“Арабський схід у кінці ХХ ст.”, “Арабські країни Західної Азії та Північної Африки” , “Азія і Африка сьогодні” та інші. Необхідно також відмітити, що у зв’язку із специфічністю обраної теми під час роботи виникали певні труднощі з пошуком літератури, тому виникла потреба широкого залучення електронних інформаційних ресурсів з мережі Інтернет.

Закрыть

Постконфликтное восстановление Ирака. Тенденции и перспективы развития

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.