Досуговая культура восточных славян (дохристианский этап)

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 71

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Історико-культурні передумови формування культури і дозвілля східних словян  7

1.1 Культура і дозвілля східних слов’ян в об’єктиві наукових досліджень  7

1.2. Територіальний фактор культурного розвитку східних слов’ян. 15

1.3. Соціально-економічний та культурний розвиток східних слов’ян як чинник формування сфери дозвілля. 29

Розділ ІІ. Система дозвілля східних словян. 42

2.1. Становлення дозвіллєвих форм діяльності у східних слов'ян. 42

2.2 Календарні свята в системі дозвілля. 46

2.3. Святкування слов’янами нового року. 50

2.4. Ігрова і театральна культура у сфері дозвілля. 56

2.5. Танцювальне мистецтво як чинник дозвілля. 64

Висновки. 67

Список використаної літератури. 69

Вступ

Актуальність нашого дослідження обумовлена тим, що одним з пріоритетів розвитку української культури є успадкування, збереження та розвиток національної культурної спадщини. Саме вона є визначальними фактором культурного процесу, візитною карткою країни. Ці завданняпоставлені в Основах законодавства України про культуру (1992 р.), Законі по освіту (1991 р.), Концепції національного виховання, Програмі розвитку української культури на 2006 – 2010 рр.

Нині в українському суспільстві спостерігається значний інтерес до традиційної культури, свят, обрядів, форм дозвілля... За роки незалежності в Україні на офіційному рівні відновилися релігійні та календарні свята, докладаються зусилля до повернення стародавніх традицій народного художнього мистецтва.

Ведучи мову про розвиток традиційної культури та мистецтва (фольклору), мається на увазі не лише її успадкування на побутовому рівні, активне використання аматорами чи професійними виконавцями, але її широке впровадження в систему дозвіллєвої, соціально-педагогічної та соціально-культурноїроботи з різними категоріями населення.

Засвоєння наших духовних та культурних цінностей, підкреслює Б. Попов, є провідним фактором розбудови незалежної України та виховання нової генерації на засадах гуманізму [43, С. 12].

Природне злиття людини з національною культурою, мистецтвом, побутом і традиціями формує її внутрішній світ. Саме завдяки їм утворюються духовні орієнтації і позитивні психологічні (життєтворчі) установки членів суспільства, відзначає Б. Піотровський[44, С. 86].

В системі традиційної культурної спадщини значне місце займає дозвілля. Це скарбниця накопиченого протягом тисячоліть колективного досвіду відпочинку, спілкування, духовного, художнього та ігрового оформлення буття у бідні і свята. Видатний культуролог Ю. Бромлей відзначає, що дозвілля є грандіозним музеєм людства.

В дозвіллі синтезувались різноманітні аспекти життєдіяльності народу, його світогляд, моральні та естетичні цінності, психологія, звичаєве право. У формах дозвілля віддзеркалюються особливості їх проведення різних вікових та соціальних груп населення, виховання дітей, особливості побуту, трудова діяльність в межах календарного ритму тощо.

Тому особливо актуальним для спеціалістів є вивчення дозвіллєвої культури наших предків – східних слов’ян. Тут є декілька аспектів:

а) осягнення розвитку дозвілля східних слов’ян як соціально-культурного феномена; б) трансформація елементів дозвіллєвої культури у сучасну рекреаційну практику (туристичну, паркову, замкову, історико-культурних заповідних територій, урбанізованих та сільських територій).

Вивчення культурно-дозвіллєвої діяльності в її динамічному розвитку сприяє більш глибокому проникненню в сутність цього явища, допомагає побачити події сучасності як закономірний результат руху людського суспільства від низьких форм до вищих. Історико-культурологічний підхід дозволяє виявити в культурно-дозвіллєвій діяльності загальне, що є присутнім в усі історичні епохи, та особливе, специфічне, що характерне для кожного відрізку часу, кожного народу.

Однак загалом проблема становлення й розвитку дозвілля східних слов'ян залишається поза особливою увагою та науковим інтересом вчених, відсутністю концептуальних наукових досліджень східнослов’янського дозвілля, що дозволило б мобілізувати історико-культурний досвід тієї епохи для збагачення сучасної практики.

Цим і зумовлюється актуальність обраної нами теми.

В ході нашого дослідження нами було проаналізовано наукові роботивідомих україні та Світі науковців минулого та сучасного: Анічков Є.В. [1],Боровський Я. [5], Дзюба І. [21], Дмитренко М. [24], Жулинський М. [5], Вовк Ф. [8], Грушин Б. [13], Іконнікова С. [19], Капіца Ф. [25], Килимник С. [27], Мансікка В. [38], Пріцак О. [47], Сєдов В. [51], Семчишин М. [53] .

Вивченням окремих аспектів виникнення, розвитку дозвілля східних слов'ян присвячено дослідження ряду відомих нам вчених, роботи яких привертають значну увагу в контексті нашого дослідження. Ми знайомі з роботамиСмолій В. [55], Семенова М. [52], Козлов М. [31] та інших.

Розгляд генезису дозвіллєвої діяльності, її суті та змістової наповненості у добу Київської Русі не можливий без звернення до даних історії, філософії, етнології, мистецтвознавства, соціології, психології, культурології тощо. Тому значне місце в розробці теоретичних і практичних положень даної теми займають праці Асеєва Ю. [2], Верстюка В. [6], Грушевського М. [12], Єфіменко О. [17].

Таким чином аналіз літератури засвідчив, що питання розкриття здобутків у фольклорній площині в умовах сьогодення ще не було предметом спеціального дослідження.

Об’єкт дослідження: дозвіллєва культури східних слов’ян.

Предмет дослідження: джерела формування та форми дозвіллєвої діяльності східних слов’ян дохристиянської епохи.

Мета дослідження: розкрити джерела формування та дозвіллєву культуру східних слов'ян.

Завдання:

проаналізувати джерельну базу дослідження;

охарактеризувати історико-культурні та соціально-економічні процеси у східних слов’ян у У – Х століттях та їх вплив на формування сфери дозвілля;

проаналізувати систему дозвілля східних слов’ян;

розкрити види і форми дозвілля східних слов'ян.

Наукова новизна нашого дослідження витікає з нових для вивченнядозвіллєвої спадщини підходів (культурологічні підходи), що дозволяє висвітлити значущість дозвіллєвої культури східних слов'ян для культури України.

Теоретичне значення дослідження полягає в розширенні існуючих в сучасній науці уявлень як про місце і значення дозвілля в культурі східних слов'ян та їх використані в сучасній дозвіллєвій практиці

Практичне значення полягає у можливості використання результатів дослідження у вивченні навчальних дисциплін: «Культурологія дозвілля», «Художня культура», «Українська культура» і інші.

Структура роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Вступ містить актуальність теми, об’єкт, предмет, мету та завданнядослідження, наукову новизну, практичне та теоретичне значення роботи, стан наукового дослідження теми, методи дослідження.

У першому розділі розкрито історичні та соціально-економічні факториформування культури та дозвілля східних слов’ян.. У другому розділі висвітлено систему дозвіллєвої діяльності східних слов'ян дохристиянської доби.

У висновках підводяться підсумки дослідження. Загальний обсяг роботи – 71 сторінки. Список використаних джерел містить – 64 найменування.

Закрыть

Досуговая культура восточных славян (дохристианский этап)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.