ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. СЛОВОТВІР У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

1.1 Загальна проблематика словотвору та його основні способи

1.2 Види та моделі словотвору німецької мови

1.3 Запозичення як один із основних видів словотвору

Висновки до розділу

РОЗДІЛ ІІ. КОМПРЕСІЯ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

2.1 Компресія як лінгвістичне явище

2.2 Засоби компресії

2.3 Компресивний словотвір

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Можна зробити висновок, що мовна компресія - багатогранне лінгвістичне явище, яке можна поділити на види в залежності від різних характеристик і яке має прояви на усіх мовних рівнях. Статті, що представлені в іноземних газетах та журналах, своїм цільовим призначенням та, відповідно, структурою побудови створюють основу для виникнення компресії. Причини її появи поділяються на об’єктивні та суб’єктивні. На кожному мовному рівні лінгвістична компресія текстів має свої особливості, але найбільш яскраво та різноманітно вона представлена на синтаксичному та семантичному рівнях.

Розглядаючи способи реалізації мовної компресії у перекладі необхідно відмітити, що вона відбувається шляхом: 1) випущення змістовних одиниць, надлишкових у конкретній ситуації спілкування; 2) випущення одиниць, надлишкових з точки зору комунікаційного завдання; 3) випущення одиниць, дублюючих ту інформацію, що міститься у попередньому контексті; 4) випущення певних одиниць через специфічні умови роботи перекладача; 5) а також випущення окремих одиниць чи відрізків повідомлення через семантико-синтаксичні відмінності у мові оригіналу та мові перекладу.

Як правило, мовна компресія у перекладі використовується тоді, коли в оригінальному повідомлення присутні повторення, багато вставних конструкцій, або якщо думку мовця можна висловити за допомогою меншої кількості слів..

Розглянувши деякі аспекти компресії, ми дійшли висновку, що цей феномен досить розповсюджений у сучасній німецькій мові. Про це свідчать численні приклади з німецької художньої літератури. Компресія є одним із проявів лінгвістичної економії на всіх мовних рівнях. Ця проблема, з нашої точки зору, має багато аспектів, які потребують подальшого, більш ґрунтовного вивчення.


Список використаної літератури

1. Троянская Е.С. Лингво-стилистическое исследование немецкой научной литературы. – М.: Наука, 1982. –310с. В.Є. Прищепа, Л.М. Новак. Рівнева та міжрівнева компресія в сучасній німецькій мові

2. Kokova A.V. Die Textsorte "Werbung" unter stilistisch-pragmatischem Aspekt // Das Wort. Germanistisches Jahrbuch. – M.: DAAD, 1995. – S. 100 – 108.

3. Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь. Синтаксис и лексика. – М.: Международные отношения, 1979. –254 с.

4. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяєв Е.Н. Руская разговорная речь. Общие вопросы: Словообразование. Син- таксис. – М.: Наука, 1981. – 276с.

5. Prisиepa V.E. Zur Struktur und Funktion einiger Kompressiva im Deutschen // Питання германської філології та методики викладання іноземних мов. – Житомир, 1983. –С.118 – 122.

6. Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл. – Ленинград: Наука, 1978. – 174 с.

7. Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. – М.: Наука, 1968. – 272 с.

8. Уфимцева А.А. Языковая номинация (первичная нейтральная) // Языковая номинация: Виды наименований. – М.: Наука, 1977. – С. 5 – 85.

9. Erwin Strittmatter. Der Wundertдter. Erster Band. – Berlin und Weimar: Aufbau –Verlag, 1973. – 500 s.

10. Felix Huch. Beethoven. Leben und Werk des groЯen Komponisten. – Bastei-Lьbbe, 1990. – 496 S.

11. P.Heyse. Novellen. – M.: Verlag fьr fremdsprachige Literatur, 1958. – 185 s.

12. Квеселевич Д.І. Семемно- синтезовані дієслова як прояв лінгвістичної економії // Нариси з контрастивної лінгвістики. – К.: Наукова думка, 1979 – С. 126 – 131.

13. Балли Ш. Французская стилистика. – М.: Издательство иностр. лит., 1961. – 394 с.

14. Deutsche Kurzprosa unserer Zeit. 10 Erzдhler der DDR.– Ленинград: Просвещение, 1970. – 270 с.

15. Max Frisch. Mein Name sei Gantenbein. – Frankfurt am Main: Suhrkamp – Verlag, 1964. – 367 s.

16. Karl Heinz Berger. Premiere in N. – B.: Das neue Berlin., 1984. – 203 s.

17. Gьnter Spranger.Die Bernsteinbrosche. – Rudolstadt: Greifenverlag, 1989. – 273 s. 18. Ukraine und Welt. – Житомир, 1999. – 120 с.

18. Шелховская Н. И. Отглагольное словообразование в когнитивном аспекте: диссертация кандидата филологических наук: 10.02.19. – Челябинск, 2001. – 219 с.

19. Word Formation (Wortbildung) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dartmouth.edu/~german/Grammatik/Wortbil... Wortbildung.html 

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 29

Бесплатная работа

Закрыть

Компрессионного возможности словообразования современного немецкого языка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.