ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. СЛОВОТВІР У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

1.1 Загальна проблематика словотвору та його основні способи

1.2 Види та моделі словотвору німецької мови

1.3 Запозичення як один із основних видів словотвору

Висновки до розділу

РОЗДІЛ ІІ. КОМПРЕСІЯ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

2.1 Компресія як лінгвістичне явище

2.2 Засоби компресії

2.3 Компресивний словотвір

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

2. Partizip 1, Partizip 2. Die Alten standen in der Speisekammer und betrachteten den gezehntelten Kuchen [9:21] → …den Kuchen, der in 10 Stьcke geteilt war; …er sagte bemьht ruhig [14:199] → er sagte, indem er versuchte, ruhig zu sein.

замість wьrde – Form. Цей прийом використовується і як естетичний засіб, бо перевага з точки зору естетики надається саме формі Konjunktiv Prдteritum. Wenn dich einer hier trдfe! Und wenn es schlimmer ginge, ging’ es auch nach Verdienst [11:27]; Wenn dir ein Unglьck begegnete, ich stьrbe vor Entsetzen [11:254].

3. Passiv замість Aktiv. Ihrem Klopfen wurde nicht geцffnet [11:23] → Obwohl sie klopfte, цffnete man ihr nicht.→ Wenn sie auch klopfte, hat man ihr doch nicht geцffnet.

4. Дієслова lassen, wissen у модальному значенні. Er ging immer mit weit ausholenden Schritten und winkte lдchelnd zu dem Fenster hin, hinter dem er mich sitzen und warten wuЯte [14:58] → …wo, wie er wuЯte, ich sitzen und auf ihn warten muЯte. У даному випадку дієслово wissen, як і дієслова сприйняття, утворює конструкцію Infinitiv + Akkusativ: …der lieЯ sich das nicht zweimal sagen [10:58].

Словотворчий рівень. Словотвір розглядається в кількох аспектах: 1. Компресивний – як скорочення слів і словосполучень. 2. Конструктивний – як передача багатослівної синтаксичної конструкції за допомогою одного слова [4:85] Обидва функціональні типи можуть мати як узуальний, так і оказіональний характер. Зупинимося більш детально на оказіональному словотворенні. У мові постійно формуються нові слова – оказіоналізми. Оскільки утворення нових слів досить легко відбувається за певними моделями, то незвичність таких слів мало помітна. Словотворенню властива "синтаксичність”. Композити виникають дуже просто й вільно. Різні синтагма-інтерні відносини між кількома членами речення замінюються композитним комплексом. Багато складних слів концентрують у собі непростий зміст, для експлікації якого потрібна була б досить поширена синтаксична структура: Patengeldsuche [9:23] → Suchen nach dem Geld, das die Paten spendieren wьrden. Blaubeermund [9:19] → Mund, der mit Blaubeeren verschmutzt ist; …Blindenhand [15:112] → die Hand eines Blinden;...Hungerkind [15:67] → ein Kind, das vor Hunger stirbt.

Утворення оказіональних складних слів супроводжується спрощенням синтаксичних зв’язків між частинами речення при ускладненні самих його частин. Деякі складні слова залишаються в більшій чи в меншій мірі інди- відуальними й пов’язаними з одним автором або навіть з одним певним текстом: Kolonialwarenhдndlerinsьnden, Familienvatersorgenfalten (Grass. Die Blechtrommel).

Розглянемо деякі скорочення. Скорочені слова – це особливі лексичні одиниці, які зустрічаються як в усному, так і в писемному мовленні. Вони утворюються в результаті спеціальної редукції ряду фонем із відповідної одиниці Akku(mulator), Omni(bus), Bock(bier), Ober(kellner), Kondi(torei), Abi(tur), Stip(endium), Korn(schnaps), Violon(cello), Org(anisations)leitung, Mot(orhot)el, Auto(omni)bus, Inform(ations)bьro; S-Bahn, V-Mann (Verbindungsmann), E-Zug, R-Gesprдch. Абревіатури використовуються в розмовному стилі насамперед з метою економії, в офіційному ж – переважають повні назви.


2.3 Компресивний словотвір

Прикладом компресивного словотвору можуть слугувати також:

1. Багаточленні прикметники. За допомогою одного слова передається конструкція зі складними семан- тичними зв’язками: Hartverkrustet [15:31], tuchverhьllt [15:42], krankenhausreif, mutterseelenallein [15:47], …als Johann den schlaftrunkenen Ludwig hereinschleppte [10:61].

2. Субстантивація групи слів. Можливість перетворити майже будь-який відрізок контексту в слово широко використовується як у художній літературі, так і в повсякденному житті. Особливо легко номіналізу- ються словосполучення з опорним інфінітивом: Vom vielen In-die -Kirche-Rennen bin ich kein Freund… [10:90].

3. Контамінація – особливий вид словотворення; це злиття частин кількох слів ( в основному, двох ) у нове слово, причому йдеться не про скорочення змісту (в багатьох випадках зміст може набувати об’ємнішого характеру), а лише про редукцію форми. Утворення Erdtoffel, яке складається з першої частини Erdapfel і другої частини Kartoffel, вживається, в основному, в діалектній розмовній мові. У цих випадках можна говорити про компромісні форми: Promillionдr (Promille + Millionдr), Stagflation (Stagnation + Inflation), Ostalgie (Nostalgie nach Osten).

4. Відіменникові дієслова: В.Є. Прищепа, Л.М. Новак. Рівнева та міжрівнева компресія в сучасній німецькій мові а) орнативні дієслова. До цієї групи належать слова, що виражають "оснащення, забезпечення чим- небудь”: ”Der bestirnte Himmel [10:194]→ Himmel, der mit den Sternen geschmьckt ist; … die Symphonie beklatschen [ 10:41]; …die Hand behandschuhen [10:19]; б) привативні дієслова, які означають "видалення, усунення”: … dem Schrank entnehmen [11:92]; в) дієслова стану: Der Star spaziert ьber die angegrьnten Wiesen [9:19]→ ьber die Wiesen, die eben anfangen, grьn zu werden. Вживши перфективне дієслово angrьnen, Е.Штріттматтер замінив ним досить поши- рену синтаксичну конструкцію. Es herbstelte [9:21]: дієслово herbsteln семантично насичене, воно включає в себе всі ознаки, що характеризують початок осені.

5. Словотворення з елементами порівняння. Порівняльна конструкція згортається у складніший за зміс- том, але простіший за формою композитний комплекс: Onkelgesicht [14:198] → Gesicht, welches man hat, wenn man jemandem eine Ppedigt hдlt, Schotennase [9:21] → Nase, die einer Schote дhnlich ist, Pflaumenlippen [15:112]→ Lippen, die mit dem Lippenschtift geschminkt sind, der die Farbe einer reifen Pflaume hat.

Синтаксичний рівень. Синтаксис також має багато можливостей для утворення компресивних форм. Редукція (усічення) синтаксичної структури пов’язана з елімінацією одного або кількох необхідних членів речення. Розрізняють кілька типів усічень:

1. Апозіопезис – раптовий обрив думки в середині репліки, недоговорювання її до кінця. Причиною цього може бути схвильованість, невпевненість, обережність у висловлюванні того, хто говорить, натяк: "…und Ihnen mit wirren Worten erzдhlte … Sie wiederholen sich!" [16:83]; "Bist du etwa..?" begann sie [17:6].

2. Еліпсис. В еліпсисі випускаються значущі члени речення, які можна легко відновити. Характерною ознакою речень-еліпсисів є те, що на кожен експліцитно виражений елемент припадає більше семантико-стилістичного навантаження. Інформація перерозподіляється на ті елементи, які збереглись: Eine unabhдngige Frau. Selbststдndig. Weitab von der bьrgerlichen Ehe. Kommt nicht in Frage. Eine moderne Frau [15:43].

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 29

Бесплатная работа

Закрыть

Компрессионного возможности словообразования современного немецкого языка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.