ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. СЛОВОТВІР У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

1.1 Загальна проблематика словотвору та його основні способи

1.2 Види та моделі словотвору німецької мови

1.3 Запозичення як один із основних видів словотвору

Висновки до розділу

РОЗДІЛ ІІ. КОМПРЕСІЯ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

2.1 Компресія як лінгвістичне явище

2.2 Засоби компресії

2.3 Компресивний словотвір

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Численна кількість науковців та лінгвістів займалася вивченням шляхів утворення нових слів, шляхів збагачення словникового складу мови. Детальним аналізом з цих питань займалися такі дослідники: М.Д. Степанова, важливу роль мають роботи Е. Каденова, В. Хенцена, В.В. Виноградова, А.І. Смирницької, О.С, Ахманової та ін.

Одним із важливих засобів поповнення лексичного запасу мови є складання слів, запозичення, афіксація, префіксація та ін.

Актуальність даної роботи полягає у встановленні тенденцій розвитку та функціонування сучасного словотвору та компресії у німецькій мові.

Об'єктом дослідження є компресивні можливості словотвору у німецькій публіцистиці, як активний засіб поповнення лексичного складу німецької мови.

Предметом дослідження є встановлення різних способів словотвору, їх характеристик, способів творення.

Мета дослідження полягає у розкритті компресивних можливостей способів словотвору, тенденції його розвитку та функціонування у сучасній німецькій мові та визначення найбільш плідного способу поповнення лексичного складу мови.

Мета дослідження передбачає вирішення таких завдань:

визначити поняття «словотвір», «компресія».

проаналізувати шляхи поповнення лексичного складу мови;

Наукова новизна дослідження полягає у розкритті словотвірного потенціалу німецької мови.

Практичне завдання проведеного дослідження полягає у можливості використання отриманих результатів та висновків у нормативних курсах лексикології, граматики німецької мови, лінгвокраїнознавстві.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел. Робота містить сторінки.


1. СЛОВОТВІР У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

1.1 Загальна проблематика словотвору та його основні способи

Стан суспільства впливає на мову. У соціально-економічному плані мова пристосовується до змін умов в житті суспільства, його ідеалів, установок, цінностей. Мова чутливо реагує на соціально-економічні процеси. Вплив цих факторів на мову має опосередкований характер.

Поява нової лексики в мові - наслідок економічного, правового, політичного, фінансового та соціального розвитку на новому рівні в умовах нових міжнародних відносин.

Людське суспільство розвивається безперервно, разом з ним розвивається також мова та її словниковий склад. Потреби мови у нових словах та назвах можна задовольнити різними способами. І для цього не має відразу необхідності у створенні нового слова. Вже існуюче слово може змінювати або розширювати своє значення, напр. der Strom ( fließendes Wasser und fließendes Elekrozität ).

1) потрібні нові назви можуть бути імпортовані з чужої мови:

напр. Lexikum, Aphoteke, Atom ( aus dem Griechischen );

Dame, Porträt, Mode ( aus dem Französischen );

Antene, Bank, Konto, Hause ( aus dem Italienischen );

Jeans, T-Schirt, Darty ( aus dem Englischen );

Kaffe, Samt, Zucker ( aus dem Arabischen );

Sputnik, Perestrojka ( aus dem Russischen ).

2) лексичний склад мови може збагачуватися також за допомогою запозичень.

Склад мови може поповнюватися із внутрішніх резервів, тобто можливі шляхи це запозичення з усної та розмовної мови, напр: Kiste, Mühle ( für das Auto ), Röhre ( Fernsehapparat ).

3) також відродження старих слів розглядається як спосіб поповнення мови, напр. früher der, das Virus – jetzt der Hacker.

Фразиологізація також сприяє поповненню лексичного складу мови. І цей спосіб називається фразеологічна деривація. Вона полягає в тому, щоб надати вже існуючим фразеологізмам нове життя, створити новий варіант фразеологізму, напр. in der Tinte sitzen – im Dreck sitzen; j-n durch den Kakao ziehen – j-n durch den Koks holen; j-m fällt ein Stein vom Herzen – j-m fällt ein Steinbruch vom Herzen.

4) рідні або запозичені мовні елементи можуть утворювати також нові слова, напр. Wortlehre – Wort+Lehre.

Ці всі способи поповнення складу мови називаються способами словотвору, але, звичайно, це лише деякі варіанти, більш детально це питання розглядається далі у ході дослідження.


1.2 Види та моделі словотвору німецької мови

Поповнення лексики - історично неминучий процес, необхідний для того, щоб на кожному етапі свого розвитку мова відповідала потребам суспільства в спадкуванні, у закріпленні результатів знання дійсності, розвитку i збагачення культури народу, у тому числі внаслідок економічних, політичних, культурних та мовних контактів з іншими народами.

Лексика - єдина область мовних явищ, де сам зміст культури (даного колективу в дану епоху) відображається більш чи менш посередньо. Ось тому тут скоріше всього (навіть у межах мови одного i того покоління) може виявитись результат соціально-економічної мутацїї.

Кожна мова має свою унікальну будову, має свої особливості, недоліки та переваги. Так і німецька мова відрізняється серед усіх мов своєю своєрідністю. Так, наприклад, ні в якій мові ми не зустрінемо таку кількість композитів, тобто складних слів.Ці слова утворюються надзвичайно швидко та, іноді, мимовільно. Такі слова як Gebrauchtwagenausstellung, Oberflächenformation, Hagelschädenoptik, є важкими для говоріння, але в тей же час, вони надзвичайно чітко роблять німецьку мову "економною". Тому цей спосіб словотвору, який називається словоскладання, є одним із найпопулярніших способів словотвору німецької мови.

У вивченні словотвору існують різні напрями, що дозволяють виділити три етапи розвитку: традиційний етап, на якому було визначено запас словотворчих засобів мови, розроблено основні принципи словотвірного аналізу, розмежовано діахронічний та синхронний підходи; ономасіологічний етап, на якому увагу вчених було зосереджено на процесі виникнення лексичних одиниць, вивченні засобів і способів називання окремих елементів дійсності; когнітивний етап, на якому почалося осмислення національно- культурної специфіки трактування похідної лексики з погляду мовної свідомості [1]. Нині когнітивна лінгвістика є одним із найперспективніших напрямів мовознавства. 

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 29

Бесплатная работа

Закрыть

Компрессионного возможности словообразования современного немецкого языка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.