Фразеологические единицы в состав которых входят топонимы, в современной украинском и английском языках

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 22

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИВЧЕННЯ.. 5

1.1. Підходи до вивчення фразеологічних одиниць. 5

1.2. Основні етапи розвитку топонімії як науки. 9

РОЗДІЛ ІІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРІВНЯННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  12

2.1. Структурна класифікація ФО і структурно-семантична класифікація О.В. Куніна  12

2.2. Класифікація та порівняння ФО згідно їх граматичної структури за І. В. Арнольд  13

2.3. Семантичне порівняння ФО за Г.Д. Томахіним. 16

ВИСНОВКИ.. 20

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 22

ВСТУП

Фразеологічні одиниці представляють найбільш мальовничу й виразну частину словникового складу мови, що відображають звичаї, традиції народу, згадки про його історію, фольклор, фразеологія, як стверджують лінгвісти, - найбільш демократична складова словника, узята із глибин мови народу.

Фразеологічні одиниці характеризуються подвійним смислом, і значення складових слів стійкого словосполучення створюють певну картину, але фактичне значення всієї одиниці має мало, або й нічого спільного із цією картиною, створюючи цілком новий образ.

Багато фразеологізмів утворилось на основі дослідження і вивчення географічних назв. Географічні назви, їх походження та історія формування цікавили людей з давніх-давен. Саме це пояснює наявність у мові великої кількості фразеологічних одиниць до складу яких входять топоніми, що й зумовило вибір даної теми для написання курсової роботи.

Проблема, що досліджується в курсовій роботі, пов’язана з виділенням характерних рис англійських фразеологічних одиниць до складу яких входять топоніми, їхніх лексичних та семантичних особливостей.

Актуальність обраної теми полягає, по-перше, в орієнтованості сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення особливостей мовної концептуалізації знань та уявлень людини про географічне середовище, по-друге, у необхідності виявлення національної специфіки та міжмовних подібностей у семантиці лексичних одиниць в англійській і українській мовах, по-третє, у встановленні закономірностей функціональних змін, які супроводжують подібне значень топонімів, у неспоріднених мовах.

Об’єктом дослідження є топоніми - назви місцевості, регіону, міста, селища, гірського масиву, пустелі або будь-якої іншої частини поверхні Землі, тобто географічні назви.

Предметом дослідження є сутність топонімів як компонентів фразеологічних одиниць англійської мови.

Наукова новизна роботи полягає в багатосторонньому розкритті основних властивостей компонентного складу фразеологічних одиниць, до складу яких входять топоніми.

Матеріалом дослідження слугують близько 200 фразеологічних одиниць з географічними назвами, укладені шляхом суцільної вибірки з англійських та українських фразеологічних, тлумачних, перекладних та інших словників, як-от Англо-український фразеологічний словник під ред. Баранцева К.Т., Англо-русский фразеологический словар под ред. Кунина А. В. та інші.

Обсяг і структура роботи: курсова робота обсягом 23 сторінки складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури (15 позицій).

У вступі висвітлено вибір теми, мету та завдання курсової роботи.

Розділ I розглядає проблему англійської фразеології, підходи до її вивчення.

Розділ II містить класифікації та порівняння фразеологічних одиниць.

У висновку подано результати дослідження.

Закрыть

Фразеологические единицы в состав которых входят топонимы, в современной украинском и английском языках

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.