Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Загальна характеристика методів навчання іноземних мов. 6

1.1. Історія та класифікація методів навчання іноземних мов. 6

1.2. Види методів навчання. 7

Розділ ІІ. Методика використання методів навчання іноземної мови. 18

2.1. Практичне застосування методів. 18

2.2. Як вибрати оптимальні методи навчання іноземній мові. 30

Висновки. 35

Список використаної літератури. 37

Додатки. 39

Annotation. 45

Вступ

Актуальність дослідження: Від стану освіти залежать безпека, добробут і життєдіяльність будь-якої держави, її значущість у світовому співтоваристві. Оновлення змісту освіти є визначальним складником реформування освіти в Україні і передбачає приведення його у відповідність до сучасних потреб особи і суспільства. Щоб впевнено орієнтуватись у сфері професійної діяльності, потрібно вільно володіти однією-двома іноземними мовами. Ступінь володіння іноземними мовами, на сьогоднішній день, є показником професійної готовності до виконання службових обов’язків. Саме тому набуває особливого значення проблема підвищення якості навчання іноземних мов за допомогою застосування різних методів навчання.

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що проблема класифікації та застосування методів навчання завжди була однією з найбільш актуальних проблем освіти. Ці питання обговорювалися у наукових працях багатьох психологів та педагогів. Теорія навчальної діяльності розглядалась у роботах Д.Брунера, П.Гальперіна, Г.Костюка, О.Леонтьєва, В.Ляудіс, С.Максименка, С.Рубінштейна. Питання оптимізації, активних методів та інноваційних технологій навчання знайшли відображення у наукових працях А.Алексюка, Ю.Бабанського, В.Беспалька, М.Гузика, І.Лернера, Н.Мойсеюк, І.Підласого, О.Пометун, І.Прокопенка, Л.Романишиної, М.Скаткіна. Теорії інтенсивного навчання іноземних мов вивчалися Г.Китайгородською, Г.Тер-Саакянц. Незважаючи на актуальність цього питання, цілісного, наукового аналізу застосування та класифікації методів за допомогою яких відбувається підвищення якості навчання іноземних мов, зроблено не було. Проблема доцільного застосування методів навчання іноземних мов вимагає не тільки системного аналізу з точки зору психолого-лінгвістичних позицій, але й точки зору педагогіки.

Перспектива підвищення рівня знань іноземної мови потребує підвищення вимог до іншомовної підготовки фахівців, впровадження у наукову практику сучасних методів навчання і правильне застосування їх. Саме недостатнярозробленість проблеми доцільного вживання методів навчання іноземних мов обумовила вибір теми нашого дослідження: "Проблема застосування методів навчання іноземних мов".

Мета дослідження: визначити, теоретично обґрунтувати та проаналізувати різні види методів навчання іноземних мов, їх доцільне застосування для кращого засвоєння іноземної мови.

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес у школі.

Предмет дослідження: виступають методи навчання іноземної мови.

Гіпотеза дослідження: навчальна діяльність учнів буде більш раціональною і продуктивною, більш ефективним буде вивчення англійської мови при умові правильного застосування методів навчання іноземної мови.

Завдання дослідження:

1. На основі теоретичного аналізу психологічної, педагогічної та методичної літератури розкрити історичні відомості про методи навчання іноземних мов та їх значення.

2. Вивчення видів методів та їх класифікація.

3. Розглянути можливості підвищення якості процесу засвоєння іноземних мов за допомогою правильного використання методів навчання.

4. Визначити важливість методів навчання іноземних мов на практиці.

Наукова новизна: даної роботи полягає у спробі дослідити роль методів навчання іноземної мови у систематизації та оптимізації викладання англійської мови, визначити їх актуальність та необхідність у сучасних суспільних умовах навчання.

Теоретичне значення: курсової роботи полягає у аналізі літератури з даної теми, у вивченні класифікації методів навчання іноземних мов та методики їх використання.

Практичне значення даної роботи полягає у дослідженні, методик та технік використання методів навчання іноземних мов у вивченні англійської мови, у спробі аналізу досвіду педагогів-новаторів у цій галузі. Результати дослідження можуть бути корисними в практичній діяльності студентів – практикантів і вчителів іноземної мови.

Методи дослідження: Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань використано комплекс взаємопов'язаних методів дослідження. Теоретичні: аналіз психолого-педагогічної, методичної та лінгвістичної літератури за проблемою дослідження; порівняння, систематизація й узагальнення теоретичних й емпіричних даних з метою визначення доцільності використання методів навчання іноземної мови на практиці; моделювання (для класифікації методів навчання). Емпіричні: діагностичні (аналіз літератури, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду викладачів).

Закрыть

Проблема применения методов обучения иностранным языкам

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.