План

1. Аудіовізуальний метод: принципи навчання; етапи навчання та види вправ.

2. Інтенсивний метод навчання: принципи методу активізації, етапи роботи, характерні навчальні прийоми.

3. Комунікативний метод навчання: принципи навчання, характерні навчальні прийоми.

4. Сучасні зарубіжні методи навчання іноземних мов: цілі, зміст і принципи навчання.

5. Організаційні форми навчально-виховного процесу з іноземної мови.

6. Структура уроку іноземної мови, особливості уроку на різних ступенях навчання.

7. Методика контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції: функції, об'єкти, види і форми.

8. Тест як засіб контролю у навчанні іноземних мов: поняття "тест", структура тесту, типи, види тестів і методику 

1. Аудіовізуальний метод: принципи навчання; етапи навчання та види вправ.

Метод виник у Франції. Він називається аудіо-візуальним, оскільки весь новий матеріал сприймається учнями лише на слух, а значення мовних одиниць розкривається за допомогою зорової наочності. Його інша назва (структурно-глобальний) пояснюється тим, що навчання здійснюється по структурах, які сприймаються глобально, цілісно.

Основним принципом цього методу, що власне випливає з його назви, було звернення до візуальних наочних матеріалів. Це означало, що, до прикладу, під час вивчення діалогічної ситуації учням демонструвався її зміст за допомогою візуального засобу, а тільки потім подавались відповідні мовленнєві форми вираження. На відміну від аудіолінгвального методу основний акцент робився на візуальному сприйнятті.

Етапи:

1. Презентація матеріалу. Учні двічі переглядають новий фільм: вперше без звукового супроводу (для створення відповідності думки), вдруге - у супроводі запису діалогу на магнітній плівці.

2. Пояснення. Діафільм переглядається ще раз, кадр за кадром, а викладач перевіряє правильність розуміння відповідних реплік. У разі виникнення труднощів він пояснює незрозуміле за допомогою парафразу, жестів, посиланням на деталі в кадрах і т. ін.

3. Повторення. Учні вчаться імітувати репліки діалогу, сприйняті на слух. Діафільм переглядається та прослуховується стільки разів, скільки необхідно для того, щоб кожен учень міг правильно повторити кожне речення за диктором. Особлива увага приділяється їх інтонаційному та ритмічному оформленню.

4. Активізація. Фільм демонструється без звукового супроводу, а діалог повторюється в ролях. Потім у лабораторії учні засвоюють відповідні структури, особливо їх звуковий супровід, на матеріалі коротких діалогів-фільмів, ситуації яких є варіантами ситуацій основного діафільму.

Застосування аудіо-візуального методу в багатонаціональній аудиторії, де ціллю є оволодіння розмовною мовою в межах туристської тематики, є цілком доцільним. В шкільних же умовах він не може дати великого ефекту не лише у зв’язку з відсутністю відповідних умов (сітка годин, склад учнів, відсутність мовного середовища), а й з ряду міркувань методичного характеру:

1. Попри широке застосування наочності, учні не отримують точного уявлення про мовні факти, що вивчаються, оскільки матеріал не отримує ніякого теоретичного осмислення.

2. Механічно завчені мовні зразки досить швидко забуваються, а тому вони не можуть бути основою для побудови власних висловлювань.

3. Цей метод позбавлений будь-якого освітнього значення, оскільки він заснований на найелементарніших розумових процесах:імітації й аналогії.


2. Інтенсивний метод навчання: принципи методу активізації, етапи роботи, характерні навчальні прийоми.

Термін «інтенсивне навчання» вперше був запропонований болгарським вченим Георгієм Лозановим. Він не вимагає від учнів активної участі. Метод базується на підсвідомому запам’ятовуванні. Принципи методу:

1) принцип особистісного спілкування: Весь навчально-виховний процес організований як процес неформального різнопланового особистісного спілкування вчителя з учнями та учнів між собою.

2) особистісно-рольовий принцип - Основним навчальним текстом є текст-полілог (побудова тексту за законами усного мовлення, паралельне розташування тексту в підручнику іноземною та рідною мовою учнів), дійові особи - самі учні. Вони отримують свою постійну роль на період навчання і інколи використовуються різноманітні епізодичні.Рольове спілкування породжує психотерапевтичний ефект, звільня­ючи учнів від "зажимів", "комплексів", від побоювання зробити помилку.

3) принцип концентрованої організації навчального матеріалу і процесу- новий навчальний матеріал спочатку сприймається учнями у цілому, перші спроби вживання нових мовленнєвих зразків здійснюються цілими блоками, репродуктивне, але в різноманітних ситуаціях спілкування. Через певний час мовний і мовленнєвий матеріал осмислюється, узагальню­ється, а потім самостійно комбінується.

4) принцип колективної взаємодії - учні активно й інтенсивно спілкуються один з одним, обмінюючись навчальною інформацією, що сприяє розширенню знань, вдосконаленню навичок та вмінь кожного учня; успіх кожного є успіх інших членів колективу.

5) принцип поліфункціональності вправ - кожна вправа спрямована одночасно на засвоєння певного навчального матеріалу та на спілкування.

Етапи: 1 етап - це подача нового навчального матеріалу. 2 етап- тренування у спілкуванні. 3 етап - практика у спілкуванні.

Подача нового навчального матеріалу в ТП проходить чотири пред'яв­лення.

1. Перше пред'явлення –викладач у формі безпосереднього спілкування з учнями розповідає та розігрує ті події, які відбудуться з ними.

2. Друге пред'явлення - учні спочатку слухають фразу, яку вимовив учитель, а потім її імітативне відтворюють, звертаючись до того члена групи, до якого вона звернена за сюжетом ТП, наслідуючи інтонацію, жести й міміку вчителя.

3. Трете пред'явлення проходить при відкритих книжках: учні слухають учителя/диктора, який виразно читає текст з короткими паузами між фразами для внутрішнього проговорювання їх учнями, які одночасно сприймають і друкований варіант тексту.

4. Четверте пред'явлення називають "музичним сеансом", тому що учні знову сприймають на слух увесь ТП (без перекладу на рідну мову!) на фоні спокійної класичної музики.Усі чотири пред'явлення ТП мають місце на одному уроці. Всі останні уроки циклу присвячені тренуванню у спілкуванні та практиці у спілкуванні.


3. Комунікативний метод навчання: принципи навчання, характерні навчальні прийоми.

Комунікативний підхід орієнтований на організацію процесу навчання, адекватного процесу реального спілкування завдяки моделюванню основних закономірностей мовленнєвого спілкування (в інтерпретації Ю. І. Пассова), а саме:

1) діяльнісний характер мовленнєвого спілкування, що втілюється в комуні­кативній поведінці вчителя як учасника процесу спілкування та навчання.

2) предметність процесу комунікації, яка має бути змодельована обмеженим, але точно визначеним набором предметів обговорення (тем, проблем, подій і т. ін.);

3) ситуації спілкування, що моделюються, як найтиповіші варіанти стосунків учнів між собою;

4) мовленнєві засоби, які забезпечують процес спілкування та навчання в даних ситуаціях.

Відповідно Ю. І. Пассов висуває принципи комунікативного методу:

Мовленнєва спрямованість навчального процесу, яка передбачає досягнення практичної мети засобами іноземної мови

Індивідуалізація процесу навчання з урахуванням мотиваційної сфери учня, його інтересів, життєвого досвіду, контексту діяльності, статусу в колективі.

Функціональність, яка забезпечує відбір іншомовного матеріалу залежно від мети комунікації.

Ситуативність, яка передбачає формування мовленнєвого досвіду через ситуації спілкування, що моделюються як варіанти стосунків співрозмовників.

Новизна, яка проявляється як на інформаційному, так і на операційному рівнях (нова інформація, нова ситуація спілкування).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Обучение иностранным языкам 4

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.