План

1. Методика формування іншомовної компетенцїї в читанні: мета і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів читання.

2. Робота з текстом для читання: передтекстові і після текстові вправи, різні способи перевірки розуміння прочитаного.

3. Методика навчання техніки письма: поняття «техніка письма», труднощі навчання, типи і види вправ для навчання графіки і орфографії.

4. Методика формування іншомовної компетенції в письмі: мета і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для навчання письма.

5. Усний метод Гарольда Пальмера: принципи навчання, система вправ для навчання усного мовлення.

6. Методична систему навчання читання Майкла Уеста: принципи навчання, перед текстові та після текстові вправи.

7. Аудіолінгвальний метод Чарльза Фріза і Роберта Лазо: принципи навчання, систему тренувальних вправ.   

Для засвоєння граматичних конструкцій рекомендуються підстановчі таблиці. Перші речення ста підстановчих таблиць, укладених Пальмером, включають той граматичний матеріал, яким учні повинні оволодіти за час навчання. Комбінуючи взаємозамінювані елементи, які подаються в потрібній формі, учень складає аналогічні речення. Вправи виконуються у швидкому темпі, оскільки можливість помилок виключена. Безпомилковість мови розглядається Пальмером як найважливіша умова успішного формування навичок, в чому й полягає процес оволодіння мовою.

Безперечною заслугою Пальмера є зведення в систему численних і різноманітних вправ, які об'єднуються головним завданням формувати правильні навички усного мовлення. Вперше у викладанні іноземної мови Пальмер ставить питання про певну послідовність вправ, що виконуються, - про поступове наростання їх трудності та про виділення окремих аспектів засвоєння. Згідно з принципом градації труднощів вводяться і підстановчі таблиці, і серії запитань. Система вправ, запропонована Пальмером, забезпечує рух від безпомилкового навчального мовлення, до мовлення вільного, творчого.

Недоліки системи: учням на першому етапі протягом досить тривалого періоду часу відводиться пасивна роль - сприймання мови вчителя. Штучне стримування мовленнєвої діяльності, переважання механічного заучування та імітації залишає мало місця та часу для ініціативного мовлення, яке, як вважає Пальмер, розвивається самостійно на основі сформованих мовленнєвих навичок.


6. Методична систему навчання читання Майкла Уеста: принципи навчання, перед текстові та після текстові вправи.

Англійський методист М.Уест у 20-30-і роки 20 ст. розробив свою методичну систему для масової школи Бенгаліії (Індія). Основним завданням системи він вважає навчання учнів читання ІМ, переносячи навчання усного мовлення на останні два класи, де кількість учнів різко скорочується. Суть: читати можна навчати окремо від усно­го мовлення, у всякому разі не на його основі; читання є легшим видом діяль­ності, ніж говоріння; в результаті читання великої кількості текстів у учня розвивається відчуття іноземної мови, завдяки чому послаблюється негативний вплив рідної, що полегшує та прискорює подальший розвиток усного мовлення.

Висунувши тезу «Вчись читати, читаючи», Уест надає виняткового значення навчальним матеріалам - текстам, оскільки вони (а не вчитель) навчають учнів. Уперше в методиці він висуває та реалізує ідею різних підходів до вибору матеріалу для усного мовлення та читання. Мету навчання ІМ Уест вбачає у вільному читанні про себе із загальним охопленням змісту, у процесі якого читець не заглиблюється у деталі.Для досягнення цієї мети непридатні читання вголос і читання-стеження, які привчають учня до фіксації уваги на кожному слові, що перешкоджає розвитку навичок вільного, швидкого читання. Протягом усього курсу навчання використовуються лише зв'язні, переважно цікаві тексти. Кожному з них передують передтекстові запитання, на які учні повинні знайти відповіді у процесі читання. Легка мова текстів у поєднанні із завданням на пошук певної інформації, а також захоплюючий сюжет створюють! умови для безпосереднього розуміння тексту і розвивають швидкість читання. Оскільки головною проблемою у навчанні читання, на думку Уеста, є накопи­чення словника, то в навчальному процесі використовуються тексти двох видів: тексти, побудовані лише на новому матеріалі, та тексти, що містять нові слова. Тексти, функцією яких є розширення словника, тобто тексти з новими словами,- об’єднані в основні хрестоматії. В них нові слова (5-6 на сторінку) даються у контексті; вони декілька разів повторюються у першому оповіданні, а потім регулярно зустрічаються в наступ­них текстах через інтервали, що поступово збільшуються. Таке повторення покликане забезпечити непомітне засвоєння нового матеріалу. Кожну хресто­матію, що містить тексти для розширення словника учнів, супроводжують 5-8 додаткових хрестоматій, книжка-супутник та збірник вправ. Мовний матеріал усіх посібників одного комплексу (таких комплексів 7) повністю узгоджується з основноюхрестоматією.Відібраний Уестом лексичний мінімум для читання,що нараховує 3000 одиниць, широко використовується авторами навчальних посібників з англійської мови і в наш час.

Недоліки: 1. Уест помилково ототожнював зріле читання та читання із загальним розумінням тексту, яке є лише одним із проявів зрілого читання. 2. Розуміння тексту за Уестом має здійснюватися інтуітивно, без застосування аналізу, що недопустимо при читанні серйозних текстів. 3.Однотипність побудови підручників та одноманітність вправ приводять до механічності навчального процесу.


7. Аудіолінгвальний метод Чарльза Фріза і Роберта Лазо: принципи навчання, систему тренувальних вправ.

У роки II світової війни (40-50-і роки XX ст), в США була створена “інтенсивна програма вивчення іноземних мов”, націлена на те, щоб протягом короткого проміжку часу дати учням практичні навички володіння розмовною англійською мовою. Так виник аудіо-лінгвальний метод навчання, засновниками якого є Ч.Фріз і Р.Ладо, який є своєрідним розвитком ідей Гарольда Пальмера. Специфіку методу Фріз розглядає як систему знаків, що використовуються у процесі усного спілкування, вважаючи письмо штучним і не дуже точним способом фіксації звукової мови. Відповідно робиться висновок про те, що одиницею усного спілкування (а значить, і навчання) є речення.

Основні положення цього методу:

1. Перш за все треба розвивати практичні вміння спілкування мовою, а саме аудіювання і говоріння. Звідси і назва методу: аудіо-лінгвальний. Доказом первинності усномовних форм спілкування є те, що мова по своїй природі є звуковою, її графічна форма є вторинною. Письмо – це лише допоміжний засіб, яким люди користуються для фіксації усного мовлення.

2. Навчаючись усного мовлення, слід із самого початку використовувати типові для даної мови способи вираження думок і говорити в природному темпі. Для цього учням завжди необхідно давати зразок природного аутентичного англійського мовлення, який може бути поданий інформатором (носієм мови), або у фонозапису.

3. Переклад як засіб навчання повністю виключається. Всі вправи повинні бути одномовними, рідна мова може бути використана лише в тому випадку, коли потрібно ввести слово, що не підлягає предметному зображенню. У першу чергу засвоюються стройові слова, що складають каркас структури, а потім повнозначні. Кількість слів, які учні повинні засвоїти протягом усього курсу навчання, складають: для мовлення - 1000 одиниць, для розуміння на слух і письма - 3-4 тис., для читання - близько 7 тис. Більша частина часу (80-85%) відводиться для практики.

4. Одиницею навчання є не слово, а речення. Тому все навчання мови будується як відтворення цілісних речень.

5. Граматика повинна вивчатись у вигляді моделей. Учням пропонується для заучування напам’ять велика кількість зразків, побудованих за даною моделлю, а потім вони виконують вправи на різні підстановки, трансформації. І лише після того, як вони завчать велику кількість зразків, можна приступати до їх граматичного осмислення.

6. Для стимулювання активності учнів у спілкуванні іноземною мовою необхідно широко використовувати ситуативні вправи.

Цикл занять за аудіо-лінгвальним методом розпочинається роботою з коротким (4-6 реплік) діалогом, який містить необхідні для засвоєння граматичні структури. Заключним етапом є вивчення діалогу напам'ять. Усі вправи виконуються усно без будь-якої опори на друкований текст. Темп виконання вправ дуже високий – 20-25 речень за хвилину, а протягом заняття – 1000-1500 речень

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Обучение иностранным языкам 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.