План

1. Методика формування іншомовної компетенцїї в читанні: мета і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів читання.

2. Робота з текстом для читання: передтекстові і після текстові вправи, різні способи перевірки розуміння прочитаного.

3. Методика навчання техніки письма: поняття «техніка письма», труднощі навчання, типи і види вправ для навчання графіки і орфографії.

4. Методика формування іншомовної компетенції в письмі: мета і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для навчання письма.

5. Усний метод Гарольда Пальмера: принципи навчання, система вправ для навчання усного мовлення.

6. Методична систему навчання читання Майкла Уеста: принципи навчання, перед текстові та після текстові вправи.

7. Аудіолінгвальний метод Чарльза Фріза і Роберта Лазо: принципи навчання, систему тренувальних вправ.   

1. Методика формування іншомовної компетенцїї в читанні: мета і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів читання.

Компетентність у читанні (КЧ) – це здатність читати автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту в умовах опосередкованого спілкування. Формування КЧ передбачає набуття учнями знань, формування навичок та розвиток умінь читання, а також удосконалення психофізіологічних механізмів читання, які є складниками КЧ:

мовленнєві вміння знаходити у тексті основну інформацію і про­гнозувати його зміст; вибирати головні факти, не звертаючи уваги на другорядні; вибірково розуміти необхідну інформацію праг­матичних текстів в опорі на мовну здогадку, контекст; )

навчальні (ви­користання електронних засобів навчання)

Інтелектуальні (ймовірного прогнозування, критичного оцінювання прочитаного, класифікації й систематизації отриманої інформації)

організаційні (наприклад самостійного учіння)

компенсаційні вміння (використання мовної і контексту­альної здогадок для розуміння прочитаного, ігнорування невідомого мовного матеріалу, несуттєвого для розуміння, входять до складу мовленнєвих умінь читання.)

У процесі навчання ІМ необхідно сформувати вміння читання на комунікативно достатньому рівні, з тим щоб учні могли розуміти: а) основний зміст несклад­ них автентичних текстів б) досягти повного розуміння складніших за змістом і структурою текстів різних жанрів: суспільно­політичних, науково­популярних, художніх (адаптованих). Учнів потрібно навчити користуватися двомовними словниками та різними довідковими мате­ріалами. Досягнення цих цілей здійснюється поетапно. Так, на першому етапі основним завданням є розвиток навичок техніки читання уголос і про себе/мовчки і досягнення швидкості читання. На другому етапі ставиться завдання навчити учнів читати вголос і про себе складніші тексти пізнавального характеру, що представлені в підручнику та в читанці. Учні повинні здогадуватися про значення не­ знайомих слів на базі контексту, словотворчих елемен­ тів, співзвучності зі словами рідної мови. Для визначен­ня значення незнайомого слова використовується морфологічний або структурно­смисловий аналіз. Читаючи текст, учні повинні зрозуміти основний зміст і важливі деталі. Якщо виникає необхідність у повторному читанні, учитель має поставити нове завдання, напри­клад, вилучити з тексту додаткову інформацію або про­ читати текст з більшою швидкістю та ін. Темп читання про себе у цих класах повинен бути вищим від читання вголос. З метою подолання труднощів розуміння тексту проводиться лексичний, граматичний, структурний і смисловий аналіз, використовується переклад. Учні вчаться користуватися двомовним словником. На третьому етапі учні повинні уміти читати без слов­ника з метою отримання основної інформації, або зі словником - для повного розуміння змісту тексту, що включає до 6% незнайомих слів.


2. Робота з текстом для читання: передтекстові і після текстові вправи, різні способи перевірки розуміння прочитаного.

Робота з текстом на уроці ІМ включає чотири етапи, три з яких є обов’язковими, а наявність четвертого етапу зумовлюється ступенем навчання, видом читання і практичними цілями уроку. Наведемо приклад роботи з текстом (ознайомлювальне читання) на уроці під безпосе­ реднім керівництвом і контролем учителя.

І. Дотекстовий етап. 1. Перед самостійним опрацюванням нового тексту учнями вчитель повинен спрямувати їх увагу на чи­тання та розуміння тексту. Він повідомляє деякі факти з життя і творчої діяльності автора, або називає проблему/галузь науки, яка розглядається у тексті. Можна запитати учнів, які книжки цього автора вони читали (що відомо їм з цієї проблеми). 2. Підготовча робота до читання тексту. На цьому етапі необхідно виконати передтекстові вправи, для того щоб зняти деякі мовні та смислові труднощі тексту. Це може бути робота такого характеру:

а. Опрацювання вимови географічних назв, власних імен. Виконуються імітативні вправи, слова запи­ суються на дошці (картках) з транскрипцією.

б. Робота з окремими словами, що відносяться до потенціального словника: інтернаціональні, по­хідні, складні, конвертовані. Учні повинні здога­датися про значення цих слів, дати свої варіанти перекладу.

в. Опрацювання складних граматичних структур: аналіз, переклад.

ІІ. Текстовий етап. 1. Ознайомлення із запитаннями/завданнями до тексту, на які учні мають знайти відповідь, прочитавши текст. 2. Читання тексту про себе з метою розуміння основ­ного змісту (час опрацювання тексту регламентується вчителем залежно від обсягу і складності тексту).

ІІІ. Післятекстовий етап. Контроль розуміння прочитаного шляхом виконання післятекстових вправ. 1. Відповіді на запитання вчителя стосовно основної інформації тексту (короткі або повні відповіді). 2. Відповіді на запитання, пов’язані з важливими деталями тексту (повні та короткі відповіді). 3. Вправи на знаходження вказаних учителем фактів. Перевіряється вміння орієнтуватися у тексті, знахо­дити одиниці смислової інформації, наприклад, швидко знайти і прочитати речення, в якому називаються головні персонажі (місце дії, час, характерис­тики персонажів, причини та наслідки дій і т. і.). 4. Виконання тестів множинного чи альтернативного вибору з метою перевірки розуміння учнями основної інформації та важливих деталей. 5. Правда чи ні. Виправте неправдиві твердження згідно змісту тексту. 6. Закінчіть речення, опираючись на інформацію, подану в тексті.

IV. Завершальний етап роботи з текстом. 1. Підготовка до переказу тексту: – складання плану розповіді; – вибір з тексту слів/ словосполучень/ фраз для використання у власних висловлюваннях. 2. Переказ тексту з вираженням свого ставлення до про­блеми, персонажів, їх дій, оцінка тексту. Після читан­ня учнями повідомлення учитель обов’язково пере­віряє його розуміння


3. Методика навчання техніки письма: поняття «техніка письма», труднощі навчання, типи і види вправ для навчання графіки і орфографії.

Головна мета навчання техніки письма іноземною мовою полягає у форму­ванні в учнів А) графічних/каліграфічних Б) орфографічних навичок.

Навчання каліграфії. Під каліграфічними навичками розуміють навички написання букв і буквосполучень даної мови як окремо, так і в писемному мовленні.

Головна увага при навчанні техніки письма приділяється чіткості і нормативному написанню букв. З метою полегшення оволодіння читанням і письмом вважається доцільним з самого початку писати друкованими буквами, а пізніше переходити до рукописних букв. З урахуванням складності графемно-фонемних відповідностей англійської мови у навчанні бажано використовувати так званий Print Script, в якому друкований та рукописний шрифти практично співпадають.

Для формування графічних/каліграфічних навичок слід використовувати вправи, метою яких є навчити учнів писати букви алфавіту тієї мови, що вивчається. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Обучение иностранным языкам 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.