Формирование лингвострановедческие компетенции в процессе обучения английскому языку старшеклассников

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 119

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ   ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТАРШОКЛАСНИКІВ. 8

1.1. Сутність та структура лінгвокраїнознавчої компетенції 8

1.2. Соціально-психологічні та дидактичні передумови формування лінгвокраїнознавчої компетенції старшокласників. 14

1.3. Лінгвокраїнознавча компетенція як кінцева мета засвоєння лінгвокраїнознавчого аспекту навчання іноземної мови. 18

1.4. Роль процесу формування лінгвокраїнознавчої компетенції у підвищенні пізнавальної активності старшокласників. 25

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТАРШОКЛАСНИКІВ. 29

2.1. Критерії та рівні сформованості лінгвокраїнознавчої компетенції старшокласників  29

2.2. Урок іноземної мови як основна ланка процесу формування лінгвокраїнознавчої компетенції 33

2.3. Засоби, види і форми роботи, що сприяють формуванню лінгвокраїнознавчої компетенції учнів старших класів. 49

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЗАПРОПОНОВАНОЇ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ. 59

3.1. Розробка комплексу вправ для формування лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі навчання англійської мови учнів старших класів. 59

3.2. Експериментальна перевірка запропонованої методики формування лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі навчання англійської мови учнів старших класів. 66

3.3. Плани-конспекти уроків по формуванню лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі навчання англійської мови старшокласників. 74

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ   93

4.1. Посадові обов’язки з охорони праці керівників навчального закладу. 93

4.2. Загальна характеристика засобів захисту людей в надзвичайних ситуаціях. 97

4.3. Вимоги охорони праці до перевезення учнів на транспорті 102

ВИСНОВКИ.. 108

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 110

ВСТУП

Вихід вітчизняної науки на світовий рівень викликає необхідність реформування системи освіти. Закони України „Про освіту” (1996, 2003 р.р.) зазначають, що вихідним моментом і необхідною умовою цілісності освітньої системи є спрямованість діяльності всіх її суб’єктів на становлення освіти нового типу, що відповідає потребам розвитку і самореалізації людини в нових соціокультурних ситуаціях. Знання іноземних мов стає важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Інтеграція українського суспільства до Європейського та міжнародного соціально-економічного, культурного, інформаційного простору, ринку праці зумовлює потребу в ефективній дидактичній технології, що забезпечувала б безперервну взаємодію співучасників навчання, вмотивоване залучення їх до навчально-виховного процесу, бажання здійснювати самоосвіту та подальшу освіту у вищих навчальних закладах. Основною метою навчання іноземних мов у загальноосвітній школі стає розвиток уміння учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. З позицій державної мовної політики навчання іноземних мов є одним із пріоритетів сучасної освіти.

Як зазначає И. Я. Зимняя, дуже важливим фактором гарантування цілісного інтернаціонального спілкування між людьми є обізнаність у культурі, звичаях, традиціях, історії, побуті країни, мова якої вивчається. Саме тому формування лінгвокраїнознавчої компетенції є обов’язковим критерієм, який повинен враховуватися при навчанні іноземної мови у середніх загальноосвітніх закладах.

В. А. Артемов констатує, що навчання іноземних мов на сучасному етапі розглядається як створення умов для усвідомлення відмінностей у рідній та іншомовній культурі, виховання толерантного ставлення до представників інших народів, зниження рівня етноцентризму, формування навичок іншомовної міжкультурної комунікації таготовності до діалогу культур. Таким чином, соціальне замовлення передбачає не тільки формування у школярів, що вивчають іноземну мову, необхідних іншомовних навичок та вмінь, але й ознайомлення через мову з культурою країни, її традиціями, історією та сучасністю.

Ролі формування лінгвокраїнознавчої компетенції як складової частини комунікативної компетенції присвятили свої дослідження такі вітчизняні науковці як Верещагін Є.М., Воскресенська Л.Б., Колодько Т.М., О.О.Коломінова, Приходько Ю.П., Сысоев П. В., Слесь Г. О., Фролова Т. М., Федоренко Ю.П.,Томахін Г.Д. та ін. Особливої уваги в цьому контексті заслуговують і роботи зарубіжних авторів, зокрема Trim J.,StevensonD.,SavignonS., SapirE.,MartinelliS., ByramM., EllisR., SwainM.

У магістерській роботі ми розглядаємо процес формування лінгвокраїнознавчої компетенції як набуття системи знань, умінь та навичок, що сприяють формуванню світогляду, моралі та поведінки, готують старшокласників до життя у багатокультурному суспільстві. Ніколаєва С.Ю. наголошує, що у більшості європейських країн процес формування лінгвокраїнознавчої компетенції визнано істотною частиною змісту навчання будь-якої іноземної мови. Але в Україні до сьогодні він і досі належно не висвітлений у загальнометодичному аспекті,не існує єдиної системи прийомів формування лінгвокраїнозначої компетенції.

Враховуючи все вищевказане випливає актуальність дослідження.Ми вважаємо, що тема дослідження “Формування лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі навчання англійської мови старшокласників” є актуальною та перспективною для української педагогічної теорії і практики.

Обєктом дослідження є процес формування лінгвокраїнознавчоїкомпетенції у процесі навчання англійської мови учнів старших класів у середньому загальноосвітньому навчальному закладі.

Предметомдослідження єзміст, форми та засоби формування лінгвокраїнознавчоїкомпетенції старшокласників в процесі вивчення іноземної мови.

Мета роботи – теоретично обґрунтувати, практично розробити та експериментально перевірити ефективністьзапропонованої в дослідженні методики формування лінгвокраїнознавчої компетенції старшокласників.

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:

1. з'ясувати сутність поняття лінгвокраїнознавчої компетенції старшокласника та її роль у системі навчання іноземних мов;

2. визначити структуруі зміст лінгвокраїнознавчої компетенції;

3. виявити соціально-психологічні та дидактичні передумови формування лінгвокраїнознавчої компетенції учнів старших класів;

4. вибрати критерії оцінки рівня сформованості знань, навичок і вмінь досліджуваної компетенції;

5. охарактеризувати види, засоби та форми роботи, що сприяють ефективному формуванню лінгвокраїнознавчої компетенції учнів старших класів загальноосвітніх шкіл;

6. експериментально перевірити ефективність запропонованої методики формування у старшокласників лінгвокраїнознавчої компетенції.

Гіпотеза дослідження. Запропонована методика формування лінгвокраїнознавчої компетенції як складової комунікативної компетенції сприятиме підвищенню ефективності процесу навчання іноземної мови та підготовці старшокласників до життя у багатокультурному суспільстві.

Для вирішення поставлених завдань нами були використані натупні методи:

вивчення та аналіз літератури з методики, загальної психології та педагогіки щодо проблеми дослідження;

спостереження за процесом навчання англійської мови під час проходження педагогічної практики;

експериментальне навчання.

Новизна роботи полягає у тому, що нами був розроблений комплекс вправ, що сприяють ефективності процесу формування лінгвокраїнознавчої компетенції учнів старших класів, та уточнені критерії і рівні сформованості лінгвокраїнознавчої компетенції старшокласників.

Практичне значення роботи. Плани-конспекти уроків, комплекс вправ та інші матеріали дослідження можуть бути використані студентами під час педагогічної практики та вчителями при підготовці до уроків англійської мови у старших класах.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження оприлюднені на науково-практичних конференціях студентів та викладачів РДГУ у 2013 – 2014 р.р.

Структура магістерської роботи складаєтьсязі вступу, трьох розділів, висновків, резюме. Текст магістерської роботи становить 119 сторінок.Список використаної літератури налічує 92 джерела, з них 22 англійською мовою і 9 до розділу з охорони праці.

Закрыть

Формирование лингвострановедческие компетенции в процессе обучения английскому языку старшеклассников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.