Конверсия как средство пополнения словарного состава современного английского языка

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 109

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ І. Способи та засоби поповнення словникового складу англійської мови  7

1.1. Словотвір як основний спосіб поповнення словника. 7

1.2. Афіксальні словотворення. 15

1.3. Способи утворення складних слів. Компресія і словоскладання. 35

1.4. Скорочення, зрізані слова та буквені абревіатури. 48

Розділ ІІ.  Конверсія як спосіб словотвору в сучасній англійській мові 55

2.1. Загальна характеристика конверсії та причини розповсюдження. 55

2.2. Основні різновиди конверсії 77

2.3. Використання контексту в конверсійному словотворі  сучасних письменників  86

2.4. Конверсія у сучасні й англо – американській прозі 92

Висновки. 99

Список використаних джерел. 103

Додаток. 107

Вступ

Актуальність дослідження даної проблеми полягає у тому, що словниковий склад будь-якої мови, у тому числі й англійської, не може представляти собою однорідну масу. До нього входять різноманітні лексичні одиниці, що володіють великою кількістю ознак. Розвиток мови насамперед обумовлений в значній мірі розвитком її словотворчої системи, становленням нових словотворчих моделей слів, збільшенням чи зменшенням їхньої продуктивності та багатьма іншими факторами словотворчого процесу. Крім того, з’являється велика кількість нових слів, які потребують систематизації та детального дослідження.

Говорячи про тенденції безафіксального словотвору, ми маємо на увазі використання конверсії, що характерна для англійської мови на сучасному етапі розвитку мови, в сукупності всіх її функціонально – стилістично обумовлених сфер комунікації. Актуальність дослідження полягає в тому, що конверсія володіє чітко вираженим „ефектом новизни”, незвичністю, різного роду стилістичними конотаціями.

Об’єктом дослідження є система способів та засобів словотвору на сучасному етапі розвитку англійської мови.

Предмет дослідження - сучасна англо – американська проза, яка, являючи собою ще й сьогодні міцний пласт друкованої літератури, безперечно, являється переконливим матеріалом, джерелом свідчень про активність, продуктивність, універсальність словотворчих моделей та засобів мови, про їхні шляхи розвитку, еволюцію. Словотворчі тенденції художньої прози в цілому знаходяться в руслі словотворчих тенденцій загальнолітературної мови. Вибір зупинено на творах наступних письменників, а саме J.D. Salinger “TheCatcherintheRye”, JohnFowles “TheEbonyTower”, I. Murdoch “TheSea! TheSea!”, A. Hailey “Wheels .

Мета дослідження полягає у дослідженні конверсії як продуктивного способу словотвору на прикладі творів сучасної англо – американської прози.

Для реалізації даної мети необхідно вирішити ряд логічно взаємоповязаних завдань:

виявити характерні особливості словотворчого процесу в сучасному мовному зрізі;

розглянути загальні тенденції продуктивного словотвору на сучасному етапі розвитку англійської мови;

встановити, чи знаходяться художні слова та продуктивні словотворчі моделі у відповідності чи протиріччі із загальними тенденціями продуктивного словотвору в англійській мові на даний час;

з’ясувати, чи являється конверсія продуктивним способом словотвору;

охарактеризувати найпоширеніші класифікації конверсійних моделей;

визначити специфіку використання контексту в конверсійному словотворі сучасних письменників;

визначити на основі прочитаних творів, яка конверсійна модель є найбільш активною на даному етапі розвитку англійської мови;

встановити особливості утворення нових слів та визначити, який спосіб словотвору переважає при утворенні неологізмів

Методи дослідження:

аналіз та класифікація складових сучасної англійської лексики на матеріалі словників та художніх творів;

узагальнення існуючих досліджень та теорій, пов’язаних із даною проблемою;

аналіз словникових статей;

лінгвістичний аналіз словотворчого процесу в художній літературі;

аналогія;

систематизація;

узагальнення та аналіз результатів дослідження

Стан розробки проблеми. Загальним проблемам словотвору та словотворчим системам різних мов присвячено чимало праць вітчизняних та іноземних лінгвістів. Значний вклад в розвиток теорії словотвору, зокрема у вирішення проблемиспіввідношення словотвору, граматики та лексикології, взаємозв’зку з категоріями частин мови внесли праці В. В. Виноградова. Окремим проблемам словотвору в англійській мові присвячено чимало статей та дисертацій. Великий інтерес представляє монографія П.В.Царьова «Продуктив­ное именное словообразование в современном английском язы­ке» (1984), в якій розглядаються деякі аспекти словотвору та словоскладання. Лексичний склад сучасної англійської мови досліджувався багатьма вченими, зокрема Арбекова Т.И. (Арбекова Т.И. Лексикология английского языка. М.: «Высшая школа». 1977.240с.), Арнольд И.В. (Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. М.: «Высшая школа». 1973. 304 с.), Мостовий М.І. (Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови.-Х.,1993.), Смирницкий А.И. (Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М., 1956.), Гальперин И.Р. (Гальперин И.Р. и др. Лексикология английского языка. М., 1956.), Дослідження О. С. Кубрякової, М. Д. Степанової, О. А. Земскої, И. С. Улуханова, В. В. Лопатіна, Н. Д. Арутюнової, Е. Бенвеніста, Г. Марчанда в значній мірі визначили шляхи подальшого вивчення словотвору. Використовуючи різноманітні методи та підходи, беручи за основу ретельне вивчення фактичного матеріалу, науковці подають детальний опис системи англійського словотвору.

Теоретичне та практичне значення. Значення лексичного складу полягає в тому, що він разом із граматичним складом становить основу мови, тобто обумовлює стійкість і єдність мови в її історичному розвитку, її національну своєрідність.

Дослідження словотвору будь-якої мови допомагає виявити суть процесів, які відбуваються у мові під дією різних суспільних і соціальних процесів та історичного розвитку.

Уважне дослідження та виявлення найбільш суттєвих сторін словотворчого процесу, що відбувається на даному етапі розвитку мови, в синхронному зрізі дуже важливе як в теоретичному плані для визначення характеру процесів розвитку мови, так і в плані практичному, бо результати таких досліджень можуть бути використані в практиці викладання рідної мови, а особливо іноземної.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, кожний з яких поділяється на підрозділи, висновків, додатку та бібліографії, що нараховує 69 назв. 

Закрыть

Конверсия как средство пополнения словарного состава современного английского языка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.