Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 106

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Термінознавство як наука. 7

1.1. Термінознавство: його предмет, завдання, методи та історія розвитку. 7

1.2 Основні поняття термінознавства. 14

1.3. Нормативні вимоги до терміна та терміносистеми. 27

Розділ ІІ. Англійська термінологія фонетики як приклад терміносистеми. 32

2.1. Історія розвитку фонетичної підсистеми англійської мови та її відображення в системі термінів. 32

2.2. Семантична характеристика фонетичної терміносистеми англійської мови. 49

2.2.1. Значення і мотивація терміна. 49

2.2.2. Явище полісемії, синонімії, омонімії та антонімії. 52

2.3. Структурна характеристика термінів фонетики. 63

2.3.1. Змістова, формальна і функціональна структура терміна. 63

2.3.2. Граматична структура терміна. 65

Розділ ІІІ. Термінотворення в терміносистемі фонетики сучасної англійської мови. 78

3.1. Особливості термінологічного словотворення. 78

3.2. Семантичний спосіб термінотворення. 80

3.3. Морфологічний спосіб словотворення. 82

3.4. Словоскладання як спосіб термінотворення. 88

3.5. Синтаксичний спосіб термінотворення. 89

3.6. Скорочення в англійській фонетичній терміносистемі. 92

Розділ IV. Запозичення як основний шлях термінотворення в галузі фонетики. 95

4.1. Особливості термінологічного запозичення. 95

4.2. Місце і роль запозичень в англійській терміносистемі фонетики. 99

Висновок. 102

Список використаної літератури. 103

Вступ

Мова є відображенням суспільної діяльності і навколишнього середовища людини.

Мова – це складний феномен, яким володіє людина. Мова, як здібність до спілкування, тісно пов’язана з психікою індивіда, колективу, з психологією цілого народу, носія мови. Одна з найважливіших функцій мови – комунікативна, що забезпечує спілкування в усіх сферах людської діяльності.

Побутова комунікація здійснюється за допомогою літературної та розмовної мови, а спеціально-професійне спілкування (в різних сферах людської діяльності) – за допомогою мови науки і техніки, яка є спеціальною формою мови.

Історія розвитку суспільства безпосередньо пов’язана з розвитком трудової діяльності, яка на думку багатьох вчених лінгвістів і філософів, була причиною виникнення мови. В процесі трудової діяльності постає проблема мовного спілкування. Кожна галузь науки і техніки вимагає створення певної системи лексичних одиниць, тобто термінів.

Терміни, що створюються на базі певних наукових і технічних понять, активно взаємодіють з загальновживаними лексичними одиницями і проникають в усі сфери людської діяльності. Розповсюдженість термінів в непрофесіональному спілкуванні є актуальною проблемою в галузі дослідження мовних факторів. Це явище називається “термінологічною експансією” (42:89). Особистість не може повноцінно існувати в сучасному світі, не володіючи основними поняттями в галузі науки, техніки, спорту, політики, культури. Нові терміни в достатній мірі використовуються в засобах масової інформації, адресованої широкій аудиторії.

Крім цього, актуальність глибокого вивчення проблем терміна і термінології зумовлена також і проблемами сучасного науково-технічного спілкування в умовах інформатизації суспільства і підвищення ступеню автоматизації збору, обробки нових лексичних одиниць, що використовуються для номінації нових і вже створених об’єктів науки, техніки, культури і інших галузей людської діяльності.

Недивлячись на те, що в світі існує понад 2000 мов, розвинута наукова термінологія функціонує лише в 60 мовах. До таких добре термінологічно розвинутих мов відносяться російська, англійська, французька, німецька і ін мови. Розвинута термінологія даних мов охоплює понад 300 професіонально-предметних полів, термінологічна активність в кожному з них залежить від продуктивності тієї галузі, в якій створюються нові поняття і назви. Для мов з розвинутою термінологією важливим є не тільки створення системи назв окремих галузей, але й чітке розмежування і вивчення понять і назв, які існують вже давно.

Термінологічна робота на сучасному етапі здійснюється в широких масштабах, але полем діяльності, об’єктом вивчення видатних термінознавців, як правило, є термінології науки і техніки, що пояснюється стрімким розвитком цих галузей людської діяльності в останні десятиліття. Переважна кількість робіт, присвячених вивченню термінів і цілих терміносистем, використовує в якості прикладів лексичний матеріал природних і точних наук. Що ж стосується сфери мовознавства, зокрема фонетики, то ці галузі людських знань менш динамічні і тому увага термінознавців до вивчення їх терміносистем дещо послаблена, що здається нам не зовсім оправданим.

Вибір фонетичної терміносистеми фонетики в якості об’єкту нашого дослідження пояснюється її комунікативним значенням для сучасної англійської мови, що зумовлене важливою функцією фонетики в галузі мовознавчих наук.

Як і кожна галузь людської діяльності, фонетика має свою будову, свою термінологію, вивчення якої є для нас досить цікавим і корисним.

Матеріалом дослідження даної роботи слугували 1000 термінів фонетичної системи англійської мови, що були взяті з сфери фіксації різноманітних лексикографічних витоків і довідникової літератури.

Ціллю дослідження є вивчення засобів і способів втілення спеціальних понять фонетичної терміносистеми в номінативних одиницях сучасної англійської мови.

Досягнення цілі дослідження забезпечується вирішенням наступних завдань:

1) виявити особливості, шляхи і способи термінологічного словотворення термінів фонетики;

2) дослідити час проникнення термінів фонетики в загальнонаціональну англійську мову;

3) показати особливості засвоєння запозичених термінів в системі англійської фонетичної терміносистеми;

4) проаналізувати способи творення термінів-лексем;

5) визначити місце і роль термінів-слів і термінів-словосполучень в фонетичній терміносистемі;

6) дослідити структуру термінів-слів і термінів-словосполучень;

7) вивчити основні лексико-семантичні процеси в терміносистемі фонетики.

Теоретичне значення даної роботи полягає в тому, що вона вносить певний внесок в загальну теорію терміна і терміносистем, конкретизує наші уявлення про семантику і структуру терміна, основних шляхах і способах термінотворення.

Практичне значення роботи полягає в тому, що її висновки можуть бути використаними в спецкурсі по термінознавству, в практиці викладання англійської мови в мовних вузах, в термінологічній лексикографії.

В даній роботі були застосовані наступні методи дослідження: метод лінгвістичного опису, метод морфемного аналізу термінів-похідних слів, метод словотворчого аналізу термінів-складних слів, елементи статистичного методу.

Структура і обсяг роботи. В роботу входить вступ, чотири розділи, висновки, список використаної літератури.

Закрыть

Английский терминология фонетики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.