План

Вступ

1. Сучасний розвиток мережі Інтернет та вплив його на людський розвиток

2. Розвиток Інтернету в світі та в Україні: аналіз впливу на соціально- економічні показники

3. Проблеми та напрямки використання Інтернет-технологій в Україні

Висновок

Список використаних джерел

Незважаючи на багато негативних факторів iнтернету переважають, все ж таки позитивні фактори, адже інтернет це невичерпне джерело інформації, і фактично кожний має доступ до неї. Саме за час розвитку iнтернету сталося чи не найбільше наукових відкриттів. Інформаційні технології досягли небаченого рівня. Інтернет об’єднав людей у яких спільні інтереси. За допомогою iнтернету можна навчатися не виходячи з дому, робити покупки а також заробляти гроші.

Таким чином інтернет формує свідомість людей і це є незворотній процес тому що інтернет не можна просто вимкнути, у нього немає власника, так як він є сукупністю мереж, які мають різну географічну приналежність. Інтернет став надбанням усього людства. Хоча у iнтернету є багато шкідливих властивостей, він все ж таки, рухає світ в перед, і тому корисний чи шкідливий інтернет повинен визначити кожен сам для себе.

Інтернет-технології створюють умови для більш раннього в порівнянні з попереднім поколінням включення підлітка в соціальну діяльність. Звичайно, це можливо завдяки комп'ютеру - сучасному знаряддю для виконання різних дій. За допомогою мережі інтернет підліток може брати участь в економічній, культурній, політичній, науковій сфері життя суспільства. У цьому випадку у нього формуються властивості людини-діяча, у якої мислення пов'язано з дуже високим рівнем процесів моделювання, визначення мети, планування і контролю при «перекладі» практичної задачі на мову комп'ютерних технологій. Все це 10 сприяє більш ранньому оволодінню соціальними видами діяльності підлітками, активно включеними в комп'ютеризовану діяльність.

Актуальність дослідження ресурсів мережі Інтернет як факторів, що роблять вплив на політичну активність молоді, обумовлена наступними обставинами:

По-перше, за останні роки багато держав, у тому числі і сучасна Україна, як пріоритетне завдання виділяють розробку і реалізацію концепцій і програм по переходу до інформаційного суспільства. Ця діяльність приймає різноманітну форму , але переслідує одну мету: увійти до числа лідерів світової спільноти. При цьому значущим соціально-політичним фактором на тлі технічного прогресу ставить мережу Інтернет .

По-друге, інформаційні технології надають двоякий вплив на сучасний політичний процес. З одного боку, спостерігається позитивна динаміка їх впливу на людину і суспільство, а з іншого, проявляються негативні тенденції, що відображають як складний характер взаємодії людини з новими комп'ютерними системами, так і спроби використовувати їх потенціал для маніпуляції суспільством .

По-третє, поступова активізація ролі молоді в житті суспільства призводить до конкурентної боротьби певних сил за вплив на молоде покоління громадян, як потенційних послідовників програмних дій певної політичної партії, руху. Одним з найпотужніших засобів такої боротьби виступають можливості мережі інтернет .

Надаючи розвиваючий вплив на інтелектуальні здібності людини, комп'ютеризована діяльність може пригнічувати сферу міжособистісної взаємодії, обмежуючи реальні соціальні контакти. Надмірне перебування за комп'ютером впливає на, труднощі у встановленні та підтримці міжособистісних відносин через особливості світосприйняття та пізнавальних процесів, обумовлених взаємодією з віртуальною реальністю комп'ютерних технологій, призводять до спрощення системи відносин «людина - людина» у підлітків, включених в комп'ютеризовану діяльність. В особистісному розвитку у них переважають 11 характеристики людини - діяча і погано розвинені властивості людини - суб'єкта соціальних взаємин.

Вони менш інформовані про всі тонкощі людських взаємин, все, що відбувається схильні оцінювати логічно, раціонально, за допомогою розумових операцій, що не завжди прийнятно для міжособистісних відносин.

Нечітке усвідомлення компонентів емоційно-чуттєвої сфери при сприйнятті іншого свідчить про низький рівень заглибленості в дану сферу людського буття в цілому, виродження її регулятивної функції. В організації міжособистісної взаємодії, що є в підлітковому віці особливою умовою і основою набуття життєвого досвіду, знижується роль емоційно-чуттєвого компоненту.

Описані особливості свідомості досвідчених користувачів комп'ютерних технологій впливають на освоєння і розуміння ними соціально-нормативних відносин в цілому. Так, наприклад, змінюється статеворольовий компонент соціалізації, спілкування з однолітками, професійне самовизначення, вибір способів досягнення цілей індивідуального розвитку та інше. Нами виявлено, що у досвідчених користувачів комп'ютерних технологій сприйняття і розуміння іншої людини і взаємодія з ним підпорядковуються ціннісної орієнтації особистості на активне досягнення в діяльності, а у недосвідчених користувачів ціннісної орієнтації на продовження відносин. У ціннісному випадку образ іншого у досвідчених користувачів комп'ютерних технологій домінують ділові якості, орієнтація на успіх і досягнення, активність, інтелект, виступаючи основним регуляторами міжособистісних відносин, що виражається у формі їх чутливості до оцінки образу іншої, передусім, як суб'єкта-діяча політичної активності молоді.

Аналізуючи вплив мережевих інформаційних ресурсів на формування життєвих установок молоді, припускається розглядати Інтернет в якості специфічного середовища прояву суспільних відносин. У цьому середовищі представлені практично всі соціальні шари і вікові групи населення, тут знайшли втілення в тій, або іншій формі більшість видів діяльності суспільства (політична, фінансово-економічна, комерційна, освітня, культурна і т.д.), на основі спільності інтересів створюються численні "віртуальні" групи територіально відокремлених 12 суб'єктів. У таких групах складається своя внутрішня соціальна ієрархія, з'являються формальні і неформальні лідери. Тут одержують розвиток невідомі раніше форми спілкування і взаємодії людей, йде процес формування особливої субкультури.

У кримінології проблема взаємодії особистості із соціальним середовищем, впливу середовища на протиправне поводження відноситься до числа центральних. Спостереження показують, що мережеве середовище, як і соціальне середовище в цілому, впливає на особистісні характеристики людей, соціально- психологічні характеристики представлених у ній груп, породжує відповідну мотивацію поведінки, обрання конкретних засобів досягнення цілей (у тому числі протиправних). Саме тому мережеве середовище все частіше виступає предметом досліджень, спрямованих на вивчення особливостей спілкування і взаємодії користувачів, форм самовираження особистості, характеристик особливих "віртуальних колективів". Стає очевидним, що процес становлення соціальних відносин у новому інформаційному середовищі, не підкріплений у достатній мірі ні відповідними законодавчими, ні моральними установками, породжує невідомі раніше форми негативного девіантного поводження, особливо серед молоді.

"Закомплексована" людина, що має серйозні проблеми в щоденному спілкуванні з навколишніми людьми, у мережевому спілкуванні одержує можливість цілком розкріпачитися. Однак при цьому вона може легко виявитися втягненою у спілкування маргінальних груп, здатних нав'язати їй негативні соціальні установки. Навіть при неглибокому пошуку в мережі інтернет легко знайти сайти, де позитивно оцінюються такі явища, як сатанізм, педофілія й інші види сексуальних збочень, наркотики і т.п. Молоді люди з слабкою психікою при відвідуванні подібних сайтів можуть активно сприйняти ці пропагандовані погляди і перенести їх у своє повсякденне життя.

Дослідники відзначають, що Інтернет підсилює процес опосередкованого спілкування людей, учасники якого найчастіше мають поверхневі, неглибокі міжособистісні відносини. Виникаючі тут контакти часто носять сурогатний, неповноцінний характер. Це веде до скорочення впливу найближчого оточення на 13 особистість підлітка як засобу соціального контролю, порушенню механізмів детермінації позитивного поводження. Більш того, можливість анонімної участі в мережевому спілкуванні нерідко формує в молодих людей представлення про вседозволеність і некараність будь-яких проявів у мережевому середовищі. На думку психологів, анонімність і відсутність заборон звільняють сховані комплекси (у першу чергу, пов'язані з тягою до насильства і сексуальності), стимулюють людей змінювати тут свій стиль поводження, поводитися більш розковано і навіть переходити деякі моральні межі. Є чимало прикладів, коли підлітки використовують мережеві можливості, щоб досаждати людям, з якими в реальному житті їх пов'язують неприязні відносини. У США одержало значне поширення явище, що називається "кіберпереслідування", коли зловмисник постійно переслідує свою жертву, направляючи їй погрози за допомогою мережевих засобів. Подібні випадки відзначаються й у вітчизняній практиці.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Бесплатная работа

Закрыть

Экономическая деятельность человека в сети Интернет

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.