Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи інформаційного забезпечення управління фірмою

1.1 Суть, значення і особливості інформаційного забезпечення

1.2 Технологія інформаційної діяльності

1.3 Шляхи вдосконалення інформаційної системи

1.4 Формування комплексної інформаційної системи

Розділ 2. Аналіз інформаційного забезпечення управління фірмою

2.1 Загальна характеристика об'єкту дослідження

2.2 Техніко-економічні показники

2.3 Аналіз системи документообігу

Розділ 3. Розробка інформаційної-контролюючої системи

3.1 Проект системи

3.2 Граф-схема системи

3.3 Програма

3.3.1 Проектування бази данних на інфологічному рівні

3.3.2 Проектування бази данних на даталогічному рівні

Розділ 4. Коп’ютерна реалізація

4.1 Розробка програми

4.2Забезпечення обробки даних інформаційною системою

4.3 Відображння результатів обробки даних інформаційної системи на паперових полях

4.4 Засобиавтоматизаціїуправліннясистемою

4.5 Інтерфейс. Інструкція користувача

Висновки

Література

Додатки

Додаток A. Тлумачний словник слів

Додаток B. Програмний код

Вступ

Для ухвалення ефективних управлінських рішень в умовах динамічного розвитку ринкової економіки підприємству потрібна доцільна система інформаційного забезпечення, що об'єктивно відображає економічну ситуацію, що склалася. Вибрана мною тема є найбільш актуальною на сьогодні, оскільки хороше інформаційне забезпечення це не тільки запорука успіху і конкурентоспроможності фірми, але й засіб виживання в умовах жорсткої конкуренції.

У сучасних умовах важливою областю стало інформаційне забезпечення, яке полягає в зборі і переробці інформації, необхідної для ухвалення обгрунтованих управлінських рішень. Передача інформації про положення і діяльність фірми на вищий рівень управління і взаємний обмін інформацією між всіма взаємозв'язаними підрозділами фірми здійснюються на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки і інших технічних засобів зв'язку.

Мета даної дипломної роботи становлення якісного інформаційного забезпечення підрозділів всіх рівнів, оскільки це основа ефективного управління підприємством. Використання для цього автоматизованих систем, безумовно, якнайкращий (якщо не єдино можливий) шлях.

Виходячи з поставленої мети дипломної роботи в досліджуваній організації необхідно вирішити взаємозв'язаний комплекс завдань, що дозволяють побудувати інформаційну систему, побудовану на основі моделі реально існуючих і взаємодіючих бізнес-процесів всіх структурних підрозділів, а не окремих груп користувачів.

Перехід до ринкової економіки вимагає нових підходів до управління: на перший план виходять економічні, ринкові критерії ефективності, підвищуються вимоги до гнучкості. Науково-технічний прогрес і динаміка зовнішнього середовища примушують сучасні підприємства перетворюватися на всі складніші системи, для яких необхідні нові методи для забезпечення керованості. Тому можна стверджувати, що ефективна діяльність сучасного підприємства можлива тільки за наявності єдиної корпоративної (комплексної) системи, об'єднуючої управління фінансами, персоналом, постачанням, збутом і процес управління виробництвом. Такі системи стали розглядатися як засіб досягнення основної мети бізнесу - поліпшення якості товарів, що випускаються, і послуг, збільшення об'єму виробництва, заняття стійких позицій на ринку і перемоги в конкурентній боротьбі. Вимоги, що пред'являються до корпоративної інформаційної системи, не залежать від форми власності і сфери діяльності підприємства, а її програмні модулі повинні відповідати процесам бізнесу, функції автоматизованих робочих місць - посадовим обов'язкам співробітників.

На відміну від більшості ресурсів, які здатні виснажуватися, інформаційний потенціал може використовуватися багато разів як колективами, так і індивідуальними працівниками. При цьому він постійно збільшується і збагачується.


Розділ 1. Теоретичні основи інформаційного забезпечення управління фірмою

1.1 Суть, значення і особливості інформаційного забезпечення

Найважливіший чинник підвищення ефективності виробництва в будь-якій галузі є поліпшення управління. Вдосконалення форм і методів управління відбувається на основі досягнень науково-технічного прогресу, подальшого розвитку інформатики, що займається вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки і передачі інформації за допомогою різних технічних засобів.

Інформаційний процес необхідний як неодмінна умова роботи сучасної техніки, як засіб підвищення якості робочої сили, як передумова успішної організації самого процесу виробництва.

Від вдосконалення інформаційного забезпечення можливі наступні позитивні результати:

1) Можлива економія витрат за рахунок зниження

-фонду заробітної платні

-комунальних послуг

-вартості програмного забезпечення

-витрат на пошту

-витрат на оформлення договорів

-витрат на перерозподіл сировини

2) Усунення можливих витрат в майбутньому

-уникнення майбутнього зростання чисельності персоналу

-зменшення вимог до обробки даних

-зниження вартості обслуговування

3) Можливі нематеріальні вигоди

-поліпшення якості інформації

-підвищення продуктивності

-поліпшення і прискорення обслуговування

-нові виробничі потужності

-упевненіші рішення

-поліпшення контролю

-зменшення прострочених платежів

-повне використання програмного забезпечення

Поняття інформації є достатньо ємким і широко поширено в даний час. Сам термін інформація походить від латинського слова information – роз'яснення, інформування, виклад.

Процес передачі і отримання інформації представлений нижчим на схемі (рис.1). Це проста схема передачі інформації в одному напрвлении.

Рис.1. Процес передачі і отримання інформації

Процес передачі інформації навіть в одному напрямі проходить через множину посередників, а це означає, що під час передачі інформації відбувається її затримка і спотворення. Так, наприклад, при передачі інформації вгору від підлеглих до керівника відбувається її узагальнення, а при передачі вниз, від керівника до підлеглих навпаки – вона конкретизується. Головне в цьому процесі максимальна швидкість передачі інформації при мінімальних допустимих спотвореннях. Від цього в першу чергу залежить правильність ухвалюваних рішень і як наслідок збільшується прибуток організації.

В процесі управління постійно відбувається обмін інформацією. Причому напрям переміщення інформації може бути вертикальним (від керівника до підлеглих або від підлеглих до керівника), так і горизонтальним (між начальниками підрозділів, підлеглими одного рівня). Як джерело інформації може бути рівень цін на ринку, розмір прибутку фірми в минулому кварталі або вказівка керівника (рис.2).

З рисунка видно, що на ефективність ухвалюваних рішень по управлінню впливає безліч показників:

–– Якість, достовірність і оперативність отримання інформації.

–– Знання, досвід, особисті якості керівника.

–– Кваліфікаційний склад підлеглих.

–– Ситуація на ринку.

Рис.2. Система управління об’єктом

де, Iвх – вхідна інформація про те, в якому стані об'єкт управління повинен бути

Iос – інформуюча інформація про поточний стан об'єкту управління

Iу – інформація, що управляє, в результаті порівняння

U – дія виконавського органу на об'єкт управління

V – відхилення стану об'єкту управління під впливом зовнішнього середовища

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 64

Бесплатная работа

Закрыть

Информационное обеспечение работы фирмы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.