План

1. Інформатика. Предмет та завдання інформатики 

2. Інформаційна культура, інформаційна грамотність, ІКТ компетентність 

3. Інформація та повідомлення. Інформаційний процес 

4. Одиниці вимірювання інформації. Види та основні властивості інформації 

5. Системи числення. Переведення чисел 

6. Одиниці подання і вимірювання даних. Одиниці зберігання даних 

7. Класифікація сучасних ПК. Перспективи розвитку комп’ютерної техніки 

8. Комп’ютер як універсальний пристрій опрацювання даних різного типу 

9. Апаратна та програмна складові інформаційної системи 

10. WINDOWS. Основні поняття

1. Інформатика. Предмет та завдання інформатики

Інформатика - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

Завдання інформатики полягають у наступному:дослідження інформаційних процесів будь-якої природи;розробка інформаційної техніки та створення новітньої технології;рішення наукових і інженерних проблем створення, впровадження та забезпечення ефективного використання комп'ютерної техніки і технології у всіх сферах суспільного життя.

Предмет інформатики складають такі поняття:

АТ (апаратне забезпечення) засобів обчислювальної техніки;

ПО (програмне забезпечення) засобів обчислювальної техніки;

засоби взаємодії АТ і ПО;

засоби взаємодії людини з АТ і ПО.


2. Інформаційна культура, інформаційна грамотність, ІКТ компетентність

Інформаційна культура — складова частина загальної культури, яка орієнтована на інформаційне забезпечення людської діяльності і відображає досягнуті рівні організації та ефективності інформаційних процесів, що забезпечують цілісне бачення світу, його моделювання, передбачення результатів рішень, які приймаються людиною.

Інформаційна грамотність - це система заходів, спрямованих на більш ефективний відбір, сприйняття та систематизацію інформації, що надходить з метою зниження інформаційного стресу і вивільнення додаткового вільного часу.

ІКТ-компетентність-здатність учнів використовувати інформаційні та комунікаційні технології для доступу до інформації,для її пошуку,організації,обробки,оцінки,а також для продуктивності і передачі.


3. Інформація та повідомлення. Інформаційний процес

Відправник інформаційного повідомлення є джерелом інформації і передає дані по інформаційному каналу, в якому можуть бути присутні шумові ефекти, адресату. Прийом повідомлення є основною ланкою інформаційного процесу і представляє собою відношення: предмет (ім'я, носій інформації) - приймач інформації - відображення предмету інформації - контекст - інтерпретація повідомлення. Якщо погодитись з даною схемою інформаційного процесу, то інформацію можна розглядати як величину або міру, що характеризує різні форми відображення, структурного різнобіччя взаємодіючого.

Інформація - об'єкт вивчення та дослідження цілого розділу кібернетики, що називається теорія інформації і займається математичним описом та оцінкою методів передачі, збереження, пошуку і класифікації інформації, а також вивчає і досліджує загальні сторони інформаційних процесів різної природи - технічної (сигнали в електронних схемах), біологічної (біотоки в організмах), економічної, соціальної тощо. Інформація подається, зберігається і передається у вигляді повідомлень. Інформація дістається з повідомлення через усвідомлення його сутності. Повідомлення є поданням інформації на певній мові і являє собою послідовність символів чи інших умовних знаків. Цю послідовність можна обробляти за формальними правилами, без врахування смислу повідомлення. Саме це і дозволяє кодувати повідомлення різними способами,опрацьовувати їх за допомогою технічних пристроїв.


4. Одиниці вимірювання інформації. Види та основні властивості інформації

Одиницею виміру інформації є біт – він позначає "місце", на яке можна "записати” 0 або 1. Значення байту залежить від того, які позиції та у якій послідовності у ньому займають нулі та одиниці. Загалом, кількість комбінацій бітів у байті дорівнює 28=256, тобто біт може набувати 256 різних значень. Для кодування окремих символів достатньо коду довжиною 1 байт. Для кодування цілого числа, як правило, використовуються два або чотири байти, а для дійсного – вісім, інколи шість.

1 біт = 0 або 1

1 байт = 8 біт

1 Кб = 1024 байт = 210 байт

1 Мб = 1024 Кб

1 Гб = 1024 Мб

1 Тб = 1024 Гб

За способом відображення, прийнятним для людини, інформація поділяється на такі основні види:

за способом сприйняття — залежно від типу рецепторів, що сприймають її:

візуальна — її сприймають органами зору (очима);

аудіальна — її сприймають органами слуху (вухами);

тактильна — її сприймають тактильними рецепторами (на поверхні тіла);

нюхова — її сприймають нюховими рецепторами (у носовій порожнині);

смакова — її сприймають смаковими рецепторами (у ротовій порожниі);

за формою подання:

текстова — у вигляді послідовності символів, що позначают елементи мови;

числова — у вигляді цифр і знаків, що позначають математичні дії;

графічна — у вигляді зображень подій чи предметів, графіків, карт;

звукова — усна або у вигляді аудіозапису;

відео — у вигляді послідовності зображень (відеозапису);

комбінована — поєднує кілька з перерахованих вище способів подання;

за призначенням:

масова — оперує набором понять, зрозумілим більшій частині суспільства;

спеціальна — містить специфічний набір понять, які можуть бути не зрозумілі основній масі суспільства, але необхідні і зрозумілі в рамках вузької соціальної групи, де використовують дану інформацію (науковці, юристи, медики, психологи);

особиста — набір відомостей про яку-небудь особу, що визначає її соціальний стан.

До основних рис інформації належить віднести такі характерні риси:

- інформація - це нематеріальна субстанція, але вона передається за допомогою матеріальних носіїв;

- інформація залежить не тільки від знаків та символів, а й від їх взаємного розташування;

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Информатика и компьютерная техника 4

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.