Исследование взаимодействия между гнучколанцюгових полимерами и высокодисперсными наполнителями

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. Структура, фазові і релаксаційні стани полімерних систем
1.1. Макромолекулярні характеристики і типологія полімерів
1.2. Структура полімерів в конденсованому стані
1.3. Релаксаційний спектр макромолекул
1.4. Гнучколанцюгові полімери, їх характеристики
1.5. Релаксаційні стани та релаксаційні переходи в гнучколанцюгових полімерах
Розділ 2. Високодисперсні наповнювачі як модифікатори полімерів
2.1. Загальні уявлення та класифікація високодисперсних наповнювачів
2.2. Розмір і форма частинок високодисперсних наповнювачів
2.3. Диспергування
2.4. Питома поверхня
2.5. Поверхнева енергія
2.6. Фізичні і хімічні властивості високодисперсних наповнювачів
Розділ 3. Взаємодія гнучколанцюгвих полімерів з високодисперсними наповнювачами
3.1. Адгезія полімерів на поверхні наповнювача
3.2. Фізична адсорбція на наповнювачах
3.3. Cіткові теорії взаємодії на межі поділу фаз полімер-наповнювач
3.4. Хімічна природа зчеплення полімер-наповнювач та активні центри на поверхні частинок наповнювача
3.5. Граничний шар на межі поділу фаз полімер-наповнювач
3.6. Напруга на поверхні поділу полімер-наповнювач
Розділ 4. Вплив взаємодії високодисперсних наповнювачів на динамічні властивості композиту
4.1. Вимірювання в’язкопружних властивостей на ультразвукових частотах
4.2. Експериментальна частина
4.2.1. Концентраційна і температурна залежність в’язкопружних властивостей ПВХ-композицій
4.2.2. Вплив міжфазного шару на температурні залежності в’язкопружних характеристик КПМ
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА

1.2. Структура полімерів в конденсованому стані

Структура полімерів – взаємне розміщення в просторі. Внутрішня будова і характер взаємодії (зв’язку) між структурними елементами, що утворюють макроскопічне тіло.

Структурний елемент – характеристична частина, яка утворює в досить великій сукупності собі подібних відповідну підсистему, яка характеризує рівень структурної організації [1].

В залежності від характеру взаємного розміщення молекул розрізняють два види конденсованого стану: кристалічний і аморфний.

Властивості макромолекул (закодована в них „структурна” інформація) передається через всі наступні рівні надмолекулярної організації (НМО) полімерів. Безпосередньо структурно-кінетичний параметр – рухливість структурних елементів. Деталізація уявлення про підсистему та структурні елементи, які утворюють ієрархію структури потребує, щоб на кожному рівні структурної організації структурні елементи характеризувалися двома часами життя: часом „осідлого” життя τ1,і і часом життя τ2,і конкретного елемента, який являє собою „збірну конструкцію”, яка може розпастися або змінитися під дією температури та інших зовнішніх факторів.

На основі теоретичних уявлень і експериментальних даних в 1957 році Капін, Китайгородський, Слонімський запропонували єдину концепцію надмолекулярної будови аморфних і кристалічних полімерів [13].

Згідно їх поглядів полімери являють собою систему, яка складається з кристалічних і аморфних областей, які утворюють єдину складну базу. В кристалічному, а також в аморфному стані майже завжди утворюються чітко виражені впорядковані надмолекулярні структури. Полімерні тіла являються чітко вираженими гетерогенними системами. В них є межі поділу між структурними утвореннями, які можуть бути зародком тріщин. При деформуванні полімера виникають процеси, пов’язані з взаємним переміщенням величезних структурних елементів, перетворенням в інші типи надмолекулярних утворень і їх руйнуванням. В одному і тому ж об’ємі полімера одночасно можуть сформуватися структури багатьох типів. Первинним елементами для утворення надмолекулярних структур являються глобули та пачки.

Автономність макромолекул як структурних елементів, їх здатність змінювати форму і в різних конформаціях агрегувати в структурні елементи вищих порядків, визначає велику різноманітність геометричних форм і внутрішньої структури цих елементів. Ступінь автономності структурних елементів макромолекули залежить від їх рухливості.

Надмолекулярна структура полімерів, через яку передаються на макроскопічному рівні всі фізичні і хімічні властивості, закодована в конфігурації макромолекул. Деталізація уявлень про рівні структурної організації і структурних елементів зводиться до класифікації по трьом ознакам: геометричному (структурному, конфігураційному), термодинамічному і кінетичному.

Основа класифікації по геометричній ознаці – наявність чи відсутність дальнього порядку. Всі полімерні структури поділяють на організовані і неорганізовані. Максимальній організації відповідає кристалічний порядок, а мінімальній – аморфний безлад. Однак в аморфних полімерах на відміну від простих рідин поблизу температури випаровування, зберігається внутріланцюговий порядок що породжує тенденцію до появи ближнього порядку, який більше виражений, ніж в простих рідинах [7].

Організованим структурам (відповідає) притаманна геометрична і кінетична властивість як дискретність. Дискретним структурам протистоять флуктуаційні. Опис полімерів на всіх рівнях структурної організаціїне є повним, якщо не враховуються рухливість і час життя структурних елементів. Введення рухливості потребує при дослідженні НМО не тільки опису „нерухомого” просторового розподілу сил взаємозв’язку структурних елементів, але й усереднення в часі.

Отже, дискретні структури на відміну від флуктуаційних, зберігають свої розміри, форму протягом всього часу спостереження. Ще однією характеристикою структурних елементів є стабільність. Структурні елементи НМО поділяють на кінетично- і термодинамічно-стабільні. Отже, дискретні організовані структури є термодинамічно-стабільні, а флуктуаційні завжди термодинамічно-нестабільні і характеризуються кінцевим часом життя. Власний час життя τ2,і – пряма міра кінетичної стабільності флуктуаційних структур. Організовані термодинамічно-стабільні структури автоматично являються і кінетично-стабільними (τ2,і → ∞).


1.3. Релаксаційний спектр макромолекул

Всі структурні елементи, стереохімічні характеристики яких визначаються як рівні конфігураційного порядку, і відповідні їм рівні конфірмаційного порядку, можуть в певних умовах проявляти себе в якості автономних структурних елементів. Автономні структурні елементи макромолекул можна зобразити таким чином: мікробрауновий рух, в якому приймають участь всі атоми чи атомні групи (радикали R) макромолекули, уявляєм як складний коливний рух, який можна проаналізувати за допомогою розкладу в ряд Фур’є. Окремі гармоніки пов’язуємо з реальними структурними елементами – релаксаторами, які перед коливною характеристикою (частотою, періодом), володіють власним часом життя τ2,і [14].

Нехай релаксатори позбавлені зміни структури, тобто τ2,і → ∞. В цьому випадку можна зобразити кінетичні властивості макромолекули за допомогою релаксаційного спектра (рис. 1.1), який являє собою релаксатори по часу τі.

Рис. 1.1. Релаксаційний спектр макромолекули

Введемо стрілку дії, яка може бути імпульсом Ft (F – зовнішня сила, t – час чи період її дії), який обумовлює реакцію макромолекули на різні по швидкості зовнішні дії різних ділянок її релаксаційного спектра.

Тепловий рух ланцюга складається з елементарних рухів послідовності релаксаторів. Елементарні рухи крупного релаксатора – сегмента – складається з елементарних поворотів менших релаксаторів – ланок. Але макромолекула змінює конформацію і під дією зовнішньої сили. Конкретне положення стрілок (t = τA) означає, що при заданій температурі Т реалізуються всі допустимі рухи з часом релаксації τ1,і ≤ τА. Тобто ділянка макромолекули, якій відповідає час перестройки τА, проявляє гнучкість чи податливість при збереженні макромолекулярного в цілому значно більшої жорсткості.

Зі стрілкою дії пов’язане уявлення про кінетичну гнучкість макромолекул. Умовою реалізації рухливості або гнучкості є t ≥ τ1,і. Система релаксаторів справа від стрілки дії не встигає перестроїтись і проявляє пружний відгук на дію: вона або рухається як ціле або ламається. Навпаки, зліва система релаксаторів проявляє непружний відгук, тобто зовнішня енергія витрачається на структурну перестройку.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 88

Бесплатная работа

Закрыть

Исследование взаимодействия между гнучколанцюгових полимерами и высокодисперсными наполнителями

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.