Исследование взаимодействия между гнучколанцюгових полимерами и высокодисперсными наполнителями

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. Структура, фазові і релаксаційні стани полімерних систем
1.1. Макромолекулярні характеристики і типологія полімерів
1.2. Структура полімерів в конденсованому стані
1.3. Релаксаційний спектр макромолекул
1.4. Гнучколанцюгові полімери, їх характеристики
1.5. Релаксаційні стани та релаксаційні переходи в гнучколанцюгових полімерах
Розділ 2. Високодисперсні наповнювачі як модифікатори полімерів
2.1. Загальні уявлення та класифікація високодисперсних наповнювачів
2.2. Розмір і форма частинок високодисперсних наповнювачів
2.3. Диспергування
2.4. Питома поверхня
2.5. Поверхнева енергія
2.6. Фізичні і хімічні властивості високодисперсних наповнювачів
Розділ 3. Взаємодія гнучколанцюгвих полімерів з високодисперсними наповнювачами
3.1. Адгезія полімерів на поверхні наповнювача
3.2. Фізична адсорбція на наповнювачах
3.3. Cіткові теорії взаємодії на межі поділу фаз полімер-наповнювач
3.4. Хімічна природа зчеплення полімер-наповнювач та активні центри на поверхні частинок наповнювача
3.5. Граничний шар на межі поділу фаз полімер-наповнювач
3.6. Напруга на поверхні поділу полімер-наповнювач
Розділ 4. Вплив взаємодії високодисперсних наповнювачів на динамічні властивості композиту
4.1. Вимірювання в’язкопружних властивостей на ультразвукових частотах
4.2. Експериментальна частина
4.2.1. Концентраційна і температурна залежність в’язкопружних властивостей ПВХ-композицій
4.2.2. Вплив міжфазного шару на температурні залежності в’язкопружних характеристик КПМ
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА

4.2.2. Вплив міжфазного шару на температурні залежності в’язкопружних характеристик КПМ

Модуль пружності Ек – одна з важливих характеристик механінчих властивостей КПМ. Тому визначення залежності Ек від концентрації наповнювача φн і величини модуля пружності зв’язуючого Ез є важливим для визначення механічних властивостей КПМ. Експериментально встановлено, що відносний діаметр частинок наповнювача, а отже, і товщина міжфазного шару (МФШ) є немонотонною функцією температури. Такий характер залежності можна пояснити більш високою температурою склування МФШ. Коли частина зв’язуючого вже перейшла в високоеластичний стан, що характеризується невеликою величиною модуля зсуву, а МФШ залишився в склоподібному стані, час механічної релаксації в МФШ великий і шар ніби служить як би додатковим наповнювачем, тобто за час досліджень він не встигає деформуватися. Коли ж цей шар переходить у високо еластичний стан, то час релаксації малий і модуль МФШ не сильно відрізняється від модуля зсуву іншої частини зв’язуючого, тому роль наповнювача він вже виконувати не може. В склоподібному стані всього зв’язуючого модулі мало відрізняються один від одного, тому МФШ не може бути наповнювачем по відношенню до зв’язуючого [6].

Такий підхід дає інформацію не тільки про товщину МФШ, але й про температуру перехідного стану матеріалу МФШ. Крім того в кривих Ек’ (Т), tg Sк (Т), Ек’ (W), tg Sк (W) міститься інформація про в’язкопружні властивості МФШ і впливу на них температури і частоти досліджень.

В описаному методі застосовувався наповнювач, для якого Ек >> Ез, при цьому Ен не залежить від Т в досліджуваному діапазоні Т. Це полегшує якісне вивчення температурної залежності Е’МФШ і tg SМФШ, але затруднює отримати кількісну інформацію про ЕМФШ. Тому необхідно точно знати залежність Ек’ (φн) при відсутності МФШ. Однак отримання таких даних затруднено. Для усунення цих труднощів в роботі [ 16 ] використали наповнювач тієї ж хімічної природи, що і зв’язуюче. Ідея методу полягає в тому, щоб наповнювач і зв’язуюче мали однакові механічні характеристики і однакову залежність останніх від температури. Отже, властивості МФШ помітно відрізняються від властивостей основних фаз. При достатній високій концентрації і питомій поверхні наповнювача, а також при відповідній товщині МФШ починає відігравати роль третьої фази зі своєю температурною залежністю в’язкопружних характеристик. Для вияснення закономірностей впливу МФШ на властивості КПМ проаналізуємо в’язкопружну поведінку моделі КПМ при варіації температурних залежностей в’язкопружних властивостей МФШ і концентрації наповнювача φн. Дослідження проводили в інтервалі температур переходу зв’язуючого із склоподібного стану в високо еластичний, оскільки тут навіть при відносно невеликій зміні температури склування Тс можуть помітно змінюватись величини tg SМФШ і модуля пружності МФШ [6].

Розрахунки проводились на простих модулях: роль наповнювача виконує куб з ребром а. Цей куб покритий шаром полімеру товщиною d, що моделює МФШ (d не залежить від φн), поверх шару d наноситься шар полімеру товщиною с. Розрахунки проводились в два етапи: на першому розраховували характеристики системи наповнювач-МФШ по формулам двокомпонентних моделей Такаянги [17], потім цю систему розглядали як єдине ціле і разом із шаром с знову визначали як двокомпонентну.

φн можна виразити:

 (4.2)

Параметри моделі зв’язані з концентрацією наповнювача і товщиною МФШ:

Величина с визначається із формули (4.2).

На рис. 4.4 наведені температурні залежності модуля зсуву моделей наповненого полімеру для різних Тм МФШ при варіюванні φн і для порівняння – аналогічні залежності при відсутності МФШ.

Видно, що при відсутності МФШ криві lg Ek’ = f(T) композитів мають практично такий же вид, як і у зв’язуючого і по мірі збільшення φн лише зміщуються еквівалентно вверх. В присутності МФШ еквідистантність в розміщенні кривих порушується: якщо МФШ володіє більш низькою Тс, ніж інша частина зв’язуючого, в області температур переходу спостерігається характерне зближення кривих; якщо МФШ має більш високу Тс, ніж частина зв’язуючого, еквідистантність порушується в області температур високоеластичного стану (рис. 4.4).

В більш загальному вигляді вплив МФШ на Екн) при різних температурах показано на мал. 4.5, з якого видно, що при наявності МФШ характер кривої lg Ekfн) залежить від температури дослідження і властивостей МФШ. Так при температурах дослідження нижче Тс МФШ і Тс зв’язуючого залежність lg Ek’=fн) близька до лінійної, оскільки в склоподібному стані властивості МФШ мало відрізняються від властивостей зв’язуючого. В той час при температурах перехідного станузалежності lg Ek’=fн) нелінійні. Характер відхилення відлінійностізалежить від різниці

Рис. 4.4. Розрахункові температурні залежності модуля пружності наповненого полімера у відсутності МФС (а), м’яких (б) і жорстких (в) МФС при jн, рівних:

1 – 0,6; 2 – 0,4; 3 – 0,2; 4 – 0

температур склування МФШ і зв’язуючого. Якщо

, збільшення φн призведе до більш швидкого ростуlg E, ніж по лінійному закону; в протилежному випадку – до більш повільного. Крім того, при достатньо високій концентрації МФШ, який володіє низьким модулем пружності, може спостерігатись негативне нахилення кривих lg Ek’=fн), тобто збільшення φн приводить до зменшення Ек на якійсь ділянці концентрацій наповнювача. Однак при подальшому підвищенні φн починає зростати Ек не дивлячись на те, що інтегральні механічні характеристики системи МФШ-зв’язуюче при цьому можуть навіть дещо зменшуватись. Отже, при наявності МФШ може виникати немонотонна залежність Ek’(φн) з екстремумами, положення яких на осі концентрацій залежать від в’язкопружних властивостей і товщини МФШ.

Температурні залежності tgSkдля КПМ при наявності МФШ також суттєво змінюються, особливо в тому випадку, коли Тс МФШ помітно нижча ніж Тс зв’язуючого. По мірі збільшення концентрації наповнювача зменшується висота максимума на кривих tgSk (Т) і зміщається максимум по шкалі температур. Крім того, при значних відмінностях у властивостях МФШ і зв’язуючого може з’являтись другий максимум, висота і положення якого суттєво залежать від властивостей МФШ. Дані результати були проведені при варіюванні властивостей МФШ в широких межах. Аналіз результатів в графічному вигляді представлений на рис. 4.6. З графіка видно, що при відсутності МФШ Тм КПМ з дисперсним наповнювачем не повинна залежати від концентрації наповнювача в широкому діапазоні зміни φн. При наявності МФШ можливі різні варіанти.

Коли МФШ володіє більш високою температурою Тс, ніж зв’язуюче і різниця температур склування не перевищує 10К, то зростання φн приводить до зміщення Тм КПМ в сторону високих температур. При різниці температур склування більше 15К збільшення φн не приводить до помітного зміщення Тм, але при достатньо великих значеннях φн з’являється другий максимум tgSk при температурах, відповідних температурі Тм МФШ. При інших рівних умовах величина φн, при якій з’являється другий максимум, залежить від різниці температур склування, чим більша різниця, тим менше φн.

У випадку МФШ, у яких Тс нижча, ніж у зв’язуючого, підвищення φн приводить до зменшення Тм КПМ. Однак, це спостерігається, якщо різниця температур склування не більше 15К. Якщо остання вище 15К, відмічається парадоксальне явище: при невеликих значеннях φн – підвищення φн, а отже, і збільшення концентрації МФШ викликає зростання Тм наповненого полімера. При досягненні достатньо великих значень φн з’являється другий максимум при температурах, близьких до Тм МФШ. В обох випадках при подальшому збільшенні φн зв’язуюче переходить в стан МФШ, в результаті чого зникає максимум при температурі Тм вихідного зв’язуючого і залишається тільки максимум, обумовлений властивостями МФШ. Діапазон концентрацій наповнювача, при якому спостерігається одночасне існування двох максимумів, залежить від товщини МФШ і різниці температур склування.


Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 88

Бесплатная работа

Закрыть

Исследование взаимодействия между гнучколанцюгових полимерами и высокодисперсными наполнителями

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.