Исследование взаимодействия между гнучколанцюгових полимерами и высокодисперсными наполнителями

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. Структура, фазові і релаксаційні стани полімерних систем
1.1. Макромолекулярні характеристики і типологія полімерів
1.2. Структура полімерів в конденсованому стані
1.3. Релаксаційний спектр макромолекул
1.4. Гнучколанцюгові полімери, їх характеристики
1.5. Релаксаційні стани та релаксаційні переходи в гнучколанцюгових полімерах
Розділ 2. Високодисперсні наповнювачі як модифікатори полімерів
2.1. Загальні уявлення та класифікація високодисперсних наповнювачів
2.2. Розмір і форма частинок високодисперсних наповнювачів
2.3. Диспергування
2.4. Питома поверхня
2.5. Поверхнева енергія
2.6. Фізичні і хімічні властивості високодисперсних наповнювачів
Розділ 3. Взаємодія гнучколанцюгвих полімерів з високодисперсними наповнювачами
3.1. Адгезія полімерів на поверхні наповнювача
3.2. Фізична адсорбція на наповнювачах
3.3. Cіткові теорії взаємодії на межі поділу фаз полімер-наповнювач
3.4. Хімічна природа зчеплення полімер-наповнювач та активні центри на поверхні частинок наповнювача
3.5. Граничний шар на межі поділу фаз полімер-наповнювач
3.6. Напруга на поверхні поділу полімер-наповнювач
Розділ 4. Вплив взаємодії високодисперсних наповнювачів на динамічні властивості композиту
4.1. Вимірювання в’язкопружних властивостей на ультразвукових частотах
4.2. Експериментальна частина
4.2.1. Концентраційна і температурна залежність в’язкопружних властивостей ПВХ-композицій
4.2.2. Вплив міжфазного шару на температурні залежності в’язкопружних характеристик КПМ
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА

4.2. Експериментальна частина

Мета роботи: Визначити і дослідити в’язкопружні властивості полімерних матеріалів в широкому інтервалі температур і вмісту інгредієнтів.

Основні етапи роботи

1. Підготувати зразки для дослідження, досягнути строгої плоско паралельності їх поверхонь.

2. Визначити температурну залежність швидкості ультразвуку в рідині, яка використовується в робочій кюветі.

3. Визначити за допомогою маркерних міток час проходження ультразвукового сигналу через зразок при поздовжній деформації і деформації зсуву, а також амплітуду сигналу приймача із зразком і без зразка і значення кута повороту зразка при деформації зсуву.

4. На основі отриманих залежностей зробити висновки про в’язкопружні властивості і структуру досліджуваного полімера.


4.2.1. Концентраційна і температурна залежність в’язкопружних властивостей ПВХ-композицій

В якості прикладу розглянемо дослідження в’язкопружних властивостей ПВХ-композицій з добавками високодисперсних порошків – заліза, міді, вольфраму (табл. 1, табл. 2).

Зразки для експериментальних досліджень готували методом механічного змішування ПВХ, попередньо знежиреного і очищеного в розчині тетрахлорме - тану ( ССЦ ) з металевими високодисперсними наповнювачами.

Наступне формування проводили в т-р режимі у вигляді пластини товщиною 5мм і діаметром 25мм. Зразки нагрівали до температури 403 К і під тиском 10 МПа охолоджували до 293 К, при цьому швидкість охолодження становила 4 К/хв.

Враховуючи, що структура ПКМ в значній мірі визначається термічною редісторією їхотримання нагрівання,витримкавчасіпристалій температурі і охолодження зразків проводили по заданій програмі. Температурний режим підтримувався за рахунок програматора температури, який дозволив лінійно нагрівати пресформу з наперед заданими швидкостями до Т = 403 К, а також охолоджувати до кімнатної температури [1].

Виготовлені зразки мають горизонтальну поверхню монолітну з утвореннями однорідних блоків.

Якість зразків контролювалась за допомогою металографічного мікроскопа " МИМ - 8М" та ультразвукового дефектоскопа.

Як видно з рис. 4.2 в’язкопружні властивості ПВХ–композицій залежать від типу і кількості високодисперсного наповнювача. Найбільш суттєві зміни цих величин спостерігаються в області малих масових вмістів наповнювачів. З ростом температури швидкість поздовжніх ультразвукових хвиль і хвиль зсуву для всіх систем зменшується особливо інтенсивно в області високоеластичного стану. В склоподібному стані спостерігається незначне зростання μ, (коефіцієнта Ламе) з температурою. Однак в високо еластичному стані μ, інтенсивно зростає при збільшенні температури.

Подібним чином змінюються залежності дійсної частини модуля Е/ поздовжньої деформації і модуля деформації зсуву σ/. На рис. 4.3показані концентраційні температури і розрахункові значення Е/ і σ/ ПВХ-систем, які містять порошки міді, заліза, вольфраму. Криві 1, 2 – температурні залежності Е/ систем, які містять 10% міді і заліза, а 3, 4 - σ/ цих композицій. Криві 5, 6 – концентраційні залежності Е/ і σ/ гетерогенних систем, що містять вольфрам при 40 С. Результати теоретичних розрахунків концентраційної залежності, наприклад σ/ , виконані адитивно по модулю компонентівПВХ-композицій, що містять мідь, залізо, представлені кривими 7, 8. Дані відмінності між експериментальними і розрахунковими значеннями модуля σ/можна пояснити структурними змінами полімерної матриці. В області найбільш інтенсивної зміни пружних модулів при об’ємному вмісті наповнювачівпорядку 0,2% густина ПВХ-систем, які містять вольфрам рівна 1,552 г/см3, мідь – 1,513 г/см3, залізо – 1,492 г/см3.В області рівних об’ємних вмістівнаповнювачів для ПВХ-композицій, які містять вольфрам νе , νt(де νt- швидкість хвилі зсуву, а νе- швидкість поздовжньої хвилі), Е/ , σ/ вище, а μ1 нижче, ніж у випадку систем з міддю чи залізом, що пов’язано із зміною рухливості структурних елементів ПВХ.

Таблиця 1

Основні фізичні характеристики та експлуатаційні показники ПВХ (полівінілхлориду).

ПОКАЗНИКИ ЗНАЧЕННЯ
1. Густина, кг/ м( при 293 К ) 1350 -1430
2. Температура склування, К 355
3. Температура текучості, К 453
4. Модуль пружності при розтязі, Г Па 2,5 - 4
5. Міцність, M Па При розтязі При стисненні

При згині


40 - 60 78 - 80

80 - 120

6. Твердість за Брінелем, M Па 130 -160
7. Питома ударна в'язкість, К Дж / м2 2 -10
8. Теплопровідність, Вт / (м . К) 0,125 - 0,175
9. Коефіцієнт об'ємного теплового розширення 104К-1 ( при 293 - 323 К) 1,9 - 3,0
10. Коефіцієнт лінійного теплового розширення, 10-5 К-1 6 -10
11. Теплостійкість за Мартенсом, К 323 - 353
12. Питомий електричний опір ( при 293 К ) Об'ємний, Т Ом.м Поверхневий, Т Ом
10 - 1000 10 -100
13. Діелектрична проникність ( при 293 К і 10 М Гц ) 3,1
14. Тангенс кута діелектричних втрат ( при 10 М Гц 0,015 - 0,012
15. Показник заломлення ( при 293 К ) 1,544

Таблиця 2

Фізичні показники наповнювачів


Показники

Значення
Залізо (Fe) Мідь (Си) Вольфрам (W)

Атомна маса, а.о.м.

55,847

63,54

183,85

Атомний об'єм

7,09

7,11

9,54

Густина, г / м3

7860

8920

19230

Температура плавлення, К

1808

1085

3653

Мікротвердість (при 293 К), М Па

589-687

841

3420

Твердість за Брінелем, М Па

785- 1180

343 - 402

2000 - 2500

Теплоємність, КДж / ( кг К)

452

385

142

Температурний коефіцієнт лінійного розширення10-6 К-1


12


16,6

4,3

Розмір частинки, мкм

9-15

10- 13

5-9

Тип кристалічної ґратки

ОЦК

ОЦК

ОЦК

Найближча міжатомна відстань, 10-1 нм

2,481

2,556

2,739

Теплопровідність (при 300 К), Вт / м К

80,3

384

153

Таким чином, при відносно малій густині наповнювача, наприклад, високодисперсного заліза, в порівнянні з порошком вольфраму, швидкість поздовжньої деформації і деформації зсуву неперервно зростає в області розглянених вмісників інгредієнтів з підвищенням концентрації φ внаслідок зростання ефективного модуля пружності. Якщо ж густина наповнювача значна, то швидкість падає із-за переважаючого впливу росту ефективної густини композиції.

Оскільки пружні властивості полімерної матриці і високодисперсного наповнювача суттєво відрізняються один від одного, необхідно в ряді випадків враховувати втрати енергії на розсіювання. Тоді власні поглинання енергії гетерогенною системою (дисипативні втрати в самому середовищі поблизу границь) визначається як різниця між ефективним коефіцієнтом поглинання поздовжньої хвилі або хвилі звуку і поглинанням в результаті втрати енергії на розсіювання від границь частинок наповнювача. Так для систем ПВХ з порошком заліза і вольфрама коефіцієнт у випадку вольфрама виявляється більшим внаслідок переважаючого впливу розсіювання.

Теоретичний розрахунок втрати на розсіювання для гетерогенної системи виконаємо в релеєвському наближенні, вважаючи kr і qr >> 1 (де k, q – хвилеві числа поздовжньої хвилі і хвилі зсуву; r – радіус низькомолекулярної добавки) при невеликій концентрації частинок наповнювача. В такому наближенні вираз для січної розсіювання одиничноїпружної сфери в ізотропному середовищі має вигляд [ 14 ]:

Якщо вважати частинки високодисперсного металічного наповнювача окремими незалежними розсіювачами, то звукова енергія, яка розсіюється в елементарному об’ємі, буде

, де N – число розсіюючи центрів в одиниці об’єму середовища. Враховуючи, що

, де  – амплітудний коефіцієнт затухання, який розповсюджується ультразвуковою хвилею, отримаємо:

Використавши вираз для γ і зробивши наступні перетворення, розрахуємо коефіцієнт затухання для падаючої поздовжньої хвилі

(4.1)

Проведені теоретичні розрахунки qe для системи ПВХ з високодисперсними наповнювачами в полімерній матриці складають відповідно значення 1970°, 620°, 480° для вольфрама, міді, заліза.

Розрахунок, виконаний по формулі (4.1) показав, що для узгодження теоретичних і експериментальних значень коефіцієнта затухання для падаючої хвилі необхідно, щоб еквівалентний діаметр розсіювачів

 у випадку високодисперсного наповнювача фракції 5…9 мк складав 14 мкм.

В’язкопружні властивості систем вказують на необхідність врахування зміни структури полімерної матриці під дією інгредієнтів, розміру частинок наповнювача, а також розподіл флуктуацій густини в композиції. Таким чином, слід врахувати вплив морфології на властивості полімера, однак питання впливу морфології на властивості гетерогенної полімерної системи ще не повністю висвітлені в літературі.

Характерно, що найбільш суттєві зміни в’язкодисперсних характеристик полімерних композицій спостерігаються при введенні перших долей компонентів, що пов’язано з пластифікацією і розрихленням структури полімерної матриці добавками наповнювачів. При цьому зміна в значенні модулей пружності вказує на неоднакову ступінь зміни гнучкості, а також рухливості макромолекул і надмолекулярних утворень під дією високодисперсних наповнювачів.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 88

Бесплатная работа

Закрыть

Исследование взаимодействия между гнучколанцюгових полимерами и высокодисперсными наполнителями

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.