У процесі здійснення платежу виконуються такі операції:

1.Укладання угоди про поставку товарів з розрахунком у ви­гляді акредитива.

2.Завдання банку на розробку акредитива із зазначенням су­ми платежу, термінів і умов його розкриття.

3.Повідомлення банку платника про розробку акредитива.

4.Повідомлення банку постачальника про відкриття акреди­тива і про його умови.

5.Ознайомлення постачальника з умовами акредитива.

6.Відвантаження товару, надання послуг, виконання робіт.

7.Передача банку всього комплексу підписаних покупцем документів, передбачених акредитивною угодою.

8.Повідомлення банку-емітента про використання акредитива.

9.Виписка з розрахункового рахунка про зарахування коштів на рахунок постачальника.

10.Виписка покупцю про використання акредитива.

Акредитиви можуть мати різну форму. Найбільш поширені

такі їх види: відзивний і безвідзивний, а також покритий та непо­критий.

Відзивний акредитив — це такий акредитив, за яким платник до моменту розрахунку з постачальником може відкликати з ба­нку гроші, призначені для оплати згідно з даною акредитивною угодою. Такий акредитив захищає інтереси платника на шкоду інтересам постачальника і тому останні погоджуються на такий акредитив не дуже охоче.

Акредитив безвідзивний — це акредитив, за яким гроші, при­значені для розрахунку, платник не може забрати (відкликати) з банку без взаємної згоди покупця і постачальника. При цьому на акредитиві має бути вказівка на те, що він є безвідзивним акре­дитивом. Якщо такого запису немає, то він вважається відзивним акредитивом.

Покритий акредитив ще називають депонованим. Він має мі­сце тоді, коли банк-емітент бронює кошти, необхідні для оплати за акредитивом у повній сумі і на окремому рахунку в комерцій­ному банку.

На відміну від покритого, непокритий акредитив відрізняється тим, що за ним необхідні кошти не бронюються, а оплата за ак­редитивом гарантується банком і здійснюється за рахунок креди­ту за умови виконання постачальником своїх зобов’язань.

Крім розглянутих видів акредитивів, значно рідше зустріча­ються такі види акредитивів, як револьверний, трансферабельний, акредитив без акцепту і деякі інші. Порівняно з раніше роз­глянутими вони менш поширені і відображають у своїй формі різні особливості організації розрахунків за доставку товарів, на­дання послуг або виконання робіт. Так, наприклад, револьверний акредитив є такою угодою, яка укладається на певний термін, і після його закінчення може бути автоматично продовжена. По­треба в такій організації розрахунків часто виникає тоді, коли за­мовник резервує для себе можливість укласти угоду з новим по­стачальником на більш прийнятних для себе умовах. Якщо ж такої можливості не виникає, то замовник просто повторює вже складену акредитивну угоду, не витрачаючи часу й коштів на но­ву розробку акредитива, оскільки вже діючий акредитив є рево­льверним.

У розвинених країнах поширеною формою організації безго­тівкових розрахунків виступають і розрахунки за допомогою ве­кселів. Правову основу використання векселя в господарському обороті визначає Положення «Про переказний і простий вексе­лі», прийняте відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Укра­їни і Національного банку України від 10.09.1992 р., та Закон України «Про обіг векселів в Україні» (2001 р.)

Розрахунки за допомогою векселів різноманітні й припуска­ють широку участь у цьому процесі банків. Характеристика век­селя й основні операції з ним докладно розглянуті в попередній темі. Що ж стосується розрахунків за допомогою векселя, то за­гальна схема такого розрахунку може бути подана у такому ви­гляді (схема 5):

Схема 5

Розрахунок за простим векселем

Документообіг і операції при розрахунку за допомогою прос­того векселя мають такий вигляд:

1.Укладання угоди між продавцем і покупцем з установлен­ням форми розрахунку у вигляді розрахунку за допомогою прос­того векселя.

2. Поставка товару (надання послуг, виконання робіт) покуп­цю (замовнику).

3.Виставлення боржником векселя.

4.Пред’явлення кредитором векселя для оплати в момент, ви­значений як термін розрахунку за векселем.

5.Переказ грошей боржником на користь кредитора (про­давця).

6.Повернення погашеного векселя.

Дещо складнішим є схема руху документів за умови розраху­нків переказним векселем. Послідовність цих операцій зображе­но на схемі 6.

Схема 6

Розрахунок за переказним векселем

Рух документів і операції в цьому випадку мають такий вигляд:

1.Угода між постачальником і покупцем про поставку товару (надання послуг, виконання робіт і т. ін.) з розрахунком через ви­ставлення переказного векселя.

2.Поставка товара покупцю (боржнику).

3.Виставлення векселя кредитором (трасантом) третій особі, яка й отримує вексель (ремітент).

4.Пред’явлення ремітентом векселя боржнику для акцепту.

5.Акцепт векселя боржником (трасатом).

6.Пред’явлення векселя боржнику для оплати.

7.Оплата векселя.

8.Погашення векселя.

У даному випадку розглянуто рух векселя за умови, що він нікому (окрім ремітента) більше не передається. Якщо ж така передача має місце, то схема доповнюється тільки актом передачі векселя іншій особі за допомогою індосаменту, а далі останній векселедержатель (індосат) здійснює ті самі операції, що й ремітент у нашому випадку.

У процесі організації безготівкових розрахунків можуть вико­ристовуватися ще й платіжні вимоги, а також інкасові доручення. Вони застосовуються тоді, коли має місце безакцептне списання грошей. Ці випадки передбачені законом і дуже часто пов’язані з рішенням суду та органів, які мають право накладати штраф. Се­ред останніх слід назвати податкову адміністрацію, Антимонопольний комітет і деякі інші установи.

Ті підприємства, що мають постійні господарські зв’язки у процесі поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, можуть здійснювати розрахунки між собою способом взаємного заліку вимог. У цьому разі розрахунки здійснюються тільки за рі­зницею (сальдо) зустрічних вимог.

У цілому в Україні система безготівкових розрахунків саме як система, функціонуюча в умовах ринкової економіки, вже склала­ся і має певну історію свого розвитку. Важливим якісним момен­том її становлення стало введення в 1995 р. системи електронних платежів, що дало можливість відмовитись від поштових авізо і суттєво посилити надійність, безпеку і швидкість безготівкових платежів.

Помітним кроком у дальшому розвитку безготівкових платежів є створення на базі електронних карток системи масових платежів за товари та послуги в безготівковому варіанті. Реалізація розробленої Національним банком України програми створення загальнонаціона­льної системи пластикових карток стане важливим кроком у напрям­ку поширення безготівкових платежів та вдосконалення цієї системи.


Використана література

1.Маркс К. Капітал: В 3 т.; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 23, Гл. 3. — М.: Политиздат, 1960. — 906 с.

2.Петруня Ю. Є. Непрофесійні суб’єкти ринку акцій України. — К.: Знання, 1999. — 264 с.

3.Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Пер. з англ. О. Васильєва, М. Межевікіна, А. Ма- лівський. — К.: ЗАТ «ВіПОЛ», 2000. — К. 1, Розд. 4. — 594 с.

4.Юрчишин В. Монетарні та валютні ризики країн з перехідноюекономікою: Навч. посіб. — К., 2000. — 215 с.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Безналичные денежные расчеты

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.