План

1. Зміст прибутку підприємства, його функції, порядок формування та показники вимірювання.

2. Прибуток від реалізації продукції (валовий прибуток) та фактори, які впливають на нього.

3. Методи планування прибутку від реалізації продукції.

4. Операційний прибуток та алгоритм його розрахунку. Формування прибутку від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

5. Розподіл та використання прибутку на підприємстві.

1. Зміст прибутку підприємства, його функції, порядок формування та показники вимірювання

Прибуток як економічна категорія – це частина додаткової вартості, створеної і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми.

На рівні підприємства прибутком вважається частина чистого доходу, що обраховується як різниця між чистим доходом, отриманим від продажу продукції (активів), обчисленої за відпускними цінами виробника без ПДВ і акцизного збору, та витратами на її виробництво й реалізацію (залишковою вартістю активів).

Прибуток як важлива категорія ринкових відносин виконує такі функції:

Прибуток характеризує економічний ефект, отриманий в результаті діяльності суб’єкта господарювання.

Прибутку притаманна стимулююча функція. Її зміст полягає в тому, що прибуток одночасно є фінансовим результатом і основним елементом фінансових ресурсів підприємства, які спрямовуються на фінансування різних напрямків виробничого і соціального розвитку підприємства.

Прибуток виконує фіскальну функцію, бо частина його надходить до бюджетів у вигляді податків.

При аналізі виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства застосовують систему відносних показників – показників рентабельності.

Щоб оцінити рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти зі здійсненими витратами.

По-перше, витрати можна розглядати як поточні витрати діяльності підприємства, тобто собівартість продукції (робіт, послуг).

По-друге, витрати можна розглядати як авансовану вартість (авансований капітал) для забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Рентабельність показує співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами.

Рентабельність продукції розраховується на всю продану продукцію і за окремими її видами:

Рпр = Втп / Спп * 100, де

Рпр – рентабельність продукції;

Втп – валовий (чистий) прибуток, передбачений у ціні виробу;

Спп – собівартість проданої продукції.

Рв = Вп / Св * 100, де

Рв – рентабельність виробу;

Вп – валовий (чистий) прибуток, передбачений у ціні виробу;

Св – собівартість виробу.

Рентабельність (доходність) продажу продукції розраховують за формулою:

де Гн – обсяг грошових надходжень від продажу продукції (чистий дохід).

Рентабельність основного капіталу (немобільних активів) та оборотного капіталу (мобільних активів) розраховують:

де Рок – рентабельність основного капіталу;

Ркп – рентабельність капіталу підприємства;

Пч – чистий прибуток;

Вна – вартість немобільних активів (основних засобів, нематеріальних і фінансових активів);

Вма – вартість мобільних активів (оборотного капіталу).


2. Прибуток від реалізації продукції (валовий прибуток) та фактори, які впливають на нього.

Прибуток є складовою частиною виручки від реалізації. Однак на відміну від виручки, надходження якої на поточний рахунок підприємства фіксується регулярно, обсяг отриманого прибутку визначається тільки за певний період (квартал, рік) на підставі даних бухгалтерського обліку.

Прибуток від реалізації продукції безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації продукції та її собівартості. На зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції, частки прибутку в ціні продукції (рентабельність продукції) (рис. 1).

Рис. 1. Схема формування прибутку від реалізації продукції

Собівартість продукції (робіт, послуг) — це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на їх виробництво (виконання).

Згідно положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Доходи” валовий прибуток – це різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.

Валовий прибуток від продажу товарної продукції обраховують за такою схемою: Втп = ЧДт – СВт

ЧДт = ЧДв + ЧДтп – ЧДвх

СВт = (СВв + СВтп – СВвх) + Нпзв + Нвв,

де ЧДт – чистий дохід від продажу продукції (робіт, послуг) за цінами без ПДВ;

ЧДтп – чистий дохід на товарну продукцію, призначену до відпуску у відповідному періоді;

ЧДв, ЧДвх – чистий дохід відповідно на непродані залишки готової продукції на початок і кінець періоду;

СВт – собівартість проданої товарної продукції;

СВтп – виробнича собівартість товарної продукції;

СВв, Свх – виробнича собівартість непроданої товарної продукції на початок і кінець року;

Назв – нерозподілені постійні загальновиробничі витрати;

Нвв – наднормативні виробничі витрати;

Втп – валовий прибуток від продажу товарної продукції.

Відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зокрема за положенням бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 16 “Витрати”), собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, яку було реалізовано протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включають:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

загальновиробничі витрати.

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на:

адміністративні витрати,

витрати на збут;

інші операційні витрати.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Формирование и распределение прибыли

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.