План

1. Фінансова стратегія підприємства.

2. Зміст, завдання та методи фінансового планування на підприємстві.

3. Поняття поточного фінансового плану, порядок його складання.

4. Зміст і значення оперативного фінансового планування.

5. Бюджетування як форма фінансового планування на підприємстві.

1. Фінансова стратегія підприємства

Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, пропорції та темпи розширеного відтворення, є основною формою реалізації головних цілей підприємства. Перспективне планування включає прогнозування фінансової діяльності підприємства та розробку його фінансової стратегії.

Фінансова стратегія визначає довгострокову мету фінансової діяльності підприємства, що залежить від його фінансової політики, вибору найефективніших напрямів її досягнення.

Завдання фінансової стратегії:

визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та використання фінансових можливостей;

визначення перспективних фінансових взаємовідносин із, суб'єктами господарювання, бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами;

фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на перспективу;

вивчення економічних та фінансових можливостей імовірних конкурентів, розроблення та здійснення заходів із забезпечення фінансової стійкості;

розроблення способів виходу із кризового стану та методів управління за умов кризового стану підприємств.

Формування фінансової стратегії підприємства здійснюється за такою послідовністю:

визначення періоду реалізації стратегії;

аналіз факторів зовнішнього фінансового середовища діяльності підприємства;

формування стратегічної мети фінансової діяльності;

розроблення фінансової політики підприємства;

розроблення системи заходів із забезпечення реалізації фінансової стратегії;

оцінка розробленої фінансової стратегії.

У результаті розроблення системи заходів, що забезпечують реалізацію фінансової стратегії, на підприємстві формуються «центри відповідальності», визначаються права, обов’язки і міра відповідальності їхніх керівників за результати реалізації фінансової стратегії підприємства.

Фінансова стратегія підприємства забезпечує:

формування та ефективне використання фінансових ресурсів;

виявлення найефективніших напрямів інвестування та зосередження фінансових ресурсів на цих напрямах;

відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям підприємства;

визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямів фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами.

Вихідним етапом планування є прогнозування основних напрямів фінансової діяльності підприємства, що здійснюється в процесі перспективного планування. На цьому етапі визначаються завдання і параметри поточного фінансового планування. У свою чергу, база для розроблення оперативних фінансових планів формується саме на стадії поточного фінансового планування.

Результатом перспективного фінансового планування є розроблення трьох основних прогнозів:

прибутків та збитків (фінансових результатів);

руху грошових коштів (баланс грошових потоків);

балансу активів та пасивів підприємства.

Прогноз балансу підприємства входить до складу директивного фінансового планування. Баланс підприємства – це зведена таблиця, в якій відображено джерела капіталу (пасив) і його розміщення (актив). Баланс активів і пасивів необхідний для того, щоб оцінити, в які види активів спрямовуються грошові кошти і за рахунок яких джерел (пасивів) передбачається формування активів.


2. Зміст, завдання та методи фінансового планування на підприємстві

Фінансове планування є необхідним для фінансового забезпечення розширення кругообігу виробничих фондів, досягнення високої результативності виробничо-господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансову стійкість підприємства.

Особливістю фінансового планування на підприємствах ринкової економіки є те, що воно не має елементів директивності і є внутріфірмовим. Мета фінансового планування на підприємстві – забезпечення господарської діяльності необхідними джерелами фінансування, а в кінцевому підсумку – досягнення прибутковості підприємства.

Фінансове планування – це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді.

Також фінансове планування можна розглядати як процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників із забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами та підвищення ефективності його фінансової діяльності в майбутньому періоді.

Система фінансового планування на підприємстві включає три основні підсистеми:

перспективне фінансове планування;

поточне фінансове планування;

оперативне фінансове планування.

Кожна із цих підсистем передбачає певні форми фінансових планів, їх зміст та чіткі межі періодів, на які ці плани розробляються.

Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є:

— забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами;

— налагодження раціональних фінансових відносин із іншими суб’єктами господарювання, банками, страховими компаніями;

— забезпечення виконання зобов’язань підприємств перед бюджетом і державними цільовими фондами, банками й іншими кредиторами;

— визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка раціонального його використання;

— виявлення та мобілізація резервів отримання прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів;

— здійснення контролю за фінансовим станом, платоспроможністю і кредитоспроможністю підприємства.

Найпоширенішими методами фінансового планування є такі: балансовий, нормативний, розрахунково-аналітичний, оптимізації планових рішень, моделювання.

Балансовий метод передбачає не тільки балансування підсумкових показників доходів і витрат фінансового плану, а й визначення конкретних джерел покриття для кожної статті витрат.

Суть нормативного методу фінансового планування полягає в тім, що на основі встановлених фінансових норм та техніко-економічних нормативів розраховується потреба суб’єкта підприємницької діяльності у фінансових ресурсах та визначаються джерела цих ресурсів.

За розрахунково-аналітичним методом планові показники розраховуються на підставі аналізу фактичних фінансових показників, які беруться за базу, та враховують їх зміни в плановому періоді.

Оптимізація планових рішень полягає в розробці варіантів планових розрахунків для того, щоб вибрати з них найоптимальніший. Тому можуть використовуватися різні критерії вибору:

максимум прибутку (доходу) на грошову одиницю вкладеного капіталу;

економія фінансових ресурсів, тобто мінімум фінансових витрат;

економія поточних витрат;

мінімум вкладення капіталу за максимально ефективного ре­зультату;

максимум абсолютної суми одержаного прибутку.

Метод економіко-математичного моделювання уможливлює знаходження кількісного вираження взаємозв’язків між фінансовими показниками та факторами, які їх визначають. Економіко-математична модель – це точний математичний опис факторів, які характеризують структуру та закономірності зміни даного економічного явища і здійснюються з допомогою математичних прийомів. 

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Финансовое планирование на предприятиях

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.