План

1. Склад, класифікація і характеристика грошових надходжень підприємства.

2. Доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), методи планування і контроль за її надходженням.

3. Доходи від операційної, фінансової, інвестиційної та іншої звичайної діяльності. Надзвичайні доходи.

4. Система ціноутворення на підприємстві. Види, склад і структура цін.

5. Розподіл виручки і формування грошових ресурсів підприємств (валового і чистого доходу).

1. Склад, класифікація і характеристика грошових надходжень підприємства

Грошові надходження – це кошти, які надходять на поточні й інші рахунки підприємств у банках та в касу підприємств.

Термін «грошові надходження» є ширшим, ніж термін «дохід (виручка) від реалізації», бо перший охоплює всі вхідні грошові потоки підприємств.

Під грошовими потоками розуміють надходження і сплату грошових коштів та їхніх еквівалентів. За джерелами надходження грошові потоки можна поділити на внутрішні та зовнішні. Кошти, що надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, належать до внутрішніх. Кошти, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання ним зовнішніх джерел.

Усі доходи підприємства поділяються на дві групи:

1) доходи від звичайної діяльності;

2) доходи від надзвичайних подій.

Відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, грошові надходження підприємств в Україні включають в себе:

üдоходи від основної (операційної) діяльності – виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

üдоходи від іншої операційної діяльності (реалізація оборотних активів, іноземної валюти; від операційної оренди, операційних курсових різниць; одержані пені, штрафи, неустойки; від списання кредиторської заборгованості; одержані гранти, субсидії, інші доходи);

üдоходи від фінансових операцій: від спільної діяльності, інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства, одержані дивіденди, одержані відсотки за облігаціями, інші доходи;

üдоходи від іншої звичайної діяльності: реалізації фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів; ліквідації необоротних активів; не операційних курсових різниць; безоплатно отриманих оборотних активів; уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

üдоходи від надзвичайних подій: відшкодування збитків від надзвичайних подій; інші надзвичайні доходи.

Найбільшу питому вагу у грошових надходженнях підприємств займають доходи від операційної діяльності та інші операційні доходи.

У бухгалтерському обліку дохід визнається в разі збільшення активу або зменшення зобов’язань, що супроводжується зростанням власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Не визнаються доходами грошові надходження від інших осіб:

сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим договором;

сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

сума завдатку під заставу або на погашення позички, якщо це передбачено відповідним договором;

надходження від первинного розміщення цінних паперів;

сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають переказуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

інші надходження.

Визначення доходу за бухгалтерським і податковим обліком не збігається.

2. Доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), методи її планування

У доходах від операційної діяльності важливе місце займають доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг).

На практиці можуть використовуватись такі методи визначення моменту реалізації продукції:

а) метод нарахування – продукцію відвантажено або відпущено споживачу (передано право власності);

б) касовий метод – отримано кошти на рахунок або в касу постачальника за реалізовану продукцію.

Податкові зобов’язання підприємств у податковому обліку, пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), виникають за події (однієї з двох – відвантаження продукції чи отримання коштів), що відбулася раніше.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших активів за бухгалтерським обліком визнається у разі наявності всіх наведених нижче умов, передбачених П(С)БО 15 «Дохід»:

покупцеві передані суттєві ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на товар (продукцію, актив);

підприємство не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими товарами (активами);

сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства;

витрати, пов’язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

На розмір виручки від реалізації продукції впливають:

1) кількість, асортимент та якість продукції, що реалізується;

2) рівень реалізаційних цін.

Під виручкою від реалізації розуміють суму коштів, які надійшли на поточний рахунок підприємства в банківській установі або в його касу від продажу товарів, надання послуг, виконання робіт.

На підприємствах розраховують як планову, так і фактичну виручку від реалізації продукції. Планову виручку від реалізації продукції визначають методом прямого рахунку, згідно з яким вона обчислюється як добуток кількості реалізованих виробів на їхню реалізаційну ціну і додаванням отриманих сум за всією номенклатурою виробів.

Виручку від реалізації кожного виду виробів визначають за формулою:

В = Р * Ц,

де В – виручка;

Р – кількість реалізованих виробів;

Ц – ціна реалізації кожного виробу.

Обсяг реалізації можна розрахувати укрупненим методом за формулою:

де Р – обсяг реалізації в плановому періоді;

З1 – залишки кожного виду готових виробів на складі та відвантажених на початок планового періоду;

Т – випуск товарної продукції в плановому періоді;

З2 – залишки кожного виду виробів на складі на кінець планового періоду.

При наявності значного асортименту виробів розрахунок планового обсягу реалізації проводять комбінованим методом: виторг від основних видів продукції визначають методом прямого рахунку, а для обчислення виручки від реалізації виробів іншого асортименту використовують укрупненим спосіб.

Залежність грошових надходжень від реалізації продукції (робіт, послуг) і зміни дебіторської заборгованості визначається так:

Сума грошових надходжень = Сума реалізації + Дебіторська заборгованість на початок періоду – Дебіторська заборгованість на кінець періоду.

Для того, щоб визначити суму грошових надходжень, необхідно прогнозувати величину дебіторської заборгованості станом на кінець періоду, що аналізується. Для цього опосередковано використовують формулу:

де Dс – строк погашення дебіторської заборгованості (строк оборотності);

Дз – середні залишки дебіторської заборгованості;

Т – тривалість періоду, що аналізується (у нашому випадку 360 днів);

S – виручка від реалізації продукції.

За умови, що в майбутньому періоді характер розрахунків з покупцями не змінюватиметься, для розрахунків суми грошових надходжень можна скористатися обчисленим раніше значенням строку погашення дебіторської заборгованості. Тоді середні залишки дебіторської заборгованості в прогнозованому періоді можна розрахувати за формулою:

Середні залишки дебіторської заборгованості можна розрахувати і на основі формули середньоарифметичної:

де Дп – дебіторська заборгованість на початок періоду;

Дк – дебіторська заборгованість на кінець періоду.

Звідси: 

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Денежные поступления предприятий

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.