План

1. Поняття валютної системи та її види

2. Основні елементи національної валютної системи

3. Валюта та валютні цінності

4. Конвертованість валют. Валютний паритет

5. Валютний курс та його функції. Чинники, що впливають на валютний курс. Купівельна спроможність валюти

6. Види валютних курсів

7. Основні механізми курсоутворення

8. Світова валютна система

9. Елементи світової валютної системи. Міжнародна валютна ліквідність

10. Поняття та види криз валютної системи

Література

1. Поняття валютної системи та її види

Елементи світової валютної системи з’явилися ще в часи Стародавньої Греції, де зародилися та почали розвиватися первісні форми вексельної і міняльної справи. Наступним етапом розвитку валютних відносин стали середньовічні «вексельні ярмарки», які проводилися в найвідоміших торговельних центрах Західної Європи, таких як Ліон, Антверпен та ін. У цей час також з’являються перші автоматичні клірингові палати в Німеччині, Великобританії і Нідерландах.

Таким чином, регламентація валютних відносин у світовому співтоваристві відбувалася в межах генезису світової валютної системи. Міжнародні валютні відносини були обумовлені процесом створення світового ринку, поглибленням міжнаціонального поділу праці та розвитком економічних відносин між різними державами.

Між валютними відносинами і процесом відтворення існують прямий та зворотний зв’язки. Так, об’єктивною підставою валют­них відносин є процес суспільного відтворення, міжнародний обмін товарами, послугами та капіталами. Тому валютні відносини вторинні відносно процесу відтворення. Проте вони впливають на нього, зокрема валютні кризи негативно відбиваються на процесі відтворення. У свою чергу, стан валютних відносин залежить від рівня розвитку економіки, національної, світової і політичної ситуації. Отже, міжнародні валютні відносини опосеред­ковують міжнародні економічні відносини і належать як до сфери матеріального виробництва, так і до сфери розподілу споживання та обміну.

Світова валютно-фінансова система - форма організації валютно-фінансових відносин, які обслуговують міжнародний рух капіталу і факторів виробництва або які функціонують самостійно, що закріплено в міжнародних угодах.

Валютна система - форма організації та регулювання валютних відносин, яка закріплена національним законодавством або міжнародними угодами.

Валютну систему можна розглядати з економічного та організаційно-правового погляду.

З економічного погляду валютна система - це сукупність валютно-економічних відносин, що історично склалися на основі інтернаціоналізації господарських зв’язків.

З організаційно-правового погляду - державно-правова форма організації валютних відносин країни, що склалася історично на основі інтернаціоналізації господарських зв’язків і закріплена національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права.

Розрізняють національну, регіональну і світову валютні системи.

Раніше виникла національна валютна система.

Національна валютна система - сукупність валютно-економічних відносин, за допомогою яких здійснюється міжнародний платіжний обіг, утворюються і використовуються валютні ресурси країни.

Національна валютна система є органічною частиною світової системи грошових відносин окремих держав. Її функціонування регулюється національним законодавством кожної країни. На підставі такого законодавства встановлюється механізм взаємодії національних і світових грошей, спосіб їх конвертації, котирування та регулювання валютних курсів, формування та використання міжнародної ліквідності, золотовалютного запасу та кредит­них ресурсів. До національних валютних систем входять відповідні інфраструктурні ланки - банківські та кредитно-фінансові установи, біржі, спеціальні органи валютного контролю та інші державні і приватно-комерційні інституції.


2. Основні елементи національної валютної системи

Основними елементами національної валютної системи є:

національна валюта;

паритет національної валюти;

режим курсу національної валюти;

система валютного регулювання;

міжнародна валютна ліквідність країни;

наявність чи відсутність валютних обмежень;

міжнародні кредитні засоби, регламентація їх використання;

регламентація міжнародних розрахунків країни;

режим національного ринку і ринку золота;

національні органи, що обслуговують і регулюють валютні відносини країни.

Сутність основних елементів національної та світової валютної систем розкривається через їх порівняльну характеристику, яку можна подати у вигляді табл. 1.

Таблиця 1

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА СВІТОВОЇ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ
Національна валютна система Світова валютна система
Національна валюта Резервні валюти та міжнародні розрахункові одиниці
Ступінь оберненості національної валюти Умови взаємної оберненості валют
Паритет національної валюти Уніфікований режим валютних паритетів
Режим курсу національної валюти Регламентація режимів валютних курсів
Міжнародна валютна ліквідність країни Світовий грошовий товар та міжнародна ліквідність
Наявність або відсутність валютних обмежень Міждержавне регулювання валютних обмежень
Міжнародні кредитні засоби обігу та регламентація правил їх використання Уніфікація правил використання міжнародних кредитних засобів обігу
Особливості регламентації міжнарод­них розрахунків Уніфікація форм міжнародних розрахунків
Режим функціонування національного валютного ринку та ринку золота Режим функціонування світових валютних ринків та ринків золота
Національні органи, що регулюють валютно-фінансові відносини країни Міжнародні організації, які здійснюють міждержавне валютно-фінансове регулювання


3. Валюта та валютні цінності

Валюта в широкому розумінні означає будь-який товар, який здатен виконувати грошову функцію засобу обміну на міжнародному ринку, а у вузькому - це наявність грошової маси, яка цир­кулює від одних рук до інших у формі грошових банкнот або монет.

Валюта поділяється залежно від її належності на:

національну валюту - узаконений платіжний засіб на території певної країни (гривня - в Україні, рубль - у Росії);

іноземну валюту - платіжний засіб інших держав, який на підставі закону або без таких підстав використовується на території певної країни;

кредитні та платіжні засоби, які виражаються в іноземних грошових одиницях і використовуються в міжнародних розрахун­ках;

регіональна грошова одиниця та платіжний засіб.

Іноземна валюта - грошові знаки іноземних держав, а також цінні папери, платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви, сертифікати тощо), фондові цінності (акції, облігації та ін.) в іноземній валюті й інші цінності (благородні метали, коштовне каміння тощо).


4. Конвертованість валют. Валютний паритет

Конвертованість валюти - це здатність резидентів та нерезидентів вільно, без обмежень здійснювати обмін національної валюти на іноземну та використовувати іноземну валюту в угодах з реальними і фінансовими активами. Різниця між ступенем конвертованості валюти залежить від обмежень уряду на валютному ринку. З погляду типів міжнародних операцій, які відбиваються в платіжному балансі країни (платіжний баланс за поточними операціями або за операціями з капіталом), валюта може бути конвертованою за поточними операціями чи за операціями з капіталом або повністю конвертованою.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Эволюция мировой валютной системы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.