План

Вступ

1. Поняття платоспроможності і значення її оцінки

2. Можливі причини неплатоспроможності

3. Шляхи підвищення платоспроможності підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Для покращання показників ліквідності і платоспроможності підприємства запропонуємо такі заходи:

1. З метою підвищення показників ліквідності та платоспроможності підприємства пропонується ввести управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції. Оптимізація рівня запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в результаті чого очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів та зменшення величини неліквідних виробничих запасів.

2. Аналіз активів підприємства дозволив виявити негативне явище збільшення дебіторської заборгованості підприємства.

3. Крім того для більш підвищення ефективності фінансово-господарської
діяльності підприємству необхідно планувати свою фінансову діяльність та
контролювати виконання фінансових планів.

Оптимізація ліквідності підприємства реалізується за допомогою оперативного механізму фінансової стабілізації - системи заходів спрямованих, з одного боку, на зменшення фінансових зобов'язань, а з іншого - на збільшення грошових активів, що забезпечують ці зобов'язання.

Фінансові зобов'язання підприємство може зменшити за рахунок:

- зменшення суми постійних витрат (в тому числі витрат на утримання управлінського персоналу);

- зменшення рівня умовно-змінних витрат;

- продовження строків кредиторської заборгованості за товарними операціями.

Збільшити суму грошових активів, що можна за рахунок:

- рефінансування дебіторської заборгованості (шляхом факторингу, врахування та дисконтування векселів, форфейтингу, примусового стягнення);

- прискорення оборотності дебіторської заборгованості (шляхом скорочення термінів надання комерційного кредиту);

- оптимізація запасів товарно-матеріальних цінностей (шляхом встановлення нормативів товарних запасів методом техніко- економічних розрахунків);

- скорочення розмірів страхових, гарантійних та сезонних запасів на період перебування підприємства у фінансовій кризі [2].

Звідси слідує висновок, що вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості і ліквідності підприємства, що аналізується та збільшення наявності власних коштів є реальним і можливим перш за все за рахунок подальшого збільшення обсягу реалізації продукції, розмірів прибутку та підвищення рівня прибутковості.

Отже, основними шляхами підвищення фінансової стійкості підприємства при цьому є такі:

- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;

- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;

− підвищення продуктивності праці;

− подальше збільшення обсягів реалізації товарів;

− зниження матеріальних операційних витрат;

− розширення ринку збуту продукції (товарів);

− залучення інвестицій (кредитів) та ін.

Таким чином, практичне застосування запропонованих заходів стабілізації виробничого підприємства на основі проведеного аналізу буде сприяти успішному вирішенню завдань платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства на сучасному етапі розвитку.


Висновки

В умовах ринкових відносин на питання платоспроможності суб'єктів господарювання звертається особлива увага, оскільки інформація про наявність коштів для покриття зобов'язань необхідна не лише керівникам підприємства для того, щоб прогнозувати фінансову діяльність на перспективу, в оцінці платоспроможності зацікавлені банківські установи при визначенні кредитоспроможності позичальника та підприємства-партнери, що надають комерційний кредит.

Для поліпшення платоспроможності підприємства, на наш погляд, необхідно вжити заходів, що сприяють збільшенню прибутку, зменшенню дебіторської заборгованості, а також оптимізації структури капіталу підприємства. Для цього необхідно створення системи управління ресурсами підприємства з метою оптимізації його фінансово-господарської діяльності у цілому, оптимізації структури капіталу, співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей зокрема, тощо.

Проте важливо зазначити, що ліквідність підприємства зовсім не тотожна його платоспроможності. Так, коефіцієнти ліквідності можуть характеризувати фінансовий стан як задовільний, однак, по суті, ця оцінка буде помилковою, якщо в поточних активах значну питому вагу матимуть неліквідні активи й короткострокова дебіторська заборгованість.

Таким чином, практичне застосування методики аналізу платоспроможності та запропонованих заходів щодо її оптимізації буде сприяти успішному вирішенню завдань управління платоспроможністю підприємства, зокрема, та фінансового стану підприємства у цілому.


Список використаних джерел

1. Брижань І.А. // Контролінг в системі інструментів забезпечення платоспроможності підприємства // Економіка і регіони – 2009. - №3 – с. 55-60.

2. Власова Н.О., Круглова О.А., Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 271 с.

3. Кучер С.М. //Платоспроможність і ліквідність підприємств // Фінанси України. – 2005. - №4. – с.120-126

4. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. / Валентина Олександрівна Мец. - К.: Вища школа, 2013. - 278 с.

5. Партин Г.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Г.О. Партин, А.Г.Загородній. - К.: Знання, 2015. - 379 с.

6. Тарасенко, Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства / Н.В. Тарасенко. - Львів.: ЛБІНБУ, 2010. - 485 с.

7. Чернелевський, Л. М. Аналіз діяльності підприємств: економічний, фінансово-інвстиційний, стратегічний: підручник / Л.М. Чернелевський, Н. Г. Слободян, О. В. Михайленко. - К.: «Хай-Тек Прес», 2009. - 640 с. - С.320.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Платежеспособность предприятия и пути ее повышения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.