План

1. Індивідуальна та ринкова пропозиція праці

2. Попит, пропозиція та рівновага робочої сили на ринку праці в Україні

Використана література

Основними суб'єктами ринку праці є найманий працівник, як власник, носій і продавець своєї робочої сили, і роботодавець-покупець даного товару. Важливими умовами здійснення процесу купівлі-продажу товару робоча сила є:

юридична свобода працівника по своєму розсуду розпоряджаються своїми здібностями робочої сили;

відсутність можливостей господарювання свого як джерела отримання всіх потрібних для життя коштів або відсутність інших умов існування;

наявність на ринку праці покупця, що пред'являє попит на робочу силу певної кваліфікації і професійного профілю.

Ринок праці може бути гнучким або жорстким в залежності від того, які відносини складаються між найманими працівниками і роботодавцями, як і якими силами регулюються ці відносини.

Гнучкість ринку праці передбачає:

а) велику територіальну і професійну мобільність трудящих; б) гнучкість витрат на робочу силу;

в) гнучкість внутрішньогалузевої і міжгалузевої диференціації заробітку; г) гнучкість в управлінні людськими ресурсами на рівні підприємств; д) гнучкість використання трудящих у всіляких формах найма та ін. Жорсткий ринок праці відрізняється наступними характеристиками: а) гарантія зайнятості;

б) стабільність зайнятості;

в) забезпечення трудящих стабільними прибутками;

г) стабільність зміст роботи;

д) безпека роботи.

На думку багатьох економістів, жорсткий ринок праці є причиною зростання безробіття.

Співвідношення між попитом на робочу силу та її пропозицією характеризується навантаженням на одне вільне робоче місце. Залежність цих величин графічно зображена на рис. 1.

Пропозиція робочої сили

Чисельність зайнятих

Рис. 1.1. Попит і пропозиція на ринку праці

З рисунка видно, що по мірі зниження рівня реальної заробітної плати (ціни робочої сили) попит на робочу силу з боку роботодавців і, відповідно, зайнятість зростають. Зростання реальної заробітної плати супроводжується збільшенням пропозиції робочої сили. У точці перетину цих кривих попит і пропозиція робочої сили збігаються, тобто виникає рівновага на ринку праці. Якщо ціна робочої сили вища від рівноважної, має місце безробіття, якщо нижча - дефіцит працівників.

На практиці загальна і структурна рівновага попиту і пропозиції робочої сили практично є недосяжними. Кон'юнктура ринку праці безпосередньо впливає на ціну робочої сили.

Регулювання попиту на робочу силу потребує аналізу факторів, які впливають на нього. Збільшення попиту можна досягти з допомогою його стимулювання через створення нових постійних або тимчасових робочих місць, розвиток нестандартних форм зайнятості, прямих інвестицій у створення і реконструкцію робочих місць. Зростанню попиту сприяє також: упровадження пільгового оподаткування й кредитування для тих галузей і регіонів, в яких доцільно збільшити кількість робочих місць; застосування прямих виплат підприємствам за кожного найманого працівника, відшкодування підприємству витрат, пов'язаних із пошуком, навчанням та найманням на роботу працівників.


Використана література

1. Білецька Л. В.Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навч. посіб. / Л.В.Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид. переробл. та допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 688 с.

2. Основиекономічної теорії: підручник / за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х.: Право, 2010. – 448 с.

3. Ажнюк М. О. Основи економічної теорії: навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – К.: Знання, 2008. – 368 с.

4. Бочан І. О.Основи економічної теорії: інституціональний підхід: навч. посіб. / І. О. Бочан. – К.: Знання, 2012. – 211 с.

5. Гальчинський А. С. Економічна теорія: підручник / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. 1. Палкін. - Вища школа, 2007. - 503 с.

6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: 2-ге вид. / за ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. - К.: Вища школа, 2007. - 743 с.

7. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред. В. Д. Базилеви-ча. - 7-ме вид. - К.: Знання-прес, 2008. - 719 с.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Индивидуальная и рыночное предложение труда

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.