Видаткова частина бюджету являє собою, зведення бюджетних асигнувань конкретним міністерством і відомством, об’єднанням та установам, управлінням та відділам виконавчих органів місцевого самоврядування. Головне завдання щодо виконання видаткової частини бюджету – забезпечення раціонального використання державних коштів на всіх ділянках бюджетного фінансування.

Порядок фінансування з відповідної ланки бюджетної системи встановлюється центральним органом державної виконавчої влади у сфері фінансової діяльності - Міністерством фінансів.

Організація фінансування покладена на фінансовий орган, який здійснює виконання відповідного бюджету. Органи Державного казначейства (або банківські установи) перераховують кошти з казначейського рахунка (або рахунка бюджету) на рахунки розпорядників коштів. У процесі фінансування фінансові органи здійснюють контроль за економним і цільовим використанням бюджетних коштів.

Керівники бюджетних установ, які одержують у своє розпорядження бюджетні асигнування, називаються розпорядниками коштів, які поділяються на три ступені: головні, другого і третього ступенів. За обсягом наданих їм прав, обов’язків і відповідальності розпорядники коштів місцевих бюджетів поділяються - на головних і третього ступеня.

Головними розпорядниками бюджетних коштів по місцевим бюджетам є керівники управління (відділів) обласних, міських і районних державних адміністрацій, а по міських (міст районного підпорядкування), сільських і селищних бюджетах - голови цих рад.

Розпорядниками цих коштів третього ступеня є керівники установ, організацій, підприємств, які підвідомчі головним чи другого ступеня розпорядниками бюджетних коштів (призначень).

Розподіл розпорядників коштів по місцевих бюджетах на два ступені обумовлено тим, що місцеві органи управління галуззю поділяються на дві ланки. А районне управління освіти очолює керівник, який є головним розпорядником бюджетних коштів. Він має у своєму підпорядкуванні школи, директори яких вважають розпорядниками коштів третього ступеня, їм надано право самостійно розпоряджатись бюджетними коштами.

Перерахування грошових коштів здійснюється не більше трьох разів на місяць. У разі необхідності фінансовий орган може вносити зміни в помісячний розподіл асигнувань: переказувати кошти за рахунок асигнувань наступних місяців або надавати право використовувати перераховані кошти в наступному місяці. Допускаються також деякі зміни у цільовому (за статтями) призначені перерахованих коштів.

Фінансування капітальних викладень здійснюється на основі методів бюджетного фінансування. Кошти перераховують відповідно до обсягів робіт, що фінансуються один раз на місяць.

Проведено структурно-динамічний аналіз використання коштів місцевих бюджетів використовуючи дані трьох років.

Таблиця 1

Аналіз використання коштів Млинівського районуПоказники
Видатки Відхилення
Роки Абсолютне Відносне
2003 2004 2005 2004/ 2003 2005/ 2004 2004/ 2003 ´100 2005/ 2004 ´100
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Державне управління 1187,4 1567 2088,5 379,6 521,5 131,9 133,3
2. Правоохоронна діяльність та забезпече-ння безпеки держави 92,5 139,9 176,5 47,4 36,6 151,2 126,2
3. Освіта 6942,8 9435,3 14417,6 2492,5 4982,3 135,9 152,8
4. Соціальний захист і соціальне забезпечення 6265,1 5405,9 7062,9 -859,2 1657 86,3 130,6
5. Житлово-комунальне господарство 579 368,4 498,9 -210,6 130,5 63,6 135,4
6. Охорона здоров’я 4072,4 5255,1 7250,3 1182,7 1995,2 129,0 137,9
7. Культура і мистецтво 721,6 1046,4 1475,4 324,8 429 145,0 141,0
1 2 3 4 5 6 7 8
8. Засоби масової інформації 7 16,3 29,5 9,3 13,2 232,9 181,0
9. Фізична культура і спорт 202,8 275,7 264,6 72,9 -11,1 135,9 95,9
10. Будівництво 29,3 182,7 349,4 153,4 166,7 623,5 191,2
11. Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікація та інформатика 241,7 241,1 321,9 -0,6 80,8 99,7 133,5
12. Інші послуги пов’язані з економічною діяльністю 19,3 5 - -14,3 -5 25,9 -
13. Запобігання та ліквідація над звичай-них ситуацій та наслідків стихійного лиха 1,2 2,8 7,5 1,6 4,7 233,3 267,8
14. Обслуговування боргу 61,7 - - -61,7 - - -
15. Цільові фонди 0,4 4,4 3,2 4 -1,2 1100 72,7
16. Видатки не віднесе-ні до основних груп 265 235,4 17,9 -29,6 -217,5 88,8 7,6
Разом видатків 20689,2 24181,4 33964,1 3492,2 9782,7 116,9 140,5

З даної таблиці видно, що на державне управління у 2003 році витрачено 1187,4 тис.грн., у 2004 році 1567 тис.грн., а у 2005році 2988,5 тис.грн., що зросли порівняно з попередніми роками на 379,6 тис.грн. і 521,5 тис.грн. Порівняно з 2004 роком у 2005 році видатки збільшились на 133,3%, а у 2004 році на 131, 9% порівняно з 2003 роком.

На правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави у 2004 році було витрачено більше коштів ніж у 2003 році на 47,4 тис.грн., а у 2005 році на 36,6 тис.грн. порівняно з 2004 роком.

Найбільше коштів витрачається на освіту і у 2003 році було використано 6942,8 тис.грн. у 2004 році 9435,3 тис.грн., а у 2005році 14417,6 тис.грн., що порівняно з 2003 роком у 2004 році відбулось зростання на 135,9% і порівняно з 2004 роком у 2005 році сума зросла на 152,8%.

На соціальний захист і соціальне забезпечення у 2004 році було виділено менше на 859,2 тис.грн. ніж у 2003 році, а у 2005 році витрати збільшились на 1657 тис.грн. порівняно з 2004 роком.

Видатки на житлово-комунальне господарство також у 2004 році зменшились на 210,6 тис.грн., а у 2005 році збільшились на 130,5 тис.грн, порівняно з попередніми роками.

Видатки на охорону здоров’я у 2004 році збільшились на 129,0% ніж були витрачені у 2003 році, а у 2005 році, збільшились на 137,9% порівняно з 2004 роком.

Фінансування культури і мистецтва також зросло і порівняно з 2003 роком збільшилося у 2004 році на 324,8 тис.грн., що складає 145,0%, а порівняно з 2004 роком у 2005 році збільшились на 429 тис.грн, що складає 141,0%.

Засоби масової інформації у 2004 році зросли на 232,9% порівняно з 2003 роком, що складали 7 тис.грн., а у 2005 році видатки зросли на 181,0%, порівняно з 2004 роком. На фізичну культуру і спорт у 2004 році витрачено на 72,9 тис.грн. більше ніж у 2003 році, а у 2005 році на 11,1 тис.грн. менше ніж у 2004 році.

Витрати на будівництво значно зросли у 2004 році на 623,5%, порівняно з 2003 роком , а у 2005 році зросли лише на 191,2% порівняно з 2004 роком.

На транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатику у 2004 році було використано на 0,6 тис.грн. менше ніж у 2003 році, що складає 99,7%, але у 2005 році витрати збільшились на 80,8 тис.грн., порівняно з 2004 роком і складають 133,5%.

Інші послуги пов’язані з економічною діяльністю у 2004 році знизились на 14,3 тис.грн. порівняно з 2003 роком, а у 2005 році фінансування не відбулося.

На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у 2004 році виділено більше на 1,6 тис.грн., а у 2005 році на 4,7 тис.грн. більше ніж з попередніми роками.

На обслуговування боргу було витрачено лише 61,7 тис.грн. у 2003 році, а на цільові фонди витрати зменшились на 1,2 тис.грн. у 2005 році.

Видатки не віднесені до основних груп зменшились у 2004 році на 29,6 тис.грн. що складає 88,8%, а у 2005 році на 217,5 тис.грн. менше ніж у 2004 році і складає 7,6%.

Отже, загалом використання коштів зростає і у 2003 році було витрачено 20689,2 тис.грн.,у 2004 році 24181,4 тис.грн., а у 2005 році 33964,1 тис.грн. а у 2004 році витрати зросли на 3492,2 тис.грн, тобто у 2005році на 9782,7 тис.грн.

Розглянемо детальніше використання коштів місцевих бюджетів Млинівського району загального і спеціального фондів.

Проведемо структурно-динамічний аналіз використання коштів місцевих бюджетів, використовуючи дані трьох років.

Таблиця 2

Аналіз використання коштів загального фонду місцевих бюджетів

(тис. грн.)

п/п

Показники Роки Відхилення
2003 2004 2005 Абсолютне Відносне
Сума Питома вага (%) Сума Питома вага(%) Сума Питома вага (%) 2004-2003 2005-2004 2004/2005 100% 2005/2004 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Державне управління 1170,2 6,0 1501,8 6,7 1997,2 6,3 331,6 495,4 128,3 133
2. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 92,5 0,5 139,9 0,6 176,5 0,6 47,4 36,6 151,2 126,2
3. Освіта 6481 33,5 9139,9 40,6 14060,3 44,6 2658,9 4920,4 141 153,8
4. Охорона здоров’я 3589,2 18,5 4570,4 20,3 6327,1 20,1 981,2 17567,7 127,3 138,4
5. Соціальний захист та соціальне забезпечення 6256,9 32,3 5388,8 23,9 6868,8 21,8 -868,1 1480 86,1 127,5
6. Житлово-комунальне господарство 579 3,0 368,4 1,6 263 0,8 -210,6 -105,4 63,3 71,4
7. Культура і мистецтво 652,7 3,4 959,8 4,3 1381,1 4,4 307,1 421,3 147 144
8. Засоби масової інформації 7 0,04 16,3 0,1 26,5 0,1 9,3 10,2 9,3 162,5
9. Фізична культура 202,8 1,1 270,2 1,2 258,5 0,8 67,4 -11,7 133,2 95,7
10. Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика. 121,9 0,6 122,9 0,5 142,2 0,5 1 19,3 100,8 115,7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11. Інші послуги пов’язані з економічною діяльністю 19,3 0,1 5 0,02 -14,3 -5 25,9 0
12. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. 1,2 0,01 2,8 0,01 7,5 0,02 1,6 4,7 233,3 267,8
13. Обслуговування боргу 61,7 0,3 -61,7
14. Видатки, не віднесені до основних груп 114,2 0,6 21,1 0,1 8,4 0,03 -93,1 -12,7 18,5 39,8
Разом видатків 19349,6 100 22507,3 100 31517,1 100 3157,7 9009,8 116,3 140

Як видно з даних розрахунків у 2003 році з місцевих бюджетів було використано – 19349, 6 тис. грн., у 2004 році ця сума збільшилась на 3157,7 тис.грн., і складає 22507,3 тис.грн., а у 2005 році – 31517,1 тис.грн. Значна частина коштів виділяється на освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення, а також на охорону здоров’я.

На освіту загалом у 2003 році витрачено - 6481 тис.грн., що становить 33,5% від загальної видатків, у 2004 році - 9139,9 тис.грн., що складає 40,6%, а у 2005 році ця сума збільшилась на 153,8% порівняно з попереднім роком і становить 14060,3 тис.грн., тобто 44,6%. Отже з кожним роком збільшується фінансування дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів і інших освітніх закладів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення порівняно з 2003 роком зменшилось на 868,1 тис.грн., що складає 86,1%, а з 2004 роком відбулось значне збільшення на 14 тис.грн. Найбільшу частку складає державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, виплачуються пільги ветеранам війни та праці, а також допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям і одноразова допомога при народженні дитини.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Структурно-динамический анализ использования средств местных бюджетов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.