Групування домогосподарств одночасно за двома ознаками дає комбінаційний розподіл (табл. 5). Розміщення частот таблиці у напрямку з верхнього лівого кута у нижній правий вказує на наявність прямого зв'язку між кількістю членів та загальним грошовим доходом домогосподарств.

Таблиця 5.

Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів та загальним грошовим доходом

Кількість членів домогосподарства Загальний грошовий доход домогосподарства, гр.од. Разом
До 200 200 - 400 400 - 600 600 і більше
2 3 4 2 1 — 2 5 3 — 3 2 — 1 1 4 10 6
Разом 3 10 5 2 20

Підсумовування та усереднення ознак у кожній групі поглиблює аналіз даних. Так, на основі підсумків про кількість членів домогосподарств та грошовий доход у кожній групі можна визначити середній доход на одне домогосподарство та на одного члена домогосподарства (середньодушовий доход). Результати такого узагальнення наведено у табл. 6.

Таблиця 6.

Комбінаційний розподіл домогосподарств за розміром їх середніх доходів, залежно від числа членів домогосподарств

Кількість членів домогосподарства Кількість домогосподарства Сумарна кількість членів домогосподарства Доход за місяць, гр.од
Загальний грошовий У середньому
на одне домогосподарство на одного члена домогосподарства
2 3 4 4 10 6 8 30 24 1096 3752 2652 274,0 375,2 442,0 137,0 125,1 110,5
За сукупністю в цілому 20 62 7500 375,0 121,0

За даними таблиці, із збільшенням кількості членів домогосподарства зростає середній доход на одне домогосподарство, але середньодушовий доход зменшується. Залежність середньодушового доходу від кількості членів домогосподарства виразніше описує аналітичне групування (табл. 7). Паралельне зіставлення групових значень факторної та результативної ознак дає можливість визначити не лише напрямок, а й інтенсивність змін результативної ознаки. За умови рівномірного нарощування значень факторної ознаки різниця між груповими середніми результативної ознаки використовується для оцінки ефекту впливу фактора на результат. За даними табл. 2.8, ефект впливу другої групи 125,1- 137,0= - 11,9 гр.од.; третьої групи 110,5 - 125,1= - 14,6гр.од., тобто інтенсивність впливу фактора на результат зростає.За первинними даними про рівень середньодушового доходу (табл. 2.3), складемо типологічне групування, виділивши групи бідних, середніх та заможних домогосподарств. За методикою Європейської комісії ООН до бідних віднесено домогосподарства, середньодушовий доход яких не перевищує 2/3 середнього рівня за сукупністю в цілому. Отже, у нашому прикладі межею бідності є 2/3•121 = 81 гр.од. До середнього прошарку віднесемо домогосподарства, середньодушовий доход яких потрапляє в інтервал 121±121/3, тобто від 81 до 161 гр.од. Домогосподарства із середньодушовим доходом 161 гр.од. і більше ідентифікуються як заможні.

Таблиця 7.

Залежність середньодушового доходу в домогосподарствах від чисельності їх членів

Кількість членів

домогосподарства

Кількість домогосподарств Середньодушовий доход, гр.од.
2 4 137,0
3 10 125,1
4 6 110,5
За сукупністю в цілому 20 121,0

Результати типологічного групування наведено у табл. 8. Заможних домогосподарств виявилось 5, середнього достатку — 11, за межею бідності — 4, або 20% домогосподарств. Середньодушовий доход у групах відповідно становить: 181,9; 117,4; 68,7 гр.од., тобто доход замолених домогосподарств в 2,6 раза перевищує доход бідних.Таблиця 8.

Залежність середньодушового доходу в домогосподарствах від кількості їх членів

Кількість членів

домогосподарства

Кількість домогосподарств Середньодушовий доход, гр.од.
2 4 137,0
3 10 125,1
4 6 110,5
За сукупністю в цілому 20 121,0

Таблиця 9.

Групування домогосподарств та їх членів за рівнем середньодушового доходу

Середньодушовий

доход, гр.од.

Кількість Загальний грошовий доход домогосподарств, гр.од. Середньодушовий доход, гр.од.
домогосподарств членів домогосподарств
До 81 4 14 962 68,7
81—161 11 34 3991 117,4
161 і більше 5 14 2547 181,9
За сукупністю в цілому 20 62 7500 121,0

Графічне зображення рядів розподілу

Ряди розподілу можуть подаватись не лише у табличній, а і в графічній формі. Спосіб графічного зображення залежить від виду ряду розподілу.

Атрибутивні ряди, як правило, подаються у вигляді кругової (секторної) діаграми.

Прикладом може бути діаграма, що побудована за даними табл.2.1. Вона демонструє склад та співвідношення окремих видів забудови на території міста.

Рис. 1. Діаграма розподілу міських земель під окремими видами забудов.

Дискретні ряди розподілу зображуються у формі кругової діаграми або полігону. Полігон – ламана крива, що утворюється з точок на перетині значень варіант, поданих на осі абсцис та значень частот (часток), позначених на осі ординат. Наприклад, за даними ряду розподілу, можна побудувати кругову діаграму або полігон розподілу домогосподарств за кількістю членів домогосподарства.

Рис. 2. Полігон розподілу домогосподарств за кількістю членів.

Інтервальні рядирозподілу графічно подаються за допомогою гістограми - стовпчикової діаграми в системі координат, де на осі абсцис позначаються межі інтервалів для групувальної ознаки (x), а на осі ординат – зазначаються частоти (f) або частки (d) розподілу. Розглянемо приклад побудови гістограми за даними табл.

Рис. 3. Гістограма розподілу домогосподарств за розміром загального грошового доходу

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Статистические таблицы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.