Статистичні таблиці призначені для найбільш раціонального, наочного та систематизованого викладення результатів зведення і групування статистичних даних.

У складанні статистичних таблиць необхідно дотримуватись таких правил:

Статистична таблиця має кілька горизонтальних рядків і вертикальних граф. Перетин рядків і граф утворює клітини таблиці. Ліві бічні і верхні клітини призначені для словесних заголовків, а решта - для числових даних.Обов'язковими атрибутами статистичної таблиці є загальний і внутрішній заголовки. Загальний заголовок таблиці має коротко і чітко характеризувати її зміст, у ньому зазначають, що характеризується в таблиці, до якої території відносяться дані, на який час і в яких одиницях виміру наведені. Внутрішні заголовки таблиці розміщуються збоку і зверху. У бічних заголовках розкривається зміст підмета, у верхніх - зміст присудка.

1) таблиця має бути по можливості невеликою за розміром; включати тільки ті дані, які необхідні для вивчення певного явища;

2) загальна назва, заголовки підмета і присудка мають формулюватись чітко, коротко і змістовно;

3) якщо число показників присудка є велике, їх треба пронумерувати. При цьому графи, в яких наведено перелік об'єктів або груп, позначають великими літерами алфавіту, а графи з показниками присудка - арабськими цифрами;

4) якщо немає відомостей про розмір явища, то у відповідній клітинці записується «Немає відомостей» або проставляються крапки (...); відсутність явища позначається тире (-). Число 0,0 ставиться у тих випадках, коли величина показника таблиці не перевищує 0,05; х - клітинка не заповнюється;

5) кількісні показники у межах однієї графи повинні наводитись з однакового точністю, тобто до 0,1; до 0,01;

6) якщо наведені показники мають різноманітні одиниці вимірювання, їм виділяють спеціальну графу;

7) таблиці мають бути замкненими, тобто з підсумковими результатами; винятком є аналітичні таблиці, в яких підсумки є не обов'язкові.

За побудовою підмета таблиці поділяють на три види - прості, групові і комбінаційні.

В статистичній таблиці розрізняють підмет і присудок.

У простій таблиці підмет містить перелік об'єктів, адміністративних і територіальних одиниць або перелік періодів, дат, що становлять об'єкт вивчення.

У груповій таблиці підмет містить групи елементів сукупності за однією ознакою.

У підметі комбінаційних таблиць групи за однією ознакою поділяються на підгрупи за іншими ознаками. Іноді в комбінаційних таблицях групи за однією ознакою розміщують у підметі, а за другою - у присудку.

Складання статистичної таблиці здійснюєтся в два етапи. На першому проектується макет таблиці, на другому таблиця заповнюється статистичними даними. Макет статистичної таблиці це комбінація горизонтальних рядків та вертикальних граф, на перетині яких утворюються клітини. Ліві бічні та верхні клітини призначені для словесних заголовків — переліку складових підмета та системи показників присудка, решта — для числових даних. Основний зміст таблиці вказується у назві. У табл. 1 наведено макет таблиці, яка б характеризувала обсяги та результати зовнішньоекономічної діяльності країни. Підметом таблиці є хронологічний ряд, присудком — показники.

Таблиця 1

Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі

_______ за _____(в дол. США)

(країна) (час)

Роки Експорт Імпорт Зовнішньо-торговельний оборот (гр.1+ гр.2) Торговельний баланс (гр.1- гр.2)
А 1 2 3 4

При оформленні таблиці необхідно дотримуватись певних правил. Так, назва таблиці, заголовки рядків та граф мають бути чіткими, лаконічними, без скорочень. У назві таблиці вказується об’єкт, його часова та географічна ознаки. Якщо назви окремих граф (рядків) повторюються, мають однакові терміни або однаковий зміст, то їх доцільно об'єднати спільним заголовком. У верхніх або бічних заголовках вказують одиниці вимірювання з використанням загальноприйнятих скорочень (т, кВт, грн. тощо); іноді для них виділяється окрема графа. Спільну для всіх одиницю вимірювання вказують над таблицею.

Рядки та графи доцільно нумерувати (назву підмета — літерою алфавіту, інші графи — цифрами), це дає можливість розкрити методику розрахунку показників присудка таблиці. Наприклад, у табл. 1 зовнішньоторговельний оборот — це сума експорту (гр.1) та імпорту (гр.2), торговельний баланс — різниця експорту та імпорту. Інформація, що міститься у рядках (графах) таблиці, узагальнюється підсумковим рядком (графою) "Разом" або "В цілому за сукупністю". Якщо підсумковий рядок розміщується першим, то деталізація подається "у тому числі".

Значення показників у клітинах таблиці за можливістю слід заокруглювати у межах одного і того ж рядка чи графи обов'язково з однаковим ступенем точності. Якщо цифри надто малі, записують 0,0 або 0,00. Якщо інформація відсутня, позначають трикрапкою (...) або (н/д), якщо відсутнє саме явище — тире (—). Позначка Х вказує, що клітина не підлягає заповненню.

Приклад. Методологію групувань розглянемо за даними бюджетних обстежень 20 домогосподарств. У табл. 2 наведено дані про кількість членів домогосподарств, загальний грошовий та середньодушовий місячний доход, включаючи трансферти. За цими даними згрупуємо домогосподарства за першими двома ознаками осібно та в комбінації.

Кількість членів домогосподарства є дискретною ознакою, і групування зводиться до підрахунку числа домогосподарств для кожного значення ознаки. В результаті отримаємо дискретний ряд розподілу (табл. 3). Грошовий місячний доход домогосподарства — ознака неперервна, межі її варіації досить широкі — від 172 до 710 гр.од., а тому доцільно складати інтервальний ряд розподілу, враховуючи характер розподілу. Сформуємо чотири інтервали: менше 200; 200—400; 400—600; 600 і більше. Інтервальний ряд розподілу домогосподарств за загальним місячним доходом подано у табл. 2.

Таблиця 2

Порядковий номер домогосподарства Кількість членів домогосподарства Загальний грошовий доход, включаючи трансферти, гр.од. Середньодушовий доход, гр.од.
1 2 185 92,5
2 3 268 89,3
3 4 539 134,7
4 2 193 96,5
5 3 473 157,6
6 3 324 108,0
7 4 710 177,5
8 3 172 57,3
9 4 248 62,0
10 2 350 175,0
11 3 516 172,0
12 3 374 124,7
13 4 450 112,5
14 3 603 201,0
15 3 229 76,3
16 2 368 184,0
17 4 313 78,3
18 3 346 115,3
19 3 447 149,0
20 4 392 98,0

Таблиця 3.

Розподіл домогосподарств за кількістю членів домогосподарства

Кількість членів домогосподарства Кількість домогосподарств
2 4
3 10
4 6
Разом 20

Таблиця 4.

Розподіл домогосподарств за загальним місячним грошовим доходом

Загальний грошовий доход домогосподарства,

гр.од

Кількість домогосподарств
Менше 200 3
200—400 10
400—600 5
600 і більше 2
Разом 20
Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Статистические таблицы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.