Зміст

1.Економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства.

2. Аналіз фінансових результатів.

2.1.Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів.

2.2.Параметричний аналіз.

2.3.Аналіз рентабельності підприємства.

Висновки

2.3. Аналіз рентабельності підприємства.

У ринковій економіці фінансові ресурси вкладаються у будь-які види діяльності виключно за критерієм максимуму прибутку. Прибутковість, тобто ефективність використання капіталу, має назву рентабельність. Підприємство вважається рентабельним, якщо результати від реалізації товарів, робіт, послуг покривають витрати виробництва і утворюють суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

В аналітичній практиці застосовують безліч показників рентабельності, які з різних позицій характеризують прибутковість діяльності підприємства. Їхній зміст зводиться до одного – визначення суми прибутку з однієї гривні вкладеного капіталу.

Рентабельність є якісним показником роботи підприємства.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат і т. д. Вони більш повно ніж прибуток характеризують остаточні результати господарювання, їхній розмір показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.

Рентабельність зростає, якщо при зниженні ресурсів, що використовує підприємство, прибуток залишається сталим (реалізація основних фондів, що недостатньо ефективно використовувались підприємством, зменшення залишків запасів ).

Аналіз буде проводитись на основі показників:

Рентабельність витрат;

Рентабельність активу;

Рентабельність продукції (робіт, послуг);

Рентабельність використання ресурсів.

Теоретичних значень рівня рентабельності, на які орієнтовно можна було б проводити аналіз не існує. При цьому зростання показників оцінюється позитивно.

Рентабельність витрат – показує який прибуток отримує підприємство з кожної гривні понесених витрат. На відміну від ресурсних показників, рентабельність операційних витрат характеризує прибутковість поточних витрат, вигідність для підприємства виробництва певних видів продукції, виконання певних робіт, надання платних послуг і витрат на інші види операційної діяльності. Основним фактором зростання рентабельності операційної діяльності є зниження витрат на виробництво товарів, робіт, послуг, а також підвищення їх продажних цін.

Рентабельність операційних витрат розраховується за формулою:

Рв=ЧП /В,

де, Рв – рентабельність витрат;

ЧП - чистий прибуток;

В – операційні витрати.

Рентабельність активу /майна/ - показує, який прибуток одержує підприємство з кожної гривні, вкладеної в активи.

Рентабельність активу розраховується за формулою:

Ра=ЧП/А ,

де, Ра – рентабельність активу4

А – середньорічна вартість активів.

Рентабельність продукції ( робіт, послуг) свідчить про міру вигідності виробництва продукції ( надання робіт, послуг) до витрат на виробництво продукції (надання робіт, послуг).

Рентабельність продукції ( робіт, послуг) визначається за формулою:

Рп=ЧП/Св,

де, Рп – рентабельність продукції;

ЧП – чистий прибуток;

Св – собівартість виготовленої продукції (наданих робіт, послуг).

Показник рентабельності використання ресурсів обчислюється за формулою:

Рвр= ЧП/ (ОЗсер+ОАсер),

де, Рвр – рентабельність використання ресурсів;

ЧП – чистий прибуток;

ОЗсер – середня величина основних засобів;

ОАсер – середня величина оборотних активів.

Даний показник характеризує рівень використання наявних ресурсів у процесі виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг.

Аналіз динаміки коефіцієнтів рентабельності.


Показники

2004

2005

2006
Відхилення
+/- Тр, %
2005-2004 2006-2005 2005-2004 2006-2005
Чистий прибуток 181,8 320,4 508,4 138,6 188 176,2 158,6
Собівартість реалізації продукції(робіт, послуг).
1465,2

1621,3

1700,9

156,1

79,6

110,6

104,9
Середньорічна вартість основних засобів
30,7

52,3

65,9

21,6

13,6

170,3

126
Середньорічна вартість оборотних активів
416,4

531,1

592,5

117,7

61,4

127,5

111,5
Операційні витрати 2467,3 3214 3873,6 746,7 659,6 130,2 120,5
Рентабельність витрат 31,8 37,6 43,4 5,8 5,8 118, 118,2
Рентабельність активів 32,1 45,3 58,4 13,2 13,1 141,1 128,9
Рентабельність продукції 12,4 19,7 29,8 7,3 10,1 158,8 151,2
Рентабельність використання ресурсів 40,6 54,8 77,2 14,2 22,4 134,9 140,8

За наведеними розрахунками можна зробити наступні висновки. На протязі 2004-2006 року спостерігається тенденція постійного збільшення показника рентабельності витрат, кожного року приблизно на 5%-6%. Ми спостерігаємо, що з кожної гривні понесених втрат підприємство отримало прибуток, хоча витрати збільшуються з кожним роком. Ця тенденція оцінюється позитивно і пов’язана із зростанням чистого прибутку.

В результаті проведених розрахунків можна зробити наступні висновки. Рентабельність активів у 2004, 2005, 2006 роках відповідно становить 32,1%, 45,3%, 58,4%. Отже кожна гривня, вкладена в активи ТзОВ „Аналог” у 2004 році – 0,32 грн. прибутку, у 2005 році – 0,45 грн. прибутку, у 2006 році 0,58 грн. прибутку, що на 26,3 більше від початкового рівня. Дана тенденція оцінюється позитивно і свідчить про ефективне використання активів за досліджуваний період.

На основі проведених розрахунків видно, що на протязі 2004, 2005, 2006 років спостерігається прибуткова діяльність ТзОВ „Аналог”. В 2005 роціспостерігається різке зростання прибутку: на 138,6 тис. грн. або 176,2%. Прибуток у 2006 році також зростає на 188 тис. грн. або на 156,2%., але вже порівняно меншими темпами росту. Це могло бути спричинено зменшенням темпів росту обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Собівартість виробленої продукції (робіт, послуг) постійно зростає: у 2005 році на 156,1 тис. грн., у 2006 році – на 79,6 тис. грн. Це могло бути спричинене зміною асортименту продукції (робіт, послуг) на більш матеріалоємний і трудомісткий, про що свідчить зростання матеріальних затрат та витрат на оплату праці. Саме зростання чистого прибутку вплинуло на підвищення рентабельності продукції( робіт, послуг): у 2005 році вона збільшилась на 7,3%, а у 2006 році – на 10,1%. Дана тенденція оцінюється позитивно і свідчить про зростання ефективності реалізації продукції (робіт, послуг). Середнє значення рентабельності продукції за три звітних періоди становить 20,6%.

Рентабельність використання ресурсів має тенденцію до зростання, що оцінюється позитивно. В 2005 році – на 14,2%, а в 2006 році – на 22,4%. Середній відсоток рентабельності використання ресурсів за три звітних періоди становить 57,3%. Причиною зростання рентабельності ТзОВ „Аналог” є різке зростання чистого прибутку. Щодо обсягів оборотних активів, то вони збільшуються постійно: у 2005 році вони зросли на 82,2 тис. грн. або 116,7%, у 2006 році – на 40,7 тис. грн. або 106,9%. Підсумовуючи результати обчислень, можна сказати, що рівень використання наявних ресурсів у процесі виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг є високим і оцінюється позитивно.

Висновки

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток.

Прибуток формується поступово протягом фінансово господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництво та збуту.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку(збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів і витрат.

Загальний фінансовий результат, який відображається в балансі, називається чистим прибутком або збитком. Цей показник формується поступово протягом фінансово-господарського року в наступному порядку: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) – валовий прибуток (збиток) – фінансовий результат від операційної діяльності – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – фінансовий результат від звичайної діяльності – фінансовий результат від надзвичайної діяльності – чистий прибуток (збиток).

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власникам).

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності є прибуток. Прибуток – це грошовий дохід, утворений в результаті виробничо-господарської діяльності.

Головним завданням аналізу фінансових результатів є:

систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутків;

виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки його впливу;

вивчення напрямів та тенденцій розподілу прибутку;

виявлення резервів збільшення прибутку;

розроблення заходів для використання виявлених резервів.

Параметричний аналіз фінансових результатів діяльності проводиться на основі показників платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності.

Однією з ключових ознак фінансової стійкості підприємства є його ліквідність. Під терміном ліквідності прийнято розуміти здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов’язання перед усіма контрагентами і державою.

Для оцінки платоспроможності виконувати свої зобов’язання застосовуються наступні показники ліквідності:

коефіцієнт поточної ліквідності;

коефіцієнт швидкої ліквідності;

коефіцієнт абсолютної ліквідності;

Аналіз ліквідності проводиться на підставі даних форм №1 „Баланс” шляхом порівняння поточних активів і поточних зобов’язань підприємства та характеризують достатність поточних активів для погашення боргів протягом року.

Для характеристики фінансової стійкості підприємства важливо визначити його готовність постійно виконувати свої фінансовізобов’язання з платежів, строк сплати яких настав. Міра такої готовності називається платоспроможністю. У фінансово-економічному аналізі показники платоспроможності мають дещо інакше аналітичне навантаження, ніж показники ліквідності: якщо ліквідність характеризує підприємство з точки зору розрахуватись за своїми зобов’язаннями за певний час за допомогою перетворення усіх своїх активів на гроші, то під платоспроможністю розуміють здатність підприємства розрахуватися з кредиторами негайно, в день настання строку платежів, тобто йдеться про постійну наявність у нього в необхідних розмірах платіжних засобів, або активів, які можуть бути негайно перетворені в платіжні засоби.

При аналізі довгострокової платоспроможності можна використати такі коефіцієнти, які передбачають вплив активів на неї:

коефіцієнт фінансової незалежності

коефіцієнт фінансової залежності;

коефіцієнт фінансової стабільності;

коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов’язань;

коефіцієнт ділової активності;

коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів.

Прибутковість, тобто ефективність використання капіталу, має назву рентабельність.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат і т. д. Вони більш повно ніж прибуток характеризують остаточні результати господарювання, їхній розмір показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.

Рентабельність зростає, якщо при зниженні ресурсів, що використовує підприємство, прибуток залишається сталим (реалізація основних фондів, що недостатньо ефективно використовувались підприємством, зменшення залишків запасів ).

Аналіз буде проводитись на основі показників:

Рентабельність витрат;

Рентабельність активу;

Рентабельність продукції (робіт, послуг);

Рентабельність використання ресурсів.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.