Зміст

1.Економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства.

2. Аналіз фінансових результатів.

2.1.Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів.

2.2.Параметричний аналіз.

2.3.Аналіз рентабельності підприємства.

Висновки

2.1. Параметричний аналіз фінансових результатів діяльності.

Цей аналіз проводиться на основі показників платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності.

Однією з ключових ознак фінансової стійкості підприємства є його ліквідність. Під терміном ліквідності прийнято розуміти здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов’язання перед усіма контрагентами і державою.

Для оцінки платоспроможності виконувати свої зобов’язання застосовуються наступні показники ліквідності:

коефіцієнт поточної ліквідності;

коефіцієнт швидкої ліквідності;

коефіцієнт абсолютної ліквідності;

Аналіз ліквідності проводиться на підставі даних форм №1 „Баланс” шляхом порівняння поточних активів і поточних зобов”язань підприємства та характеризують достатність поточних активів для погашення боргів протягом року.

Поточні активи – це активи, які беруть участь у процесі господарської діяльності підприємств. До них відносять оборотні активи і витрати майбутніх періодів.

Поточні зобов’язання – це зобов’язання , які погашаються протягом одного операційного циклу, або протягом 12 місяців з дати балансу.

Коефіцієнт поточної ліквідності – дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на 1 гривню поточних зобов’язань. Якщо поточні активи перевищують по величині зобов’язання , підприємство може розглядатись як таке, що успішно функціонує. Даний коефіцієнт розраховується за формулою:

Кпл =(ОА+ВМП)/(ПЗ+ДМП) ,

де, Кпл – коефіцієнт поточної ліквідності;

ОА – оборотні активи;

ВМП – витрати майбутніх періодів;

ПЗ – поточні зобов’язання,;

ДМП – доходи майбутніх періодів.

Коефіцієнт поточної ліквідності, який рівний 2, або наближається до цього числа, свідчить про сприятливий ста ліквідності підприємства. Смисл такого підходу випливає з необхідності збереження підприємством фінансової автономії: воно не повинно створювати активи лише за рахунок позичкового капіталу, частина активів має формуватись за рахунок власного капіталу. Також вважається, якщо показник Кпл менше 1, підприємство перебуває у кризовому стані стосовно своєї поточної ліквідності; підприємство своєчасно погашає борги, якщо показник в межах 1 -1.5.

Коефіцієнт швидкої ліквідності - враховує якість оборотних активів. При його розрахунку враховуються найбільш ліквідні активи ( крім запасів). Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується за формулою:

Кшл = (ОА-ВЗ+ВМП)/(ПЗ+ДМП),

де, Кшл – коефіцієнт швидкої ліквідності;

ВЗ – виробничі запаси.

Орієнтовне значення цього коефіцієнта дорівнює 1, проте ця оцінка умовна. Наприклад, якщо цей коефіцієнт становить 0,6, то це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має лише 60 копійок ліквідних активів, що є звичайно негативним явищем.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена негайно.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою:

Кал = ГК/(ПЗ+ДМП),

де, Кал – коефіцієнт абсолютної ліквідності;

ГК – грошові кошти.

Теоретичне значення цього коефіцієнта не повинно бути меншим 0,2-0,25.

Для характеристики фінансової стійкості підприємства важливо визначити його готовність постійно виконувати свої фінансовізобов”зання з платежів, строк сплати яких настав. Міра такої готовності називається платоспроможністю. У фінансово-економічному аналізі показники платоспроможності мають дещо інакше аналітичне навантаження, наж показники ліквідності: якщо ліквідність характеризує підприємство з точки зору розрахуватись за своїми зобов’язаннями за певний час за допомогою перетворення усіх своїх активів на гроші, то під платоспроможністю розуміють здатність підприємства розрахуватися з кредиторами негайно, в день настання строку платежів, тобто йдеться про постійну наявність у нього в необхідних розмірах платіжних засобів, або активів, які можуть бути негайно перетворені в платіжні засоби.

При аналізі довгострокової платоспроможності можна використати такі коефіцієнти, які передбачають вплив активів на неї:

коефіцієнт фінансової незалежності

коефіцієнт фінансової залежності;

коефіцієнт фінансової стабільності;

коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов’язань;

коефіцієнт ділової активності;

коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів.

Коефіцієнт фінансової незалежності /коефіцієнт автономії/ - визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених в майно підприємства. Коефіцієнт характеризує можливість підприємства виконати свої зобов’язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від залучення позикових коштів.

Кфн = ВК/МП,

де, Кфн – коефіцієнт фінансової незалежності;

ВК- власний капітал;

МП- майно підприємства.

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово-стійким, стабільним і незалежним від кредиторів є підприємство. При значенні 1, власники повністю фінансують своє підприємство.

Для ТзОВ „ Аналог” даний коефіцієнт з а 2004-2006 роки становить:

1.Кфн 2004=231,2/567,7=0,4;

2.Кфн 2005=301,9/705,9=0,43;

3.Кфн 2006=422,3/869,6=0,48.

Підприємство вважається фінансово-стійким, якщо частина власного капіталу в загальній сумі його фінансових ресурсів становить не менше 50%.

Коефіцієнт фінансової залежності – є протилежним до попереднього коефіцієнта і показує скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу.

Коефіцієнт фінансової залежності розраховується за формулою:

Кфз= МП/ВК.

Зниження даного коефіцієнта оцінюється позитивно. Нормативне значення становить 2.

Коефіцієнт фінансової стабільності – характеризує забезпеченість заборгованості власними коштами. Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стійкість підприємства.

Коефіцієнт фінансової стабільності розраховується за формулою:

Кфс= ВлК/ПК,

де, Кфс – коефіцієнт фінансової стабільності;

ВлК – власні кошти;

ПК – позикові кошти.

Позитивно оцінюється перевищення коефіцієнтом значення 1 та його зростання.

Коефіцієнт ділової активності – свідчить про те, скільки виручки приносить кожна гривня майна підприємства, тобто наскільки ефективно використовується майно, що контролює підприємство. Даний коефіцієнт обчислюється за формулою:

Кда= ВР/МПсер,

де, Кда – коефіцієнт ділової активності;

ВР- виручка від реалізації;

Зростання даного коефіцієнта оцінюється позитивно. 

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.