Зміст

1.Економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства.

2. Аналіз фінансових результатів.

2.1.Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів.

2.2.Параметричний аналіз.

2.3.Аналіз рентабельності підприємства.

Висновки

1. Економічна сутність фінансових результатів діяльності.

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток.

Прибуток формується поступово протягом фінансово господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництво та збут.

Фінансові результати підприємства формуються в процесі основної, операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та надзвичайних подій.

Поняття фінансових результатів діяльності трактується В Положенні бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.

Прибуток – один із головних господарських показників роботи підприємства. Це сума на яку доходи перевищують пов”язані з ними витрати. З його допомоги визначають рівень рентабельності, тобто прибутковість, а також ефективність функціонування підприємства. Прибуток формується як різниця між виручкою від реалізації продукції (послуг) і витратами на їх виробництво та їх продаж (надання). Якщо власні витрати перевищують грошові надходження від реалізації, мають місце збитки від реалізації.

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку(збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів і витрат.

Загальний фінансовий результат, який відображається в балансі, називається чистим прибутком або збитком. Цей показник формується поступово протягом фінансово-господарського року в наступному порядку: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) – валовий прибуток (збиток) – фінансовий результат від операційної діяльності – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – фінансовий результат від звичайної діяльності – фінансовий результат від надзвичайної діяльності – чистий прибуток (збиток).

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів, знижок.

Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком).

Визначаються фінансові результати шляхом визначення доходів та відповідних витрат підприємства.

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власникам).

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності є прибуток. Прибуток – це грошовий дохід, утворений в результаті виробничо-господарської діяльності.

Прибуток виконує такі основні функції:

оцінки підсумків діяльності підприємства;

розподілу (розподілу доходів між підприємством та державою, підприємством та його робітниками, між сферою виробництва і невиробничою сферою);

джерела утворення фондів економічного стимулювання та соціальних фондів.

Головним завданням аналізу фінансових результатів є:

систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутків;

виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки його впливу;

вивчення напрямів та тенденцій розподілу прибутку;

виявлення резервів збільшення прибутку;

розроблення заходів для використання виявлених резервів.

Джерелами для аналітичної інформації є форми бухгалтерської звітності №1-м „Баланс підприємства, №2 „Звіт про фінансові результати” (дивитись додатки).

2. Аналіз фінансових результатів підприємства.

2.1. Структурно – динамічний аналіз фінансових результатів.

Аналіз проводимо на основі форми №2-м – Звіту про фінансові результати (в додатках). Результати аналізу наведені в таблиці 2.1.

За результатами розрахунків можна зробити наступні висновки.

Показники 2004 2005 2006 Відхилення
За сумою +/- Тр, %
2005-2004 2006-2005 2005-2004 2006-2005
Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) 3267,6 4532,5 5652,2 1264,9 1119,7 138,7 124,7
Непрямі податки та інші нарахування з доходу 544,6 650,9 731,3 106,3 80,4 119,5 112,3
Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) 2723 3880,6 4920,9 1157,6 1040,3 142,5 126,8
Інші операційні доходи - - - - - - -
Інші звичайні доходи - - - - - - -
Надзвичайні доходи - - - - - -
Збільшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції - - - - - - -
Матеріальні затрати 431,10 731,2 1100,9 300,1 369,7 169,6 150,5
Витрати на оплату праці 261,1 320,1 490,3 59,0 170,2 122,5 153,1
Відрахування на соціальні заходи 102,9 131,2 161,2 28,3 30,0 127,5 122,8
Амортизація - - - - - - -
Інші операційні витрати 206 400,2 520,3 194,2 120,1 194,2 130
У тому числі:
Собівартість виготовленої продукції 1465,2 1621,3 1700.9 156,1 79,6 110,6 104,9
Податок на прибуток 74,3 106,2 138,9 31,9 32,7 142,9 130,8
Разом витрати 2541,6 3320,2 4012,5 778,6 692,3 130,6 120,8
Чистий прибуток (збиток) 181,8 320,4 508,4 138,6 188 176,2 158,6

Основний досліджуваний показник – чистий прибуток – впродовж досліджуваного періоду зростав. У 2005 році він зріс на 378,6 тис. грн. (303,2%), у 2006 році – на 348 тис. грн. (163%).Дана тенденція оцінюється позитивно. На зростання показника вплинуло зростання суми чистих доходів: у 2005 році на 1157,2 тис. грн. (142,5%), у 2006 році на 1040,3 тис. грн. (126,8%). Це значною мірою відбулося за рахунок зростання суми чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг). Зростання чистого доходу (виручки) підприємства у 2005 році в порівнянні з 2004 на 1157,2тис.грн (142,5%); у 2006 в порівнянні з 2005 – на 1040,3 тис. грн. (126,8%) оцінюється позитивно і свідчить про підвищення обсягів реалізації продукції (робіт, послуг), конкурентоспроможність підприємства. Разом з тим, спостерігається зростання витрат підприємства. У 2005 році сума витрат зросла на 778,6 тис. грн. (130,6%), а у 2006 році на692,3 тис. грн. (120,8%). Сума витрат зросла за рахунок зростання елементів операційних витрат, собівартості продукції (робіт, послуг). Зростання собівартості на 156,1 тис. грн. (110,6%), а у 2006 році на 79,00 тис. грн. (104,6%) оцінюється негативно. Причиною може бути зміна асортименту продукції (робіт, послуг) на більш матеріалоємний і трудомісткий, про що свідчить зростання матеріальних затрат ( у 2005 році на 299,1 тис. грн. або 169,2%, у 2006 році на 369,7 тис. грн.) та витрат на оплату праці (у 2005 році на 59,00 тис. грн. або 122,6%, а у 2006 році на 170,2 або 153,2%). Відповідно спостерігається зростання відрахувань на соціальні заходи: у 2005 році на 28,6 тис. грн. або на 127,5%, а у 2006 році на 30,00 тис. грн. або на 122,8%.Важливий також вплив має кваліфікація працівників.

Разом з тим, потрібно зазначити, що у 2006 році хоча і спостерігається зростання чистого прибутку, але темпи його росту зменшились. Ця тенденція оцінюється негативно, і якщо ситуацію не виправити, існує загроза різкого зменшення величини чистого прибутку у 2007 році.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.