Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

Вступ 3

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження особливостей формування та використання доходів від операційної діяльності підприємства 5

1.1. Підприємство як суб'єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин 5

1.2. Поняття доходу від операційної діяльності 8

1.3. Методи визначення надходжень від виконання господарських та інших операцій 13

Розділ 2. Формування і використання доходів від операційної діяльності підприємства 17

2.1. Формування доходу підприємства 17

2.3. Формування прибутку підприємства від операційної діяльності 22

2.3. Використання чистого прибутку 28

Розділ 3. Чинники підвищення ефективності операційної діяльності 31

3.1. Чинники зростання прибутку 31

3.2. Методи планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        34

Висновок 38

Література 40

Вступ

Актуальність теми дослідження. Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності.

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому.

Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов'язаний з поліпшенням фінансового стану суб'єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.

Соціально-економічний розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується якісними структурними зрушеннями у бік інтенсифікації виробництва, пошуку джерел його фінансування, підвищення його ефективності.

За цих умов важливим фактором подальшого розвитку будь-якого підприємства є грошові надходження, що перевищують платежі підприємства. Від наявності або відсутності коштів буде в кінцевому підсумку залежати можливість функціонування підприємства, його конкурентоспроможність та фінансовий стан.

Основним джерелом грошових надходжень на підприємство є виручка від звичайної діяльності, яка залежить від галузі функціонування підприємства, обсягів його діяльності, впровадження науково-технічних розробок, а отже, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості, покращення якості продукції. В умовах розвитку підприємницької діяльності створюються об'єктивні передумови реального втілення в життя зазначених факторів.

Головним складовим елементом виручки є виручка від реалізації, а саме та її частина, яка залишається після вирахування матеріальних, трудових і грошових витрат на виробництво і реалізацію продукції. Тому найважливішим завданням кожного господарюючого суб'єкта є одержання максимального прибутку при найменших витратах шляхом дотримання суворого режиму економії при витрачанні коштів і найбільш ефективного їх використання.

Таким чином, актуальність теми дослідження полягає в необхідності глибокого вивчення одного з ключових елементів діяльності будь-якого підприємства – формування і використання його доходів від операційної діяльності.

Об'єктом дослідження курсової роботи є фінансова діяльність підприємств.

Предметом дослідження курсової роботи є особливості формування та використання доходів від операційної діяльності підприємства.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей формування та використання доходів від операційної діяльності підприємства, дослідження основних економічних процесів, які впливають на них, а також узагальнення результатів дослідження.

Метою роботи зумовлено виконання таких завдань:

– дослідити теоретико-методологічні аспекти дослідження особливостей формування та використання доходів від операційної діяльності підприємства;

– дослідити формування і використання доходів від операційної діяльності підприємства;

– охарактеризувати чинники підвищення ефективності операційної діяльності.

Методи дослідження. Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження.

Закрыть

Формирования и использования доходов от операционной деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.